Förfarande : 2015/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0318/2015

Ingivna texter :

A8-0318/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2015 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0399

REKOMMENDATION     ***
PDF 147kWORD 60k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) om unionens medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Carlos Iturgaiz

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) om unionens medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07134/2015),

–  med beaktande av skriftväxlingen för att bli medlem i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0323/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen.

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0318/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk parlamentets ståndpunkt.


KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Syftet med förslaget är att godkänna skriftväxlingen mellan EU och den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT). Genom att underteckna detta folkrättsliga instrument kan EU bli fullvärdig medlem av CCSBT:s utvidgade kommission. Europeiska unionen har varit samarbetande icke-medlem i CCSBT:s utvidgade kommission sedan 2006.

Som ett led i de åtaganden som EU ingått genom bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, har EU bedrivit en mycket aktiv politik för deltagande i alla regionala fiskeriorganisationer i syfte att bidra till en rationell och hållbar förvaltning av de marina resurserna och till att bekämpa det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket.

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer är internationella organisationer som bildats av länder med fiskeintressen i ett visst område. Några av organisationerna förvaltar alla fiskbestånd i ett visst område, medan andra inriktar sig på arter som vandrar över stora geografiska områden, t.ex. tonfisk. Organisationerna är öppna för både länder i regionen (”kuststater”) och länder med intresse i det aktuella fisket.

En del av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna har bara en rådgivande funktion. De flesta har dock rätt att fastställa begränsningar för fångster och fiskeansträngningar, tekniska åtgärder och tillsynskrav.

EU, som företräds av kommissionen, är aktiv i sex regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som är inriktade på tonfisk.

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) är den som har störst betydelse för EU. Den är ansvarig för bevarande av tonfisk och närbesläktade arter i Atlanten och angränsande hav. Organisationen inrättades vid den konferens för befullmäktigade ombud som förberedde och antog den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, undertecknad 1966 i Rio de Janeiro, Brasilien. Efter att ha genomgått en ratificeringsprocess trädde konventionen formellt i kraft 1969.

Kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) är en regional fiskeriförvaltningsorganisation som ansvarar för förvaltningen av sydlig tonfisk i hela dess utbredningsområde. Konventionen för bevarande av sydlig tonfisk trädde i kraft den 20 maj 1994.

Europeiska unionen har varit samarbetande icke-medlem i CCSBT:s utvidgade kommission sedan 2006.

Samarbetande icke-medlemmar deltar fullt ut i CCSBT:s verksamhet, men saknar rösträtt. De måste också följa CCSBT:s förvaltnings- och bevarandeåtgärder.

EU-flottans fångster av sydlig tonfisk i dess utbredningsområde är ett resultat av begränsade bifångster från långrevsfiske efter tonfisk och tonfiskliknande arter främst i det konventionsområde som förvaltas av Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC). Sedan 2006 har EU tilldelats en kvot om 10 ton per år för bifångster av sydlig tonfisk i det område som omfattas av CCSBT.

CCSBT-konventionen var tidigare endast öppen för stater, vilket uteslöt regionala organisationer för ekonomisk integration, t.ex. EU.

Vid sitt tjugonde sammanträde i oktober 2013 ändrade CCSBT den resolution som reglerar den utvidgade kommissionen så att de regionala organisationer för ekonomisk integration som så önskar kan bli medlemmar (fram till dess tilläts regionala organisationer för ekonomisk integration endast vara samarbetande icke-medlemmar). Detta sker genom en skriftväxling där sökanden för CCSBT bedyrar att den kommer att följa bestämmelserna i konventionen och de beslut som CCSBT:s utvidgade kommission fattar.

Det är för att kunna delta fullt ut i CCSBT:s arbete som rådet lägger fram detta förslag till beslut. Föredraganden kan inte annat än ge förslaget sitt fulla stöd, och uppmanar därmed utskottet att förespråka godkännande.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

15.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Isabella Adinolfi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy