RECOMANDARE referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

10.11.2015 - (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: Carlos Iturgaiz

Procedură : 2015/0036(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0318/2015
Texte depuse :
A8-0318/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07134/2015),

–  având în vedere schimbul de scrisori în vederea obținerii calității de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0323/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A8-0318/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Obiectivul propunerii este aprobarea schimbului de scrisori între UE și Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT). Odată cu semnarea acestui instrument de drept internațional, UE va putea deveni membru cu drepturi depline al Comisiei extinse din cadrul CCSBT, în condițiile în care Uniunea Europeană este parte necontractantă cooperantă a acesteia din 2006.

În conformitate cu angajamentele asumate în temeiul dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori, Uniunea Europeană a dus o politică foarte activă de cooperare cu toate organizațiile regionale de gestionare a pescuitului cu scopul de a contribui la gestionarea rațională și sustenabilă a resurselor marine și la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) sunt organizații internaționale create de statele interesate de pescuitul într-o anumită zonă. Unele dintre ele gestionează toate stocurile de pește care se găsesc într-o anumită zonă, în timp ce altele se axează pe speciile mari migratoare, mai ales tonul, care se deplasează în cadrul unor arii geografice vaste. Statutul de membru al acestor organizații poate fi acordat atât statelor din regiune („state de coastă”), cât și statelor interesate de zonele de pescuit vizate.

Unele ORGP-uri au doar rol consultativ, însă cele mai multe au competențe de gestionare, putând stabili limite de captură și de pescuit, măsuri tehnice și obligații de control.

Prin intermediul Comisiei Europene, UE joacă un rol activ în șase organizații regionale de gestionare a pescuitului de ton.

Pentru Uniunea Europeană, cea mai importantă dintre ele este Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), aceasta fiind responsabilă pentru conservarea tonului și a speciilor înrudite tonului din Oceanul Atlantic și din mările adiacente. Organizația a fost instituită în cadrul Conferinței miniștrilor plenipotențiari care a elaborat și a adoptat Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic, semnată la Rio de Janeiro, Brazilia, în 1966. În urma ratificării, convenția a intrat în vigoare în 1969.

Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) este o organizație regională de gestionare a pescuitului (ORGP) care este responsabilă de gestionarea tonului roșu din sud în toate zonele în care se găsește acesta. Convenția pentru conservarea tonului roșu din sud a intrat în vigoare la 20 mai 1994.

Uniunea Europeană este parte necontractantă cooperantă a Comisiei extinse din cadrul CCSBT din 2006.

Părțile necontractante cooperante participă pe deplin la activitățile CCSBT, dar nu au drept de vot. Ele sunt obligate, de asemenea, să respecte măsurile de gestionare și conservare ale CCSBT.

Capturile de ton roșu din sud realizate de flotele UE sunt rezultatul unor capturi accidentale limitate realizate de nave de pescuit cu paragate care vizează tonul, în principal în zona acoperită de Acordul de instituire a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC). Începând din 2006, Uniunii Europene i s-a alocat o cotă de 10 tone de ton roșu din sud pe an pentru capturile accidentale în zona de pescuit a CCSBT.

La Convenția CCSBT pot adera numai țări; prin urmare, organizațiile de integrare economică regională (REIO), precum UE, sunt excluse.

În cadrul celei de-a 20-a reuniuni a sa din octombrie 2013, CCSBT a modificat Rezoluția referitoare la Comisia extinsă pentru a permite REIO care o doresc să devină membre ale acesteia (până în acel moment, REIO aveau doar posibilitatea de a obține statutul de parte necontractantă cooperantă), prin intermediul unui schimb de scrisori în care organizația solicitantă se angajează în mod ferm față de CCSBT să respecte dispozițiile convenției și să se conformeze deciziilor Comisiei extinse din cadrul CCSBT.

Prin urmare, Consiliul a prezentat această propunere de decizie pentru ca UE să poată participa pe deplin la lucrările CCSBT. Raportorul sprijină în totalitate propunerea și solicită comisiei să o aprobe.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

15.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi