Procedura : 2015/0036(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0318/2015

Teksty złożone :

A8-0318/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2015 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0399

ZALECENIE     ***
PDF 163kWORD 68k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską i Komisją ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) dotyczącego członkostwa Unii w Rozszerzonej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską i Komisją ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) dotyczącego członkostwa Unii w Rozszerzonej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07134/2015),

–  uwzględniając Porozumienie w formie wymiany listów mające na celu uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0323/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A8-0318/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Przedłożony wniosek dotyczy wydania zgody na zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Rozszerzoną Komisją Konwencji na rzecz Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT). Podpisanie tego aktu prawa międzynarodowego pozwoli UE na zmianę statusu współpracującego podmiotu niebędącego członkiem Rozszerzonej Komisji CCSBT na status jej pełnoprawnego członka. Unia Europejska jest współpracującym podmiotem niebędącym członkiem Rozszerzonej Komisji CCSBT od 2006 r.

Unia Europejska, rozwijając zobowiązania zawarte w postanowieniach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi, prowadzi bardzo aktywną politykę uczestnictwa we wszystkich regionalnych organizacjach rybołówstwa w celu wniesienia wkładu w racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami morskimi oraz zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) to organizacje międzynarodowe utworzone przez państwa, które mają interesy połowowe w danym obszarze. Niektóre z nich zarządzają wszystkimi zasobami rybnymi występującymi w danym obszarze, inne natomiast koncentrują się na określonych gatunkach masowo migrujących, które przemieszczają się na znaczne odległości, zwłaszcza na tuńczykowatych. Organizacje są otwarte zarówno na udział państw z danego regionu („państw nadbrzeżnych”), jak też państw mających interes połowowy w odniesieniu do określonych połowów.

Niektóre RFMO odgrywają rolę wyłącznie doradczą, większość z nich ma jednak uprawnienia zarządcze, umożliwiające im ustalanie limitów połowowych i nakładu połowowego, środków technicznych i obowiązków w zakresie kontroli.

Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję, odgrywa aktywną rolę w sześciu regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem, których przedmiotem zainteresowania jest tuńczyk.

Dla UE największe znaczenie ma Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego odpowiada za ochronę gatunków tuńczykowatych i tuńczykopodobnych w Oceanie Atlantyckim i morzach przyległych. Organizacja została utworzona podczas Konferencji Pełnomocników, która opracowała i przyjęła Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego, podpisaną w Rio de Janeiro (Brazylia) w 1966 r. Po ratyfikacji konwencja weszła formalnie w życie w 1969 r.

Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) jest regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem odpowiedzialną za zarządzanie zasobami tuńczyka południowego na całym obszarze jego występowania. Konwencja na rzecz ochrony tuńczyka południowego weszła w życie w dniu 20 maja 1994 r.

Unia Europejska jest współpracującym podmiotem niebędącym członkiem Rozszerzonej Komisji CCSBT od 2006 r.

Współpracujące podmioty niebędące członkami CCSBT w pełni uczestniczą w jej działaniach, ale nie mają prawa głosu. Status współpracującego podmiotu niebędącego członkiem wymaga przestrzegania środków zarządzania i ochrony przyjętych przez CCSBT.

Połowy tuńczyka południowego przez flotę UE w obszarze jego występowania są efektem ograniczonych przyłowów w połowach przy użyciu takli, ukierunkowanych na tuńczyka i gatunki tuńczykopodobne, głównie w obszarze objętym konwencją Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC). Od 2006 r. UE przyznaje się kwotę 10 ton tuńczyka południowego rocznie na przyłowy w obszarze podległym CCSBT.

Do konwencji CCSBT mogły przystępować jedynie państwa, dlatego wykluczała ona uczestnictwo takich regionalnych organizacji integracji gospodarczej, jak UE.

W październiku 2013 r. komisja CCSBT na swym 20. posiedzeniu dokonała zmiany rezolucji dotyczącej Rozszerzonej Komisji, aby umożliwić regionalnym organizacjom integracji gospodarczej uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji (uprzednio jedynym statusem możliwym dla regionalnych organizacji integracji gospodarczej był status współpracującego podmiotu niebędącego członkiem) na podstawie porozumienia w formie wymiany listów, w którym podmiot wnioskujący przedłoży CCSBT jednoznaczne zobowiązanie do poszanowania warunków konwencji i przestrzegania decyzji Rozszerzonej Komisji CCSBT.

Rada złożyła wniosek dotyczący decyzji, ponieważ chce w pełni uczestniczyć w pracach CCSBT, z czym sprawozdawca całkowicie się zgadza i występuje do komisji o wydanie przychylnej opinii w sprawie wniosku.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

15.7.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności