Postopek : 2015/0036(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0318/2015

Predložena besedila :

A8-0318/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2015 - 5.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0399

PRIPOROČILO     ***
PDF 141kWORD 66k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Komisijo za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) glede članstva Unije v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Carlos Iturgaiz

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Komisijo za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) glede članstva Unije v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07134/2015),

–  ob upoštevanju izmenjave pisem za pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna v imenu Evropske unije,

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0323/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A8-0318/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Konvenciji za ohranitev južnega modroplavutega tuna.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Namen predloga je odobriti izmenjavo pisem med Evropsko unijo in razširjeno komisijo Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna v imenu Evropske unije (CCSBT). S podpisom tega instrumenta mednarodnega prava bi Evropska unija postala polnopravna članica razširjene komisije CCSBT, kjer je sicer od leta 2006 sodelujoča nečlanica.

Evropska unija za izvajanje zavez, ki jih je sprejela v skladu z določbami Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib, zelo dejavno sodeluje v vseh regionalnih ribiških organizacijah, da bi prispevala k racionalnemu in trajnostnemu upravljanju morskih virov in boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva so mednarodne organizacije, katerih članice so države z ribolovnimi interesi na nekem območju. Nekatere upravljajo vse staleže rib na določenem območju, druge pa so usmerjene na določene izrazito selivske vrste, zlasti tuna, na širših geografskih območjih. Članstvo v organizaciji je odprto za države v regiji („obalne države“) in države z interesi v teh ribištvih.

Nekatere regionalne organizacije za upravljanje ribištva imajo povsem svetovalno vlogo, večina pa je pristojna za upravljanje ribištva, določanje omejitev ulova in ribolovnega napora, tehnične ukrepe in obvezen nadzor.

Evropska unija, ki jo zastopa Komisija, ima dejavno vlogo v šestih regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva tuna.

Med njimi je najpomembnejša Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Pristojna je za ohranjanje tunov in sorodnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih. Organizacijo je ustanovila konferenca pooblaščencev, ki je pripravila in sprejela Mednarodno konvencijo za ohranitev tunov v Atlantiku, ki je bila podpisana leta 1966 v brazilskem Riu de Janeiru. Konvencija je začela uradno začel veljati po ratifikaciji leta 1969.

Komisija za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) je regionalna organizacija za upravljanje ribištva, pristojna za upravljanje južnega modroplavutega tuna, kjerkoli se nahaja. Konvencija za ohranitev južnega modroplavutega tuna je začela veljati 20. maja 1994.

Evropska unija je sodelujoča nečlanica razširjene komisije CCSBT od leta 2006.

Sodelujoče nečlanice v celoti sodelujejo v dejavnostih CCSBT, nimajo pa pravice do glasovanja. Poleg tega morajo izvajati ukrepe CCSBT za ohranjanje in upravljanje.

Do ulova južnega modroplavutega tuna pri flotah EU prihaja zaradi omejenega prilova v ribolovu tuna in tunu sorodnih vrst s parangalom, in sicer pretežno na območju Konvencije Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC). Od leta 2006 se EU dodeljuje kvota 10 ton južnega modroplavutega tuna na leto za prilov na območju CCSBT.

Konvenciji CCSBT se lahko pridružijo samo posamezne države, kar izključuje organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje, kakršna je EU.

CCSBT je na svojem 20. zasedanju oktobra 2013 spremenila resolucijo o razširjeni komisiji, s čimer je bilo organizacijam za regionalno povezovanje, ki želijo, omogočeno članstvo v razširjeni komisiji (dotlej so organizacije za regionalno sodelovanje lahko imele samo status sodelujoče nečlanice) z izmenjavo pisem, kjer vlagatelj komisiji CCSBT izraža trdno zavezanost spoštovanju pogojev Konvencije in izpolnjevanju odločitev razširjene komisije CCSBT.

Svet je tako predložil predlog sklepa z namenom polnega sodelovanja pri delu CCSBT. Poročevalec se v celoti strinja s tem predlogom in poziva odbor, naj ga podpre.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

15.7.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov