Procedūra : 2015/0036(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0318/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0318/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2015 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0399

IETEIKUMS     ***
PDF 160kWORD 66k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

Padomes Lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Carlos Iturgaiz

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Padomes Lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (07134/2015),

–  ņemot vērā vēstuļu apmaiņu, kuras mērķis ir kļūšana par Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātās komisijas locekli,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0323/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A8-0318/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Konvencijai par dienvidu tunzivju saglabāšanu.


ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Priekšlikuma mērķis ir apstiprināt vēstuļu apmaiņu starp ES un Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašināto komisiju (CCSBT). Šā starptautisko tiesību instrumenta parakstīšana ļaus ES, kas kopš 2006. gada ir CCSBT paplašinātās komisijas sadarbības partnere, kas nav tās locekle, kļūt par šīs komisijas pilntiesīgu locekli.

Eiropas Savienība saskaņā ar saistībām, kas ietvertas Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvencijas noteikumos attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību ir ļoti aktīvi piedalījusies visās reģionālajās zivsaimniecības organizācijās, lai veicinātu saprātīgu un ilgtspējīgu jūras bioloģisko resursu pārvaldību un apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

Reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) ir starptautiskas organizācijas, ko izveidojušas valstis, kurām ir zvejniecības intereses konkrētā apgabalā. Dažas no tām pārvalda visus konkrēta apgabala zivju krājumus, savukārt citas pievēršas konkrētām tālu migrējošu zivju sugām, it sevišķi tunzivīm, plašās ģeogrāfiskās teritorijās. Organizācijās var iesaistīties gan reģiona valstis (piekrastes valstis), gan valstis, kas ir ieinteresētas attiecīgajās zvejas vietās.

Lai gan dažu RZPO loma ir tikai konsultatīva, lielākajai daļai šādu organizāciju ir pārvaldības pilnvaras — tās var noteikt nozvejas un zvejas piepūles limitus, tehniskos pasākumus un kontroles pienākumus.

ES, ko pārstāv Komisija, aktīvi darbojas sešās reģionālajās tunzivju zvejniecības pārvaldības organizācijās (RZPO).

Eiropas Savienībai vissvarīgākā ir Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT). Šī komisija ir atbildīga par tunzivju un tunzivīm līdzīgu sugu saglabāšanu Atlantijas okeānā un blakus esošajās jūrās. Šī organizācija tika izveidota Pilnvaroto konferencē, kas sagatavoja un pieņēma Starptautisko konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu, kura tika parakstīta 1966. gadā Riodežaneiro, Brazīlijā. Pēc ratificēšanas šīs konvencija oficiāli stājās spēkā 1969. gadā.

Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisija (CCSBT) ir reģionāla zvejniecības pārvaldības organizācija (RZPO), kas ir atbildīga par dienvidu tunzivs krājumu pārvaldību visā šo zivju izplatības areālā. Dienvidu tunzivju saglabāšanas konvencija stājās spēkā 1994. gada 20. maijā.

Eiropas Savienība kopš 2006. gada ir CCSBT paplašinātās komisijas sadarbības partnere, kas nav tās locekle.

Sadarbības partneri, kas nav komisijas locekļi, pilnvērtīgi iesaistās CCSBT darbībā, bet tiem nav balsstiesību. Statuss „sadarbības partneris, kas nav komisijas loceklis“ paredz pienākumu ievērot CCSBT pārvaldības un saglabāšanas pasākumus.

ES flotes īstenotā dienvidu tunzivju nozveja šo zivju nozvejas areālā izpaužas kā ierobežota apjoma piezveja, ar āķu jedām zvejojot mērķsugu tunzivis, galvenokārt Indijas okeāna tunzivju komisijas (IOTC) konvencijas apgabalā. Kopš 2006. gada Eiropas Savienībai CCSBT apgabalā ir iedalīta piezvejas kvota, kas atbilst 10 tonnām dienvidu tunzivs gadā.

Par CCSBT konvencijas līgumslēdzējām pusēm var kļūt tikai valstis, kas nozīmē to, ka reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas (REIO), piemēram, ES, par tādām kļūt nevar.

Pēc vairākus gadus ilgām diskusijām CCSBT savā 20. sanāksmē 2013. gada oktobrī grozīja rezolūciju par paplašināto komisiju, lai REIO, kas to vēlas, varētu kļūt par paplašinātās komisijas loceklēm (līdz tam vienīgais atļautais REIO statuss bija „sadarbības partneris, kas nav komisijas loceklis“), izmantojot vēstuļu apmaiņu, kurā kandidāts apliecina CCSBT savu stingro apņemšanos ievērot konvencijas noteikumus un ievērot CCSBT paplašinātās komisijas lēmumus.

Lai pilntiesīgi piedalītos CCSBT darbā, Padome ir iesniegusi šo lēmuma priekšlikumu, kuram referents var paust tikai un vienīgi savu pilnīgu atbalstu un tāpēc prasa komitejai sniegt labvēlīgu atzinumu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.7.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi

Juridisks paziņojums - Privātuma politika