Menetlus : 2015/0036(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0318/2015

Esitatud tekstid :

A8-0318/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2015 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0399

SOOVITUS     ***
PDF 142kWORD 60k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Carlos Iturgaiz

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07134/2015),

–  võttes arvesse siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni liikmeks saamise eesmärgil toimunud kirjavahetust,

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0323/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A8-0318/2015),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonile.


LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Ettepaneku eesmärk on lubada ELi ja siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni vahelist kirjavahetust. Selle rahvusvahelise õiguse vahendi allkirjastamine võimaldab siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni mittelepinguosalise koostööpartneri staatuses oleval ELil saada asjaomase komisjoni täisliikmeks. Euroopa Liit on olnud siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni mittelepinguosaline koostööpartner alates 2006. aastast.

10. detsembri 1982. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni nende sätetega võetud kohustuste täitmise raames, mis käsitlevad piirialade kalavarude ja siirdekalade kaitset ja majandamist, on Euroopa Liit ellu viinud väga aktiivset poliitikat, osaledes kõigis piirkondlikes kalandusorganisatsioonides eesmärgiga aidata kaasa mereressursside ratsionaalsele ja säästvale majandamisele ning võitlusele ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu.

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on rahvusvahelised organisatsioonid, mille liikmeteks on asjaomases piirkonnas kalandushuve omavad riigid. Mõned kõnealustest organisatsioonidest majandavad kõiki konkreetses piirkonnas leiduvaid kalavarusid, samas kui teised keskenduvad konkreetsetele pika rändega liikidele (eelkõige tuunile) suure geograafilise ala piires. Organisatsioonid on avatud nii asjaomase piirkonna riikidele („rannikuäärsed riigid”) kui ka riikidele, kellel on huvid nendes püügipiirkondades.

Mõnel piirkondlikul kalandusorganisatsioonil on ainult nõuandev roll, kuid enamikul on majandamispädevus, mis võimaldab määrata kindlaks püügimahu ja -koormuse piiranguid, tehnilisi meetmeid ja kontrollikohustusi.

ELil, keda esindab komisjon, on aktiivne roll kuues tuuni piirkondlikus kalandusorganisatsioonis.

Kõige tähtsam on Euroopa Liidu jaoks Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (ICCAT). ICCAT vastutab Atlandi ookeanis ja sellega seotud meredes leiduva tuuni ja sellele lähedaste liikide kaitse eest. Organisatsioon loodi täievoliliste esindajate konverentsil, kus koostati ja võeti vastu rahvusvaheline Atlandi tuunikala kaitse konventsioon, mis allkirjastati Brasiilias Rio de Janeiros 1966. aastal. Pärast ratifitseerimist jõustus konventsioon ametlikult 1969. aastal.

Siniuim-tuuni kaitse komisjon (CCSBT) on piirkondlik kalandusorganisatsioon, mis vastutab siniuim-tuuni majandamise eest kogu selle levikualas. Siniuim-tuuni kaitse konventsioon jõustus 20. mail 1994.

Euroopa Liit on olnud siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjoni mittelepinguosaline koostööpartner alates 2006. aastast.

Mittelepinguosalised koostööpartnerid osalevad täiel määral CCSBT tegevuses, kuid neil ei ole hääleõigust. Mittelepinguosalise koostööpartneri tegevus peab olema kooskõlas CCSBT majandamis- ja kaitsemeetmetega.

Siniuim-tuuni levikualas ELi laevastiku püütud siniuim-tuuni saak on enamjaolt India Ookeani Tuunikomisjoni konventsioonialas tuuni ja sellele lähedaste liikide püügiga tegelevate õngejadalaevade piiratud kaaspüügi tulemus. Alates 2006. aastast on ELile eraldatud CCSBT konventsioonialas siniuim-tuuni kaaspüügikvoot 10 tonni aastas.

CCSBT konventsiooniga said ühineda ainult riigid, mistõttu ei saanud see hõlmata selliseid piirkondlikke majandusintegratsiooni organisatsioone nagu EL.

CCSBT muutis 2013. aasta oktoobris toimunud 20. istungil laiendatud komisjoni käsitlevat resolutsiooni, et võimaldada seda soovivatel piirkondlikel majandusintegratsiooni organisatsioonidel saada laiendatud komisjoni liikmeks (varem võisid piirkondlikud majandusintegratsiooni organisatsioonid olla üksnes mittelepinguosalised koostööpartnerid) kirjavahetuse kaudu, milles taotleja väljendab CCSBT-le oma kindlat soovi järgida konventsiooni tingimusi ning täita CCSBT laiendatud komisjoni otsuseid.

Selleks et osaleda CCSBT töös täiel määral, on nõukogu esitanud käesoleva ettepanku võtta vastu otsus ning raportöör nõustub sellega täielikult ja palub komisjonil ettepaneku heaks kiita.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.7.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Isabella Adinolfi

Õigusteave - Privaatsuspoliitika