AJÁNLÁS az Európai Unió és a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) között levélváltás formájában létrejött, az Uniónak a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagságáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

10.11.2015 - (07134/2015 – C8‑0323/2015 – 2015/0036(NLE)) - ***

Halászati Bizottság
Előadó: Carlos Iturgaiz

Eljárás : 2015/0036(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0318/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0318/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) között levélváltás formájában létrejött, az Uniónak a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagságáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

(07134/2015 – C8‑0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07134/2015),

–  tekintettel a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottságában való tagság elnyerése érdekében folytatott levélváltásra,

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0323/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikke (2) bekezdésére, valamint 108. cikke (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A8-0318/2015),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottságnak.

RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

A javaslat célja az EU és a déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény kiterjesztett bizottsága (CCSBT) közötti levélváltás engedélyezése. E nemzetközi jogi eszköz aláírása révén az EU jelenlegi tagsággal nem rendelkező együttműködő fél státusza helyett teljes jogú tagságot nyerne a CCSBT kiterjesztett bizottságában. Az Európai Unió a CCSBT kiterjesztett bizottságának 2006 óta tagsággal nem rendelkező együttműködő fele.

Az Európai Unió az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i Tengerjogi Egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló rendelkezések értelmében vállalt kötelezettségvállalásainak végrehajtása során igen aktív részvételi politikát folytatott a regionális halászati gazdálkodási szervezetekben annak érdekében, hogy hozzájáruljon a tengeri erőforrásokkal való ésszerű és fenntartható gazdálkodáshoz és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászattal szembeni küzdelemhez.

A regionális halászati gazdálkodási szervezetek az egy adott területen halászati érdekeltségekkel rendelkező országok nemzetközi szervezetei. Némelyek egy adott terület összes halállományával gazdálkodnak, mások a nagy távolságra vándorló halfajokkal, nevezetesen a tonhalakkal foglalkoznak igen nagy területen. Az ilyen szervezetekben egyaránt részt vehetnek az adott régió országai (parti államok) és az ottani halászatban érdekelt egyéb országok.

Jóllehet egyes regionális halászati gazdálkodási szervezetek csak tanácsadó szerepet töltenek be, a többség irányítást gyakorol a halászati erőkifejtések és a műszaki intézkedések fölött, és ellenőrzési kötelezettséggel rendelkezik.

Az EU, amelyet a Bizottság képvisel, már 6 tonhalgazdálkodással foglalkozó regionális halászati gazdálkodási szervezetben vállal aktív szerepet.

Az Európai Unió számára ezek közül a legfontosabb az ICCAT. Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság felelős a tonhal és tonhalfélék megőrzéséért az Atlanti-óceánban és melléktengerein. A szervezetet a meghatalmazotti konferencia hozta létre, amely előkészítette és elfogadta az atlanti tonhalfélék védelméről szóló, 1966-ban a brazíliai Rio de Janeiróban aláírt nemzetközi egyezményt. A ratifikációs folyamatot követően az egyezmény hivatalosan 1969-ben lépett hatályba.

A déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) egy regionális halászati gazdálkodási szervezet, amely a déli kékúszójú tonhal védelméért felel annak teljes elterjedési területén. A déli kékúszójú tonhal védelméről szóló egyezmény 1994. május 20-án lépett hatályba.

Az Európai Unió a CCSBT kiterjesztett bizottságának 2006 óta tagsággal nem rendelkező együttműködő fele.

A tagsággal nem rendelkező együttműködő felek teljes mértékben részt vesznek a CCSBT tevékenységeiben, csak szavazati joggal nem rendelkeznek. A tagsággal nem rendelkező együttműködő feleknek tiszteletben kell tartaniuk a CCSBT gazdálkodási és védelmi intézkedéseit.

A faj elterjedési területén az uniós flotta által ejtett délikékúszójútonhal-fogások leginkább az Indiai-óceáni Tonhalbizottságot (IOTC) létrehozó egyezmény területén folytatott, a tonhalra és tonhalhoz hasonló fajokra irányuló horogsoros halászat korlátozott mennyiségű járulékos fogásai. 2006 óta az EU évi 10 tonnás kvótát kap a déli kékúszójú tonhal járulékos fogásaira a CCSBT területén.

A CCSBT egyezményben való tagság lehetősége csak államok előtt állt nyitva, vagyis a regionális gazdasági integrációs szervezeteket, amilyen az EU is, kirekeszti.

A CCSBT 2013 októberében tartott 20. ülésén módosította a kiterjesztett bizottság működéséről szóló határozatot, hogy az azt igénylő regionális gazdasági integrációs szervezetek tagságot kaphassanak a kiterjesztett bizottságban (aminek addig csak tagsággal nem rendelkező együttműködő felei lehettek), méghozzá levélváltás útján, amelynek keretében a tagságot kérelmező biztosítja a CCSBT-t arra vonatkozó szilárd elkötelezettségéről, hogy tiszteletben tartja az egyezmény rendelkezéseit, és eleget tesz a CCSBT kiterjesztett bizottsága határozatainak.

A Tanács most a CCSBT munkájában teljes jogú tagként való részvétel érdekében nyújtja be e határozati javaslatát, amivel az előadó teljes mértékben egyetért, és kéri a bizottságot, hogy kedvezően véleményezze a javaslatot.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

15.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Isabella Adinolfi