ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου

10.11.2015 - (07134/2015 – C8-0000/0000 – 2015/0036(NLE)) - ***

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Carlos Iturgaiz

Διαδικασία : 2015/0036(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0318/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0318/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07134/2015),

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή επιστολών για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0323/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0318/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Η πρόταση αποσκοπεί στην έγκριση της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της διευρυμένης επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT). Με την υπογραφή αυτού του μέσου διεθνούς δικαίου η ΕΕ θα μπορέσει να καταστεί πλήρες μέλος της διευρυμένης επιτροπής CCSBT, στην οποία απολαύει καθεστώς συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέλους από το 2006.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, έχει επιδείξει μια πολύ ενεργό στάση συνεργασίας σε όλες τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας με στόχο να συμβάλει στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και στην καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας.

Οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) είναι διεθνείς οργανώσεις που συστήνονται από χώρες με αλιευτικά συμφέροντα σε μια περιοχή. Ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις διαχειρίζονται όλα τα ιχθυαποθέματα μιας συγκεκριμένης περιοχής, ενώ άλλες επικεντρώνονται σε άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως στα θυννοειδή, σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Στις οργανώσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι χώρες της συγκεκριμένης περιφέρειας («παράκτια κράτη»), όσο και χώρες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα αλιείας.

Παρόλο που ορισμένες ΠΟΔΑ έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο, οι περισσότερες έχουν διαχειριστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας, τεχνικών μέτρων και υποχρεώσεων ελέγχου.

Η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, συμμετέχει ενεργά σε έξι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας τόνου.

Η πιο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ICCAT. Η Διεθνής Επιτροπή για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού είναι αρμόδια για τη διατήρηση του τόνου και των θυννοειδών του Ατλαντικού Ωκεανού και γειτονικών θαλασσών. Η οργάνωση θεσπίστηκε στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων, η οποία συνέταξε και ενέκρινε τη Διεθνή Σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού που υπογράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το 1966. Μετά τη διαδικασία κύρωσης, η Σύμβαση τέθηκε επίσημα σε ισχύ το 1969.

Η Επιτροπή Διατήρησης του Τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (SBF), σε όλες τις περιοχές όπου απαντάται. Η σύμβαση για τη Διατήρηση του Τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαΐου 1994.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος της διευρυμένης Επιτροπής της CCSBT από το 2006.

Τα συνεργαζόμενα μη μέλη συμμετέχουν πλήρως στις δραστηριότητες της CCSBT, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου. Το καθεστώς των συνεργαζόμενων μη συμβαλλόμενων μερών απαιτεί την τήρηση των μέτρων της CCSBT όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση.

Τα αλιεύματα τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου στη ζώνη κατανομής του από τον στόλο της ΕΕ συνίστανται σε παρεμπίπτοντα και περιορισμένα αλιεύματα στο πλαίσιο αλιείας με παραγάδια με στόχο τον τόνο και τα θυννοειδή, ως επί το πλείστον στην περιοχή της συμφωνίας για τη σύσταση της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC). Από το 2006, έχει χορηγηθεί στην ΕΕ ετήσια ποσόστωση 10 τόνων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (SBF) στην περιοχή της CCSBT.

Δυνατότητα προσχώρησης στη σύμβαση CCSBT έχουν μόνον κράτη· συνεπώς, εξαιρούνταν οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης (ΟΠΟΟ/REIO), όπως είναι η ΕΕ.

Η CCSBT, κατά την 20ή της συνεδρίαση τον Οκτώβριο του 2013, τροποποίησε την απόφαση που διέπει τη διευρυμένη επιτροπή ώστε να επιτρέψει σε όσους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης (ΟΠΟΟ/REIO) το επιθυμούν, να γίνονται μέλη της (έως τότε το μόνο καθεστώς που επιτρεπόταν στους εν λόγω οργανισμούς ήταν εκείνο του συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέρους) μέσω ανταλλαγής επιστολών δια της οποίας ο αιτών οργανισμός δήλωνε στην CCSBT τη σταθερή δέσμευσή του να τηρεί τους όρους της σύμβασης και να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της διευρυμένης επιτροπής της CCSBT.

Το Συμβούλιο υποβάλλει λοιπόν την παρούσα πρόταση απόφασης με σκοπό την πλήρη συμμετοχή του στις εργασίες της CCSBT. Ο εισηγητής συμφωνεί απόλυτα με την εν λόγω πρόταση και καλεί την επιτροπή να γνωμοδοτήσει υπέρ αυτής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi