HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun (CCSBT) om Unionens medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun

10.11.2015 - (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE)) - ***

Fiskeriudvalget
Ordfører: Carlos Iturgaiz

Procedure : 2015/0036(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0318/2015
Indgivne tekster :
A8-0318/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun (CCSBT) om Unionens medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07134/2015),

–  der henviser til brevvekslingen til opnåelse af medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (CCSBT),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0323/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A8-0318/2015),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun;

KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Forslaget har til formål at godkende brevvekslingen mellem EU og den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (CCSBT). Undertegnelsen af dette folkeretlige instrument vil give EU mulighed for at gå fra at være samarbejdende ikke-medlem af CCSBT's udvidede kommission til at blive fuldgyldigt medlem af den. Den Europæiske Union har været samarbejdende ikke-medlem af CCSBT's udvidede kommission siden 2006.

Den Europæiske Union har som led i de forpligtelser, den i forbindelse med De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 har påtaget sig vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskearter, ført en meget aktiv politik med hensyn til deltagelse i alle regionale fiskeriorganisationer med henblik på at bidrage til rationel og bæredygtig forvaltning af de marine ressourcer og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer er internationale organisationer bestående af lande med fiskerimæssige interesser i et bestemt område. Nogle af dem forvalter alle de fiskebestande, der er koncentreret i et konkret område, medens andre som målart har stærkt vandrende arter - især arter af tunfiskfamilien - på kryds og tværs af store geografiske områder. Organisationerne er åbne både for landene i den region, som de dækker ("kyststater"), og for lande, der er interesserede i deres fiskepladser.

Selv om nogle af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO) udelukkende er af rådgivende karakter, har de fleste af dem forvaltningsbeføjelser, der giver dem mulighed for at fastsætte begrænsninger for fangst og fiskeriindsats, indføre tekniske foranstaltninger og kontrolmæssige forpligtelser.

EU, repræsenteret af Kommissionen, spiller en aktiv rolle i seks regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO) for tunfisk:

Den, der har størst betydning for Den Europæiske Union, er ICCAT. Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet er ansvarlig for bevarelsen af tunfisk og beslægtede arter i Atlanterhavet og tilstødende have. Denne organisation blev oprettet på den konference af befuldmægtigede, der udarbejdede og vedtog den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen), der blev undertegnet i Río de Janeiro, Brasilien, i 1966. Efter ratifikationsprocessen trådte konventionen formelt i kraft i 1969.

Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun (CCSBT) er en regional fiskeriforvaltningsorganisation med ansvar for forvaltningen af sydlig tun i hele dens udbredelsesområde. Konventionen om bevarelse af sydlig tun trådte i kraft den 20. maj 1994.

Den Europæiske Union har været samarbejdende ikke-medlem af CCSBT's udvidede kommission siden 2006.

Samarbejdende ikke-medlemmer deltager fuldt ud i CCSBT's aktiviteter, men har ikke stemmeret. Status som samarbejdende ikke-medlem kræver opfyldelse af CCSBT's forvaltnings- og bevaringsmålsætninger.

EU-flådens fangster af sydlig tun i CCSBT's område består i begrænsede bifangster hos de langlinefartøjer, der beskæftiger sig med fangst af tun og arter af tunfiskfamilien i hovedsageligt det område, der hører under Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (IOTC). Siden 2006 har EU fået en årlig kvote på 10 tons sydlig tun til bifangster i CCSBT's område.

CCSBT-konventionen var kun åben for stater, og derfor var regionale organisationer for økonomisk integration som EU udelukket.

CCSBT ændrede på sit tyvende møde, der blev afholdt i oktober 2013, den resolution, der gælder for den udvidede kommission, med henblik på at give de regionale organisationer for økonomisk integration, der ønskede det, mulighed for at blive medlem af den udvidede kommissionen (indtil da havde de kun kunnet få status af samarbejdende ikke-medlemmer) ved hjælp af en procedure med brevveksling, hvor den ansøgende organisation over for CCSBT afgiver fast tilsagn om at respektere konventionens bestemmelser og overholde de afgørelser, der træffes af den udvidede kommission for CCSBT.

Det er derfor med begrundelsen om at deltage fuldt ud i CCSBT's arbejde, at Rådet fremsætter dette forslag til afgørelse, som ordføreren kun kan være fuldstændig enig i og anmode Udvalget om at afgive en positiv udtalelse til.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.7.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Isabella Adinolfi