Процедура : 2014/2242(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0319/2015

Внесени текстове :

A8-0319/2015

Разисквания :

PV 02/12/2015 - 12
CRE 02/12/2015 - 12

Гласувания :

PV 02/12/2015 - 13.5
CRE 02/12/2015 - 13.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0423

ДОКЛАД     
PDF 292kWORD 259k
13.11.2015
PE 554.953v02-00 A8-0319/2015

относно устойчивата градска мобилност

(2014/2242(INI))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Карима Дели

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно устойчивата градска мобилност

(2014/2242(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2014 г., озаглавено „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2013)0913),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Европейската програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2009 г., озаглавено „План за действие за градска мобилност“ (COM(2009)0490),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юли 2014 г., озаглавено „Градското измерение на политиките на ЕС – ключови характеристики на една програма на ЕС за градовете“ (COM(2014)0490),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 25 септември 2007 г., озаглавена „Към нова култура за градска мобилност“ (COM(2007)0551),

  като взе предвид Специално проучване 406 на Комисията от декември 2013 г. на тема „Отношение на европейците към градската мобилност“, проведено от Евробарометър,

–  като взе предвид стартирането от страна на Комисията на Европейската платформа за планове за устойчива градска мобилност,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 ноември 1995 г., озаглавена „Гражданската мрежа: използването на потенциала на обществения пътнически транспорт в Европа“ (COM(1995)0601),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 1998 г., озаглавено „Транспорт и CO2 – развиване на общностен подход“ (COM(1998)0204),

  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 март 2015 г., озаглавено „Парижкият протокол – план за овладяване на изменението на климата в периода след 2020 г.“ (COM(2015)0081),

–  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(3),

  като взе предвид Регламенти (ЕО) № 715/2007(4) и (ЕО) № 595/2009(5) по отношение на намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор(6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2013 г., озаглавено „Програма за чист въздух за Европа“ (COM(2013)0918),

  като взе предвид насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация и инструмента за икономическа оценка на здравеопазването,

–  като взе предвид доклада на Световната здравна организация, озаглавен „Заболеваемост, дължаща се на шума в околната среда – количествена оценка на загубените в Европа години живот в добро здраве“,

–  като взе предвид доклада TERM на Европейската агенция за околна среда от декември 2013 г., озаглавен „По-близък поглед към градския транспорт“,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно пътната безопасност през периода 2011 – 2020 г. — отправна точка към стратегия за нараняванията(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 1988 г. относно защитата на пешеходците и Европейската харта за правата на пешеходците(8),

–  като взе предвид Виенската конвенция за движението по пътищата;

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“ (COM(2012)0636),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“(9),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398),

–  като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(10),

  като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива(11),

  като взе предвид Специален доклад № 1/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на финансираните от ЕС проекти в областта на обществения градски транспорт“,

–  като взе предвид Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове,

–  като взе предвид Споразумението на кметовете,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A8-0319/2015),

А.  като има предвид, че по предварителни оценки до 2050 г. близо 82% от гражданите на ЕС ще живеят в градски райони;

Б.   като има предвид, че очакваното значително увеличение на градското население изправя градските центрове през обществени предизвикателства и пред предизвикателства, свързани с качеството на живот и устойчивото развитие, които ще изискват мерки за комплексно планиране;

В.    като има предвид, че градската мобилност все още разчита основно на използването на автомобили, задвижвани с конвенционални горива, и като има предвид, че транспортът в ЕС следователно зависи от нефта и нефтените продукти за задоволяване на повече от 96% от своите енергийни нужди, или около една трета от общото потребление на енергия;

Г.  като има предвид, че градският транспорт създава до 25% от всички емисии на CO2 и близо 70% от всички емисии в градските райони, които причиняват изменението на климата, и е единственият сектор в ЕС, чиито емисии на парникови газове продължават да се увеличават;

Д.  като има предвид, че според данните от Специално проучване 406 на Евробарометър от 2013 г. около 50% от европейските граждани използват ежедневно личния си автомобил, като едва 16% използват обществен транспорт, а само 12% – велосипед;

Е.    като има предвид, че съгласно същото проучване европейските граждани смятат, че намаляването на цените на обществения транспорт (59%), подобряването на услугите, свързани с обществения транспорт (56%), и подобряването на инфраструктурата за велосипедистите (33%) представляват ефективни начини за подобряване на градската мобилност;

Ж.  като има предвид, че около 50% от пътуванията в градските райони са по-кратки от 5 км и следователно биха могли в много градове да се извършват предимно пеш, с велосипед или с обществен/колективен или всякакъв друг наличен вид транспорт, като например споделеното пътуване;

З.  като има предвид, че широкото използване на дизелово гориво в транспорта, по-специално при по-старите превозни средства и при превозните средства без филтър за твърди частици, е една от основните причини за високата концентрация на прахови частици в градовете в ЕС, и като има предвид, че поради това в различните видове градски транспорт следва да се насърчават използването на алтернативно гориво и промените в обичайните начини на използване на тези видове транспорт, без да се застрашава градската мобилност;

И.    като има предвид, че според Европейската агенция за околната среда през 2011 г. над 125 милиона европейски граждани са били изложени на шумово замърсяване над безопасната граница от 55 dB, като основна причина за това е движението по пътищата;

Й.    като има предвид, че висококачествените транспортни услуги са от основно значение за хората, живеещи в градските райони, за да се отговори на техните потребности от мобилност в техния професионален живот и в техните образователни, туристически и развлекателни дейности; като има предвид, че устойчивата градска мобилност може да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, атмосферното и звуковото замърсяване, броя на произшествията и задръстванията по пътищата, както и за намаляване на земеползването и на запечатването на почвата;

К.   като има предвид, че целенасочените мерки за устойчива градска мобилност са възможни и необходими, за да се постигнат целите на ЕС и да се приложи законодателството, свързано с транспорта и околната среда;

Л.  като има предвид, че при надлежно зачитане на принципа на субсидиарност ЕС следва да помогне за разработването, в подкрепа на дейностите на местно равнище, на интегриран и дългосрочен подход към градската мобилност, чрез който да се постигне намаляване на произтичащите от движението замърсяване, задръствания, шум и пътнотранспортни произшествия, да предостави необходимата подкрепа на градовете и да осигури по-добра информация, координация и сътрудничество между държавите – членки на ЕС;

М.  като има предвид, че е важно да се подчертае значението на обществения транспорт за градските икономики, включително необлагодетелстваните райони, и да се признаят социалните ползи от него, като например приноса за борбата с бедността и социалното изключване и гарантирането на достъп до работни места за всички граждани;

Н.    като има предвид, че добрият и лесен за ползване обществен/колективен транспорт е най-доброто средство за възпиране на частния транспорт и е един от най-добрите начини за облекчаване на задръстванията по пътищата;

О.  като има предвид, че 73% от европейските граждани считат пътната безопасност за сериозен проблем в градовете, и като има предвид, че повече от 30% от смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата се случват в градските райони и често включват уязвими участници в пътното движение и пешеходци;

П.  като има предвид, че 38% от всички смъртни случаи се случват в градските райони, а 55% – по междуградските пътища, че жертвите най-често са велосипедисти и други уязвими участници в пътното движение и че произшествията са свързани с високата концентрация на превозни средства и скоростта;

Р.    като има предвид, че устойчивият градски транспорт е един от аспектите на по-широките политики за териториално планиране, и като има предвид, че зелените градски зони могат частично да компенсират въздействието на пътнотранспортното замърсяване;

С.    като има предвид, че използването на алтернативни носители на енергия за задвижване и алтернативни превозни средства включва разработването на необходимата инфраструктура, съпътствано от усилия за промяна на поведението на хората, свързано с мобилността;

Т.   като има предвид, че в качеството си на важни центрове на икономическа дейност и иновации градовете и другите по-големи градски райони с право бяха признати като важни възли в новата стратегия за TEN-T и са основната връзка в транспортната верига за пътници и товари;

У.   като има предвид, че мултимодалните мрежи и интеграцията на различните видове транспорт и услуги в градските райони и около тях могат да способстват за подобряване на ефективността на пътническия и товарния превоз, като по този начин допринасят за намаляване на въглеродните и другите вредни емисии;

Ф.   като има предвид, че държавните и правителствените ръководители, заседаващи по време на състоялата се през 2012 г. Конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20), се ангажираха да оказват подкрепа за развитието на устойчивите транспортни мрежи(12);

Х.   като има предвид, че не съществува универсално решение, което е подходящо за всички градски райони, и че градовете в Европейския съюз се сблъскват със специфични ситуации и имат специфични нужди, свързани по-специално с географските и климатичните условия, демографската структура, културните традиции и други фактори;

Ц.    като има предвид, че градската мобилност и управлението на градския транспорт са част от правомощията на местните и регионалните органи, които създават и прилагат тези публични политики на територията си във връзка с действащата национална рамка и с програмата на Европейския съюз за градовете;

Ч.    като има предвид, че е обезпокоен, че Комисията говори за разработване на транспортни концепции на европейско равнище, които впоследствие ще трябва да бъдат приспособени към обстоятелствата в държавите членки; като има предвид, че вместо този подход „отгоре-надолу“ и без да се пренебрегва необходимостта от общи норми и стандарти, би било за предпочитане да се прилага подход „отдолу-нагоре“, включващ успоредно експериментиране на място, като по този начин се насърчават иновациите; като има предвид, че поради това решително подкрепя създаването на платформи за обмен на опит между заинтересованите страни на местно равнище, за да се даде възможност успешните примери да получат по-широко разпространение;

1.  подчертава, че работата, извършена досега на европейско равнище и в много градове, е положителна и следва да продължи, поради което приветства горепосоченото съобщение на Комисията относно градската мобилност;

Предоставяне на пространството и на инфраструктурата за ползване отново от всички граждани и подобряване на достъпността

2.   изтъква, че планирането на земеползването е най-важният етап за създаването на безпрепятствени и безопасни транспортни мрежи, които да са дълготрайни и да имат реално въздействие върху обема и разпределението на движението; подчертава, че безопасността винаги трябва да се счита за ключов елемент на устойчивото градоустройство;

3.   изразява убеждение, че предоставянето на информация и консултацията по отношение на гражданите на ЕС, търговците на дребно, операторите на товарния транспорт и други заинтересовани страни, участващи в градската мобилност, са от решаващо значение за повишаването на прозрачността на планирането, развитието и вземането на решения; подчертава, че тази информация следва да бъде публично и лесно достъпна; посочва, че е желателно да се насърчи сътрудничеството между съответните участници и между градовете на равнище ЕС с оглед на споделянето на решения за устойчива мобилност;

4.   изразява убеждение, че дългосрочните планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ) с помощта на ИКТ са важни инструменти за осигуряване на подходящи и безопасни решения за мобилност за всички граждани; приканва компетентните органи да вземат предвид в ПУГМ специалните потребности по отношение на комуникациите за лицата с намалена подвижност; подчертава, че инфраструктурата без бариери е от решаващо значение за мобилността на лицата с намалена подвижност; подчертава, че ПУГМ трябва да включват специфични стратегии относно пътната безопасност и да осигуряват безопасна инфраструктура с адекватно пространство за най-уязвимите участници в пътното движение;

5.  подчертава значението на ПУГМ за постигането на целите на ЕС по отношение на емисиите на CO2, шума, замърсяването на въздуха и намаляването на произшествията; счита, че разработването на ПУГМ следва да бъде важен елемент, който трябва да бъде взет предвид при финансирането на проекти на ЕС в областта на градския транспорт, и че финансирането от ЕС и информационната подкрепа биха могли да предоставят стимули за разработването и изпълнението на такива планове; призовава Комисията да предостави на компетентните органи необходимата консултантска и техническа подкрепа при разработването на ПУГМ, като взема предвид изцяло принципа на субсидиарност;

6.  насърчава органите в държавите членки да изготвят планове за устойчива градска мобилност, в които се отдава приоритет на видовете транспорт с ниски емисии, в т.ч. използването на електрическа тяга и задвижвани с алтернативни горива превозни средства, и които включват интелигентни транспортни системи; подкрепя създаването на зони за движение и интермодални платформи, които се използват приоритетно от обществения транспорт;

7.   насърчава държавите членки и европейските градове да разработят политика за паркиране (осигуряване на места за паркиране, използване на интелигенти системи за паркиране и подходящо ценообразуване), която може да бъде част от една интегрирана градска политика, и същевременно да положат по-големи усилия за развитието на функционални интермодални транспортни възли, които предоставят различни транспортни услуги и позволяват безпроблемното комбиниране на транспортни решения, като например колективен транспорт, споделен транспорт, придвижване с велосипед и услуги по отдаване под наем; призовава за по-добра свързаност на крайградските паркинги с услугите на железопътния и обществения транспорт, например чрез т.нар. възможности „park and ride“; припомня, че е необходимо да се премахнат недостатъците по отношение на предоставянето на услуги за гражданите с увреждания;

8.  подчертава, че като се има предвид необходимостта от намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, причинено от зависимостта от петрол в транспортната система на ЕС (която работи преди всичко с петрол и вторични продукти, произведени от петрол), европейските структурни и инвестиционни фондове следва да бъдат системно използвани за разработването и изпълнението на всеобхватни и интегрирани ПУГМ, които ще допълнят и взаимно ще подсилят мерките за градска мобилност в по-широкия контекст на пространственото планиране, без да се създава допълнителна транспортна необходимост от прекомерно използване на автомобили, като се поставя акцент върху интегрирана транспортна система, основана на сътрудничество между отделните видове транспорт;

9.    изразява твърдото си убеждение, че платформата на Комисията относно плановете за устойчива градска мобилност следва да предоставя силна подкрепа за градовете и регионите за разработването и прилагането на ПУГМ; подчертава, че е важно да бъдат разгледани всички градове, независимо от размера им, по отношение на инвестициите в градската мобилност, както и съществената роля, която европейските градове и региони трябва да изпълняват за стимулиране и насърчаване на устойчива градска мобилност; призовава за включване на представителите на местните и регионалните органи от различен мащаб и на представителите на различните заинтересовани участници (например сдружения на велосипедистите) в европейската платформа и експертната група за градска мобилност и транспорт на държавите членки;

10.  подчертава, че ПУГМ следва да бъдат съгласувани с настоящата програма и цели на ЕС, по-специално тези за преминаване от автомобилен към железопътен транспорт, определени в Бялата книга от 2011 г.;

11.    настоятелно призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да извършат оценка и одит на плановете за градска мобилност в съответствие с целите и задачите на стратегията „Транспорт 2050 г.“;

Подобряване на състоянието на околната среда, качеството на живот и здравето

12.    посочва по-специално многобройните вредни въздействия на съществуващия транспортен модел върху основните елементи на естествената околна среда, включващи въздуха, водата и почвата, както и върху различните екосистеми;

13.  изразява убеждение, че замърсяването на въздуха има местно, регионално, национално и трансгранично измерение и изисква действия на всички равнища на управление; поради това отправя искане за укрепване на подхода на многостепенно управление, при който всички участници поемат отговорността за мерките, които могат и следва да бъдат предприети съответно на точно това равнище;

14.  приканва градовете да извършат внимателна оценка на нуждите на гражданите и предприятията и особеностите на видовете транспорт с цел гарантиране на устойчива мобилност в градовете, и да предприемат необходимите мерки за подобряване на качеството на живот в градовете, наред с другото, като насърчат преминаването от един вид транспорт към друг в посока към устойчиви видове транспорт, включително придвижване пеш и с велосипед, и като поощрят една интегрирана интермодална и/или комодална политика;

15.  приканва местните органи да вземат предвид благосъстоянието на гражданите си, когато изготвят планове за устойчива мобилност; по-конкретно, приканва компетентните органи да предприемат мерки за намаляване на шума от пътното движение в градовете;

16.  насърчава компетентните органи да предприемат превантивни мерки в съответствие с принципите на предпазливост и пропорционалност, за да се подобри качеството на въздуха в големите и малките градове и за да се гарантира, че концентрациите на замърсителите не надвишават равнищата, установени в насоките на Световната здравна организация; за тази цел подкрепя създаването на местно равнище на зони с ниски емисии; подчертава, че компетентните органи имат отговорността да предлагат безопасни и здравословни решения за мобилност на гражданите си; счита, че тези решения биха могли да се основават на приемливи в ценово отношение, интелигентни, надеждни и достъпни системи за обществен транспорт; насърчава държавите членки, както и местните органи, когато съществува риск от надвишаване на равнищата съгласно горепосочените насоки на СЗО, да обмислят възможността за предприемане на мерки за подобряване на достъпа до обществения транспорт, например чрез редуване на трафика;

17.  посочва, че е необходим цялостен подход към замърсяването на въздуха в европейските градове; поради това призовава Комисията да предложи ефективни мерки, които да позволят на държавите членки да изпълнят изискванията на Директивата относно качеството на атмосферния въздух (2008/50/ЕО), в частност чрез определяне на ефективни и амбициозни тавани за емисиите за 2025 и 2030 г. съгласно Директивата за националните тавани за емисии, чрез гарантиране на по-добро координиране на мерките по Директивата за националните тавани за емисии и Директивата относно качеството на атмосферния въздух, чрез определяне на амбициозни стандарти за емисиите от леките автомобили за 2025 и 2030 г. в своевременното преразглеждане на Регламент (ЕО) № 443/2009 за CO2 и автомобилите и чрез определяне на ясен график за прилагането на изпитванията за емисиите в реални условия на движение за частните превозни средства;

18.  призовава Комисията да извърши оценки, в рамките на индивидуалните планове на държавите членки, по отношение на разположението на станциите, използвани за измерване и наблюдение на замърсяването на въздуха в основните градски агломерации, имащи проблеми с качеството на въздуха, като има предвид, че поради неподходящото разположение на станциите данните много често се оказват неточни и така биха могли да създадат риск за общественото здраве;

19.  отбелязва поведенческите промени в областта на притежаването и използването на превозни средства (съвместно ползване на автомобил, ползване на общи автомобили); насърчава Комисията да разработва и подкрепя транспортни системи, включващи колективни и обществени форми на мобилност;

20.  счита, че Комисията следва да направи оценка на начина, по който ще бъде засегнато обществото от новите форми на мобилност въз основа на модела на икономиката на споделяне, включително споделеното пътуване; счита, че на национално равнище държавите членки следва да се стремят към концепцията за „споделим град“, когато става дума за мобилност и транспорт, тъй като това би могло да донесе ползи за гражданите, особено в малките и средноголемите градове, където мрежата на обществения транспорт е по-малка, и би могло да даде възможност за развитие на партньорски решения за мобилност;

21.  подчертава, че силно развитият, ефикасен, приемлив в ценово отношение, безопасен и достъпен обществен транспорт е неразделна част от устойчивото градско развитие; изразява убеждение, че надеждните услуги в областта на обществения транспорт могат да играят важна роля за намаляването на задръстванията, замърсяването на въздуха и шума в градовете; поради това призовава държавите членки да насърчават обществения транспорт с оглед на увеличаването на неговото използване до 2030 г.; също така насърчава националните и местните органи да насърчават наличието на цифрови услуги в обществения транспорт и на спирките/гарите, да подкрепят развитието на иновативни форми на мобилност и да прилагат интелигентни транспортни решения и други модерни технологии; подчертава, че услугите за съвместно ползване на автомобили, споделено пътуване и ползване на общи автомобили използват по-добре съществуващите ресурси и спомагат за намаляването на броя на автомобилите в градовете; признава значението на европейските програми за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS, както и мобилните високоскоростни мрежи; подкрепя формирането на регулаторна рамка, която да позволи използването на нови форми на мобилност и на нови модели за споделяне, които използват по-добре съществуващите ресурси;

22.  подчертава значението на публичната информация относно обществения градски транспорт, като се вземат предвид и езиковите нужди на туристите и ползите от политиката за устойчив туризъм; насърчава местните органи да предоставят информация в реално време по интернет и на достатъчни на брой информационни табла в градовете; приканва органите и превозвачите да подобрят наличието на безплатни цифрови услуги в обществения транспорт и на спирките/гарите;

23.  подчертава социалните ползи от релсовия обществен транспорт по отношение на достъпността на градските райони, градското обновление, социалното приобщаване и подобряването на образа на градовете;

24.  потвърждава качеството и разнообразието на работните места, предлагани от операторите на обществения транспорт, и свързаните с тях ползи за икономиката; призовава Комисията да извърши мониторинг и оценка на приноса на обществения транспорт за стратегиите за „зелени“ работни места и „зелен“ растеж на национално и европейско равнище;

25.  призовава държавите членки да предприемат ефективни действия, за да гарантират сигурността в обществения транспорт, като същевременно зачитат правомощията на местно равнище;

26.  припомня, че немоторизираната индивидуална мобилност, като например придвижването пеш и с велосипед, предлага най-добрия потенциал за постигане на неутралност по отношение на СО2;

27.  насърчава държавите членки да преразгледат своите стратегии, за да подобрят немоторизирания транспорт с оглед на постигането на сходните интереси, свързани с подобряването на мобилността и на градската среда; насърчава държавите членки да поощряват, когато е уместно, използването на велосипеди, включително чрез определянето на амбициозни цели за процентите на велосипедния транспорт до 2030 г., и да подобрят условията за придвижване пеш и с велосипед;

28.  насърчава Комисията и държавите членки да повишават осведомеността за придвижването с велосипед и алтернативните видове транспорт, да допринасят за преминаването от един вид транспорт към друг в посока към устойчиви видове транспорт и да продължат да подкрепят кампанията на Европейската седмица на мобилността; приканва градовете да организират системи за ползване на общи велосипеди във връзка с обществения транспорт; приветства инициативите на национално, регионално и местно равнище за насърчаване и организиране на прояви от вида „Неделя без автомобили в ЕС“ и „Ден на велосипеда в ЕС“ с оглед на подобряването на качеството на въздуха в градовете;

29.  насърчава частните предприятия, администрациите и институциите на ЕС да подобрят още повече своите услуги за управление на мобилността за своите членове, персонал и посетители; призовава Комисията и държавите членки да стимулират политики за насърчаване на предприятията да намалят броя на пътуванията от и до работното място, наред с другото, като позволяват и поощряват работата от разстояние и насърчават използването на ИКТ и телеконферентни връзки; счита, че мерките за мобилност, като например тези, координирани от Европейската платформа за управление на мобилността (EPOMM), имат голям потенциал по отношение на решаването на проблема с градските задръствания и осигуряването на достъпност за всички;

30.   насърчава държавите членки и местните органи да определят изисквания по отношение на параметрите, свързани с околната среда, в процедурите за възлагане на обществени поръчки, особено при закупуване на превозни средства за обществен транспорт или превозни средства, използвани от публични органи;

Икономия на енергия и опазване на климата

31.  счита, че енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници и такива с ниски равнища на въглеродни емисии са от ключово значение за постигането на устойчива градска мобилност, като същевременно се подобряват екологичните условия, и че технологичната неутралност следва да се зачита при приемането на мерки за постигане на целите на ЕС за емисиите на CO2 и икономията на енергия;

32.  насърчава държавите членки да подкрепят целите на Бялата книга за транспорта за намаляване наполовина на броя на леките автомобили, задвижвани с конвенционални горива, в градския транспорт до 2030 г. и за тяхното постепенно изваждане от употреба в градовете до 2050 г.; приканва градовете да насърчават и подкрепят преминаването към алтернативни видове транспорт и по-малко замърсяващи превозни средства, като вземат предвид техния действителен въглероден отпечатък с оглед на постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 60% до 2050 г.; приветства стимулите за пътниците да комбинират различни видове транспорт;

33.  обръща внимание на значението на използването на електрическите превозни средства и превозните средства, задвижвани с алтернативни горива (биогорива от второ и трето поколение, водород на основата на възобновяеми енергийни източници, сгъстен природен газ (СПГ) и втечнен природен газ (ВПГ)), за намаляването на емисиите в градовете; припомня разпоредбите, установени в Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, и насърчава държавите членки, в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи и със съответния отрасъл, да разработят бързо такава инфраструктура, особено по протежение на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); приканва обществеността и частния сектор да насърчават инсталирането на зарядни съоръжения в колективните зони за паркиране;

34.   призовава Комисията и националните и местните органи да насърчават, когато е възможно, плаването по вътрешни водни пътища като интегрирано решение за мобилност с оглед на постигане на екологосъобразна мобилност в градовете;

35.   подчертава значението на използването на подход „отдолу-нагоре“; поради това подкрепя категорично например Споразумението на кметовете, подписано от над 6000 участници, за намаляване на емисиите на парникови газове, и приветства призива на члена на Комисията Канете, отправен на 13 октомври 2015 г. в Брюксел, да се започне работа за по-амбициозно споразумение; подкрепя Комисията в нейната положителна роля като активен катализатор за подобни инициативи;

36.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да поставят на челно място в дневния ред на 21-ата конференция на страните по РКООНИК, която трябва да се проведе в Париж през декември 2015 г., амбициозни мерки относно „Устойчива градска мобилност“; призовава Комисията да подкрепи активно инициативите за програма за действие за интегрирана устойчива градска мобилност;

Превръщане на иновациите в център на научноизследователската политика, насочена към подходи за интелигентна мобилност

37.  припомня, че интелигентните транспортни системи (ИТС) правят мобилността по-безопасна, по-ефективна, по-екологосъобразна и по-флуидна, и поради това призовава Комисията и държавите членки да задълбочат усилията си относно ИТС, включително иновациите и внедряването в сферите на пътническата информация в реално време, високоавтоматизираните превозни средства, интелигентната инфраструктура и интелигентните системи за пътна сигнализация; припомня значението на ИТС за предоставяне на точни данни в реално време за движението и пътуванията и следователно приканва Комисията да постави градската мобилност в центъра на Програмата в областта на цифровите технологии; насърчава заинтересованите страни да си сътрудничат тясно при разработването на оперативно съвместими и интегрирани услуги за мобилност, като мултимодален обществен транспорт, споделена мобилност и съоръжения за интермодално интегрирано издаване на билети; отправя искане до Комисията да даде приоритет на разработването на новаторски приложения и нови технологии, даващи възможност на ползвателите на пътната мрежа да поемат предварително по-активна роля като лица, разработващи решения и произвеждащи данни в рамките на транспортната система, за да допринесат за платформите с услуги за мобилността, в съответствие с правилата на ЕС и изискванията за защита на данните;

38.  насърчава всички страни изцяло да ползват възможностите за данни и цифровизиране и да практикуват дерегулация за насърчаване на нови бизнес модели;

39.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят програми за научни изследвания в областта на новите технологии, нови бизнес модели и нови интегрирани практики за устойчива градска мобилност и градска логистика; подкрепя приоритетите на „Хоризонт 2020“ по отношение на обществените предизвикателства за интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт и градска мобилност, както и разработването на инициативи „мобилността като услуга“ (Mobility-as-a-Service – Maas) из цяла Европа; счита, че „Хоризонт 2020“ трябва да даде тласък на научните изследвания и иновациите в областта на качеството на живота, устойчивите работни места, демографските характеристики, активните промени в мобилността, околната среда и действията във връзка с климата; счита, че Комисията следва да вземе предвид тези приоритети, да осигури достатъчно финансиране от ЕС за бъдеща научноизследователска и развойна дейност в градските железопътни системи и да подобри резултатността на устойчивите транспортни решения;

Преминаване към по-устойчива, безопасна и сигурна градска мобилност

40.  отбелязва, че детайлните предпоставки за безопасност и авангардното управление на движението и скоростта водят до драстично намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата в градовете; посочва, че съществуването на формирование за сигурност, натоварено със задачата да управлява и контролира трафика и да извършва съгласувани проверки за нарушения на безопасността на движението, като например превишена скорост, шофиране под въздействието на алкохол, наркотици и лекарства, както и използване на мобилни телефони и други комуникационни и информационни устройства, допринася за намаляване на пътнотранспортните произшествия в градовете;

41.  приканва държавите членки и местните органи да преосмислят управлението на скоростта до 2020 г., като вземат предвид местните условия, за да се гарантира безопасността, наред с другото в жилищните райони и около училищата и образователните и социалните заведения, и да обмислят разработването и проектирането на по-безопасна пътна инфраструктура; призовава държавите членки и местните органи да използват всички съвременни решения, включително авангардно интелигентно управление на движението, за осигуряване на безопасност за всички участници в движението, включително пешеходците; насърчава европейските градове да обменят най-добри практики по отношение на управлението на безопасността;

Иновации в областта на устойчивия товарен транспорт

42.  счита, че развитието на иновационни, устойчиви и екологосъобразни градски логистични стратегии, включващи публични и частни фактори, е от изключително значение за преодоляване на задръстванията и екологичните проблеми в градовете; счита, че логистиката следва да се основава на устойчиви видове транспорт; призовава за по-добра оптимизация на веригата на доставки в градските райони, основана на нови, разходно-ефективни видове дейности, технологии и бизнес модел; изтъква значението на ПУГМ, които включват комодални логистични стратегии, и подчертава, че когато е целесъобразно, железопътният транспорт, незамърсяващото плаване по вътрешни водни пътища и морските пристанища трябва да се интегрират в логистичните стратегии и плановете за устойчива градска мобилност; призовава компетентните органи да намалят, където е възможно, движението на тежкотоварни превозни средства в централните части на градовете;

43.  посочва, че гъсто населените райони и други райони, като магазини и търговски центрове, са изправени пред проблеми с увеличено пътно движение и претоварване, и изтъква значението на ефективните и всеобхватни устройствени политики за свързване на тези райони с ефикасен обществен транспорт и интелигентни услуги за доставка по домовете;

44.  приканва Комисията да разработи политики, които да насърчат сектора на товарния транспорт да направи своя автопарк по-екологосъобразен, и политики, които да насърчат местните органи да предоставят подкрепа и/или стимули за това операторите да преминават към по-устойчив градски товарен транспорт; припомня, че железопътният транспорт и други по-устойчиви видове транспорт, заедно с доброто планиране на смените в транспорта и на логистиката, могат да изиграят важна роля, като доставят стоки в периферията на градовете;

Свеждане до минимум на външните разходи и извършване на по-качествени инвестиции

45.  подчертава, че следва да се използват оценки на разходите и ползите от инвестициите, за да се увеличат в максимална степен външните обществени ползи и да се сведат до минимум външните разходи, произтичащи например от изменението на климата, произшествията, здравните проблеми, шума, замърсяването на въздуха и използването на пространството;

46.  подчертава, че градската мобилност следва да допринася за целите на ЕС за ефективност на ресурсите и да бъде напълно интегрирана в тези цели, по-специално що се отнася до целите, свързани с кръговата икономика;

47.   припомня, че ценообразуването за ползване на градските пътища и паркинги въз основа на недискриминация, оперативна съвместимост и принципите „замърсителят плаща“, може да бъде част от една интегрирана политика за градска мобилност;

48.  припомня принципа „използване на приходите“ по отношение на пътните такси и призовава, когато е уместно, част от приходите от използването на пътната инфраструктура (пътни такси и/или евровинетка) да бъде насочена към подобряване на устойчивата градска мобилност;

49.   счита, че градската мобилност следва да бъде отразена в мерките по Механизма за свързване на Европа/Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), когато е уместно и в съответствие със законодателството в областта на TEN-T, включително с подкрепа за градски възли и с интегриране на плановете за мобилност за градовете в трансграничните райони, тъй като това едновременно насърчава икономическото и социално развитие и подкрепя по-добрата достъпност; счита, че ефективната взаимосвързаност между различните видове транспорт и между транспортните мрежи, включително на крайградските и междурегионалните мрежи, би подобрила мобилността на гражданите; подкрепя разработването на интегрирани системи за издаване на билети, които потенциално биха могли да подобрят достъпа до обществен транспорт;

50.  Призовава Комисията, държавите членки и местните органи да използват новите възможности за финансиране на градски проекти в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в градските възли; припомня възможността МСЕ да финансира проекти за взаимодействие с процент над този на съфинансиране, що се отнася до проекти в областта на транспорта, енергията и далекосъобщенията, където има огромен потенциал за градски проекти; приканва Комисията да разгледа възможността за подходящо финансиране от ЕС за проекти за устойчива мобилност при прегледа на бюджетите на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд; призовава съответните органи да гарантират, че съществува силна връзка между политиката за интелигентна и устойчива градска мобилност и проектите за градска мобилност, финансирани със средства от ЕС, както и да определят ясни цели и показатели за усвояването, за да се избегне неусвояване по проектите и подронване на техните икономически и социални ползи; признава необходимостта от нови форми на устойчиво финансиране на обществения транспорт, които позволяват екологична устойчивост, цифровизация и достъпност, стимулират икономиката в градските райони и създават нови работни места;

51.  насочва вниманието към приетия неотдавна Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и особеното внимание и съсредоточаване в този инструмент върху хоризонталните приоритети и интелигентните и устойчиви градски проекти; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят проекти за устойчива градска мобилност, да осигуряват нужните взаимодействия между различните източници и програми за финансиране и да създават връзки между градската мобилност, новата програма за цифрови технологии и енергийния съюз;

52.    подчертава значението на изграждането на капацитет в рамките на местните органи и в крайградските зони за изготвянето и прилагането на стратегии за интегрирано развитие с цел улесняване на сътрудничеството между различните територии, а вследствие на това и насърчаване на взаимозависимостта и на допълняемостта;

53.    счита, че инвестициите в устойчив обществен транспорт са не само отговор на проблемите на градската мобилност, но също включват и „елементи на градско обновление“, които оказват въздействие върху общата икономическа система на града и улесняват създаването на зелена градска среда, както и достъп до центрове със смесени дейности (търговия, жилища, развлечения, култура, образование); подчертава, че подходящата координация на мобилността и градското планиране е ключова за осигуряването на максимално въздействие на инвестициите;

54.    призовава инициативите за насърчаване на младежка заетост и другите европейски структурни и инвестиционни фондове да бъдат използвани за насърчаване на заетостта в зони, които стимулират развитието на устойчива градска мобилност; подчертава, че изпълнението на проектите за градска мобилност има положително въздействие върху всички региони и населението им, като насърчава попълването на съществуващите или на иновативни възможности за работа в съответните сфери, включително за професиите, при които е налице недостиг на работна сила;

55.  настоятелно призовава Комисията да създаде леснодостъпни прегледи на съфинансираните от ЕС програми за градска мобилност; отправя искане освен това да се предоставя удобна за ползване информация относно възможностите за съфинансиране от ЕС за проекти в сектора на градския транспорт; отправя искане към Комисията, когато управлява финансирани от ЕС проекти за градска мобилност, да гарантира, че: a) са въведени управленски инструменти за наблюдение на качеството на услугата и равнището на удовлетвореност на ползвателите, след като проектите вече се експлоатират, б) проектите за градска мобилност се включват в една солидна политика за мобилност, и в) по горепосочените пунктове се вземат мерки също и от страна на органите на държавите членки; отправя искане към Комисията да предостави качествен и количествен анализ на подкрепата по политиката на сближаване за устойчивата градска мобилност, когато изготвя своя средносрочен преглед на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове;

Интегриране на мрежи от ефикасни системи за мобилност и насърчаване на сътрудничеството

56.    призовава държавите членки да насърчават многостепенното управление, за да се подпомага сътрудничеството между регионалните, националните и европейските органи при разработването на политики, включително при планирането, изпълнението и наблюдението на градски политики, които имат несъмнено отражение върху градските зони;

57.  посочва инициативата „Гражданска мрежа“ на Комисията като добра основа за насърчаване и подкрепяне на интермодални устойчиви вериги на мобилност, основаващи се на пешеходство/колоездене/обществен-колективен основен транспорт, наред с общи автомобили/съвместно ползване на автомобил/таксита;

58.  призовава Комисията да насърчава и стимулира обмена и насоките относно най-добри практики за справяне с предизвикателствата пред градската мобилност и да улеснява трансфера на умения и технологии в областта на устойчивата мобилност, по-специално в полза на публичните и частните заинтересовани страни, които създават устойчиви решения за мобилност, и на кооперациите, взаимоспомагателните дружества и нестопанския сектор; приканва Комисията да създаде мрежа за устойчива мобилност от примери за най-добри практики по отношение на териториалното устройство и използването на пространството; призовава освен това държавите членки да насърчават градовете да участват в Европейското партньорство за иновации – интелигентни градове и общини; приканва Комисията и държавите членки да стартират кампании за осведомяване на обществеността за насърчаване на мобилност, която да е ефективна, устойчива и по-малко зависима от употребата на частни автомобили, задвижвани с конвенционални горива;

59.  подкрепя работата на обсерваторията за градска мобилност (Eltis) и счита, че комуникацията относно тази инициатива, включително що се отнася до нейния портал, следва да бъде засилена;

60.    приветства усилията на Комисията за координиране и консолидиране на инициативи на ЕС в областта на градската мобилност, като например CIVITAS 2020 за научни изследвания и иновации, обсерваторията за градска мобилност за обмен на най-добри практики и опит и платформата относно плановете за устойчива градска мобилност; призовава Комисията да задълбочи усилията си за намаляване на разпокъсаността и липсата на координация между съответните инициативи и програми на ЕС и да вземе предвид успеха на програми като URBAN и URBACT; призовава Комисията да насърчава органите в държавите членки да създават мрежи за високи постижения в областта на градската мобилност, да продължават усилията на инициативата CIVITAS 2020 и да насърчават повече граждани на ЕС да се включват в този проект;

61.   изразява убеждението си, че следва да се положат допълнителни усилия за включване в мрежа и координиране на пилотните проекти на ЕС, напр. Civitas, Polis и Eltis, както и за интегриране на градовете с техния практически опит и ноу-хау при обсъждането на прилагането на бъдещи политики за мобилност; за тази цел настоятелно призовава Комисията да създаде леснодостъпни прегледи на съфинансираните от ЕС програми за градска мобилност; отправя искане освен това да се изясни — по удобен за ползване начин — как се получава съфинансиране от ЕС за проекти за градска мобилност; подчертава необходимостта да се финансира не само инфраструктура, но и ИТ услуги, процеси на наблюдение и междурегионални проекти, и да се установят стратегически партньорства между индустрията и европейските градове с цел развиване на градски системи на бъдещето;

62.    препоръчва установяването на силна връзка между плановете за мобилност, градската устойчивост и други инициативи като интелигентни градове и Споразумението на кметовете, които са ориентирани към един по-устойчив и самостоятелен град; счита, че доброволният ангажимент, установен в Конвента на кметовете, може да служи като средство за комуникация с всички заинтересовани страни при разработването на планове за мобилност и устойчиво развитие, които могат да бъдат рекламирани по ефективен от гледна точка на разходите начин; приветства инициативата, наречена CiTIEs: „Градовете на бъдещето: инвестиране в Европа“, и призовава Комисията да използва съществуващите платформи за разработване на комуникационни инструменти, чиято цел е да обединяват заинтересованите страни в областта на устойчивото градско развитие;

63.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ С 168 Е, 14.6.2013 г. стр. 72.

(2)

ОВ C 390 E, 18.12.2012 г., стр. 10.

(3)

ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр.1.

(5)

ОВ L 188, 19.7.2009 г., стр.1.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0375,

(7)

Приети текстове, P7_TA(2013)0314.

(8)

OВ C 290, 14.11.1988 г., стр. 51.

(9)

Приети текстове, P7_TA(2013)0547,

(10)

ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.

(12)

Резолюция 66/288 на ООН, озаглавена „Бъдещето, което искаме“, параграф 135.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Мобилността не е цел сама по себе си, а следва да бъде право на всички граждани. Скоро почти 80% от европейците ще живеят в градовете; поради това мобилността следва да насърчава достъпа за всички, включително за лицата с намалена подвижност, до училището, работата, културата, отдиха, развлеченията и здравето. Въпреки това, градската мобилност често се разглежда като пречка, предизвикана от прекалено масовото използване на частни автомобили, задвижвани с традиционни горива. Действително, преминаването към по-устойчиви видове транспорт се извършва много бавно: автомобилът остава ключът към нашия мобилност, като осигурява 43% от пропътуваните километри по целия свят и три четвърти от пътуванията в Европа. Зависимостта от автомобила и пряката последица от това, претовареното пътно движение, чиито разходи се оценяват на 80 млрд. евро за всички европейски градове, превръща жителите на градовете в затворници на мобилност, която не е избрана, а понасяна. Тази зависимост се приближава до абсурдното, тъй като 50% от пътуванията в градските райони не надвишават 5 км. Поради това целта на настоящия доклад е градската мобилност да се пренасочи към устойчиви видове транспорт, за да се посрещнат предизвикателствата на нашия век: опазването на климата, здравето и околната среда, благосъстоянието и сигурността на всички.

Съществува неотложна необходимост от действия в областта на климата! Сега, когато борбата срещу изменението на климата е глобално предизвикателство, организацията на нашите придвижвания, които се извършват главно с автомобил, не позволява на Европейския съюз да изпълнява пълноценно ролята си в тази борба. Макар и отделни сектори, като селското стопанство и промишлеността, да са намалили своите емисии на парникови газове, транспортният сектор показва увеличение от 30% от 1990 г. насам. Само градският транспорт създава една четвърт от емисиите на парникови газове, дължащи се главно на пътното движение. Обръщането на тази тенденция е от решаващо значение, ако искаме Европейският съюз да постигне до 2030 г. целите, които си е поставил по отношение на емисиите.

Съществува неотложна необходимост от действия в областта на здравето! Твърде големият дял на дизела в европейския автомобилен парк представлява опасност за качеството на живот, здравето и околната среда. Качеството на въздуха в градските центрове пряко застрашава здравето на хората, които живеят и се движат там всеки ден, а също и на цялото население: докато големите градове на Европейския съюз живеят в ритъма на пиковите замърсявания, всяка година близо 400 000 случая на преждевременна смърт се дължат на фините частици, отделяни от дизеловите двигатели, които представляват повече от 55% от европейския автомобилен парк. Следва също да се отбележи, че същественото потребление на изкопаеми горива в транспорта представлява значителна тежест върху разходите и енергийната независимост на държавите – членки на Европейския съюз. Вече няма време да се чака: според ООН замърсяването ще бъде след 2050 г. първата причина за смъртност в света.

Съществува неотложна необходимост от действия за опазване на живота на ползвателите на пътищата! Ако остане съсредоточен върху автомобила, настоящият модел на градска мобилност излага на риск тяхното съществуване: 38% от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия се случват в градските зони. За да се продължат усилията в областта на пътната безопасност, диверсификацията на видовете транспорт в градовете се явява абсолютно необходимо решение за значителното понижаване на тези тревожни статистически данни.

И накрая, съществува неотложна необходимост от действия в социалната сфера! В контекста на криза в Европейския съюз твърде много жители на градовете отделят значителна част от своето време и приходи за транспорта, а някои нямат достъп до него. За първите, това се дължи до голяма степен на прекалено голямото разстояние между жилищните райони и тези, в които се намира работното място, а също така и търговските, здравните и учебните заведения. За вторите, това е последица от факта, че цените са недостъпни за част от населението – възрастни хора, хора с увреждания или уязвими лица.

В претоварените градски и крайградски райони алтернативната мобилност е не само възможна, но е и абсолютно необходима. Целта е да се преосмисли нашият начин на придвижване в градовете, както по отношение на превоза на пътници, така и по отношение на превоза на товари. За да се постигне тази цел, от решаващо значение е всички видове транспорт вече да се разглеждат в перспективата на устойчивото развитие. Това изисква постоянен стремеж към баланс между социалните, екологичните и икономическите последици от транспорта, както и между задоволяването на потребностите на настоящото поколение и тези на бъдещите поколения. За тази цел Организацията на обединените нации определи през 1992 г. на конференцията в Рио устойчивата мобилност като „транспортната политика, която се стреми да съчетае достъпността, икономическото развитие и целите за екологична устойчивост в устойчива рамка“.

За да се постигне това, Европейският съюз има нужда от амбициозни цели, за да успеят държавите членки, регионалните и местните органи заедно да приложат този нов модел на устойчива градска мобилност.

В навечерието на срещата на високо равнище по въпросите на климата (21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата), на която ЕС е домакин, Съюзът, както и държавите членки и местните органи трябва да поставят енергийната ефективност в центъра на политиките за градска мобилност. За тази цел докладчикът предлага Европейската комисия да започне в най-кратки срокове изготвянето на законодателен пакет „транспорт и климат“ с участието на всички заинтересовани страни, и по-специално градовете, за да се определят задължителни за транспорта цели за намаляване на емисиите на парникови газове. Още отсега тя насърчава Комисията да предприеме действия пред държавите членки и местните органи, за да насърчава премахването на дизелово гориво в градските центрове през 2020 г., постепенното намаляване на бензиновите автомобили след 2030 г. и тяхното окончателно изчезване до 2050 г. Тези три абсолютно необходими предпоставки трябва да позволят масовото използване на неизкопаеми енергийни източници за градската мобилност. Това е важно условие, за да се даде възможност на Европейския съюз да изпълни ангажиментите си в областта, както и по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове.

За да се постигне тази цел, трябва да се даде приоритет в плановете за електрическа мобилност на чистите видове транспорт: трамваи, въжени линии, велосипеди и споделено използване на автомобили. Държавите членки трябва спешно да предприемат активни действия за пренасочване от пътен транспорт към транспорт по вътрешни водни пътища и железопътен транспорт и да отделят особено значение на интермодалността чрез комбиниране на пешеходството, колоезденето и обществения транспорт. В тази връзка докладчикът предлага удвояване на използването на велосипеди в градските райони до 2025 г., както и удвояване на обществената транспортна мрежа и на използването на колективния обществен транспорт до 2030 г. Тя предлага също така установяването на европейски ден на колоезденето, за да се повиши осведомеността на по-широката общественост, и на ден без автомобили по една неделя на полугодие, за да се разпространи навсякъде опитът, дал вече резултати в различни европейски градове, в които въглеродната неутралност на транспорта доказа своите предимства.

Все още не всички държави членки и местни органи имат устойчиви планове за градска мобилност. Докладчикът приканва Европейската комисия да коригира този пропуск, като постави финансирането за градската мобилност в зависимост от въвеждането от страна на местните органи на планове за устойчива градска мобилност. Докладчикът· изисква държавите членки да следят в техните градски райони да се разработват и изпълняват планове за устойчива градска мобилност и тези планове да се интегрират в една по-широкообхватна стратегия за устойчиво градско или териториално развитие. Чрез тях тя трябва да насърчава органите да поставят гражданите в центъра на политиките в областта на мобилността и да им дадат възможност да бъдат консултирани преди, по време на и след изготвянето на проектите. Тези планове са същевременно средства за действие за постигане на целите на Съюза във връзка с емисиите на парникови газове, шумовото замърсяване, замърсяването на въздуха и намаляването на произшествията.

Необходимо е задълбочено обсъждане на скоростта на движение, с цел градската мобилност да стане по-устойчива. Ето защо докладчикът призовава държавите членки и местните органи да създадат ново ограничение на скоростта от 30 км/ч в перспективата на 2020 г.: това е най-ефективният начин за намаляване на смъртните случаи и нараняванията по пътищата, както и за да станат автомобилите съвместими в по-голяма степен с по-екологичните начини на придвижване като колоездене и пешеходство.

Устойчивата градска мобилност също така трябва да включва стоки и продукти, чието транспортиране понастоящем претоварва движението и създава екологични проблеми в центровете на градовете. Докладчикът призовава за европейски план за даване на нов импулс на товарния превоз и намиране на устойчиво решение за последните отсечки на доставките. За тази цел широкото разпространение на зелената градската логистична дейност е въпрос от ключово значение, съчетана по-специално с растящо използване на товарни велосипеди, малки товарни плавателни съдове, електрически лекотоварни автомобили, товарни трамваи и автобуси.

Устойчивата градска мобилност изисква висококачествени инвестиции в полза на общия интерес. Така тя може да спомогне за постигането на целите на Европейския съюз в областта на ресурсната ефективност, включително тези, свързани с кръговата икономика, водеща до създаването на работни места. Много европейски държави обаче имат понастоящем разнебитена и скъпо струваща инфраструктура. За да се разреши този проблем, докладчикът предлага 50% от приходите от евровинетката да се отделят за подобряване на градската мобилност, а 75% от приходите от таксуване на потребителите на градски пътища да се разпределят за развиването и поддръжката на градската транспортна инфраструктура. Освен това тя призовава Европейската комисия да предназначи 20% от европейските фондове, като например ЕФРР, Механизма за свързване на Европа и Кохезионния фонд, за проекти за устойчива градска мобилност. И на последно място, докладчикът разчита, че Европейската комисия ще предоставя подкрепата си, чрез своите рамкови програми за научни изследвания и своя Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за проекти за научни изследвания и иновации във връзка с градския транспорт.

Настоящата и бъдещата градска мобилност следва да може да се основава до голяма степен на екологичната мобилност и мрежи на сътрудничество. При разработването на нови практики в областта на придвижването в градска среда като споделянето на автомобил е жизненоважно те да бъдат включени във веригата на интермодалната мобилност – заедно с придвижването с велосипед, пешеходството и колективния транспорт. Удвояването на броя ползватели на тези видове транспорт би могло да бъде източник на многобройни ползи, не на последно място и на „зелени“ работни места.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (18.6.2015)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно устойчивата градска мобилност

(2014/2242(INI))

Докладчик по становище: Елеонора Еви

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че градската мобилност все още разчита основно на използването на автомобили, задвижвани с конвенционални горива, и като има предвид, че транспортът в ЕС следователно зависи от нефта и нефтените продукти за задоволяване на повече от 96 % от своите енергийни нужди, или около една трета от общото потребление на енергия;

Б.  като има предвид, че тази зависимост от изкопаеми горива е причина за около 23 % от общото количество емисии на CO2 в градските райони, и като има предвид, че целта е тези емисии да бъдат намалени с 80 % до 2050 г.;

В.  като има предвид, че устойчивостта от екологична, социална и икономическа гледна точка би могла да бъде един от основните двигатели на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж;

Г.  като има предвид, че около 73 % от населението на Европа живее в градовете и че се очаква този процент да достигне 82 % до 2050 г.;

Д.  като има предвид, че според Европейската агенция за околната среда през 2011 г. над 125 милиона европейски граждани са били изложени на шумовото замърсяване над безопасната граница от 55 dB, като основна причина за това е движението по пътищата;

Е.  като има предвид, че между 15 % и 40 % от населението на Европа са изложени на нива на фини прахови частици (ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10), озон в тропосферата и NO2, които са над средните за ЕС стандарти за качество, и като има предвид, че този процент нараства до 90 %, когато се вземат предвид насоките на Световната здравна организация (СЗО);

Ж.  като има предвид, че съгласно Европейската агенция за околната среда през 2011 г. замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ 2.5) и озон в тропосферата са причинили преждевременната смърт на съответно около 430 000 и 16 000 души, като общият брой е десет пъти по-голям от броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия през същата година;

З.  като има предвид, че поне още 9 000 случая на преждевременна смърт годишно се дължат на сърдечни заболявания, причинени от шума от пътното движение;

И.  като има предвид, че само през 2010 г. в ЕС свързаните със здравето разходи поради замърсяването на въздуха са между 330 милиарда евро и 940 милиарда евро, което се равнява на между 3 % и 9 % от БВП на ЕС;

Й.  като има предвид, че прилагането на насоките на СЗО за експозицията на човека на фините прахови частици (ФПЧ 2.5) би довело до увеличаване на средната продължителност на живота на гражданите с приблизително 22 месеца и би довело до годишни икономии от около 31 милиарда евро;

K.  като има предвид, че добрият и лесен за ползване обществен/колективен транспорт е най-доброто средство за възпиране на частния транспорт и е един от най-добрите начини за облекчаване на задръстванията по пътищата;

Л.  като има предвид, че използването на алтернативни горива и превозни средства налага разработването на необходимата инфраструктура, съпътствано от усилия за промяна на поведението, свързано с мобилността на хората;

M.  като има предвид, че устойчивият градски транспорт е един от аспектите на политиките за по-пространно териториално планиране, и като има предвид, че зелените градски зони могат да спомагат за частично компенсиране на въздействието на пътнотранспортното замърсяване;

Н.  като има предвид, че строителството на нова пътна инфраструктура има значително въздействие върху ландшафта и околната среда и че има вероятност то да продължи да стимулира използването на частни автомобили в резултат на увеличаването на капацитета на пътищата;

O.  като има предвид, че висококачествените транспортни услуги са от основно значение за хората, живеещи в градските райони, за да се отговори на техните потребности от мобилност по отношение на техния професионален живот и тяхното обучение, техните туристически и развлекателни дейности; като има предвид, че устойчивата градска мобилност може да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, атмосферното и звуковото замърсяване, броя на произшествията и задръстванията по пътищата, както и за намаляване на земеползването и на запечатването на почвата;

П.  като има предвид, че според данните от Специалния доклад на Евробарометър 406 от 2013 г., около 50 % от гражданите на ЕС използват ежедневно личния си автомобил, като едва 16 % използват обществен транспорт, а само 12 % използват велосипед;

Р.  като има предвид, че съгласно същия доклад гражданите на ЕС смятат, че намаляването на цените на обществения транспорт (59 %), подобряването на услугите, свързани с обществения транспорт (56 %), и подобряването на инфраструктурата за велосипеди (33 %) представляват ефективни мерки за подобряване на градската мобилност;

С.  като има предвид, че по географски и исторически причини европейските градове могат да имат силно различаващи се изисквания, свързани с инфраструктурата;

Т.  като има предвид, че градската мобилност и управлението на градския транспорт са част от правомощията на местните и регионалните власти, които създават и прилагат тези публични политики на територията си в съгласие с действащата национална рамка и с програмата на Европейския съюз за градовете;

У.  като има предвид, че е плашещ фактът, че Комисията говори за разработване на транспортни концепции на европейско равнище, които после да се приспособяват към даденостите на държавите членки; като има предвид, че вместо този подход „отгоре-надолу“ и без да се пренебрегва необходимостта от общи норми и стандарти, би било за предпочитане да се прилага подход „отдолу-нагоре“, включващ успоредно експериментиране на място, като по този начин се насърчават иновациите; като има предвид, че поради това решително подкрепя създаването на платформи за обмен на опит между заинтересованите страни на местно равнище, за да се даде възможност успешните примери да получат по-широко разпространение;

1.  призовава държавите членки да намаляват транспортните потребности чрез насърчаване, наред с другото, на работата от разстояние, информационните и комуникационните технологии и телеконферентните връзки, както и чрез подобряване на мобилността на предприятията; освен това призовава Комисията да продължава да доразвива законодателството в сила съгласно Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи (ИТС), което би могло да допринесе за повишаване на транспортната ефективност, намаляване на емисиите на СО2 и подобряване на качеството на въздуха и намаляване на шумовото замърсяване, и призовава държавите членки да насърчават разработването на „интелигентни“ технологии, включително интелигентни транспортни системи (ИТС), и на системи за информационна мобилност, както и да насърчават планирането и управлението на устойчивата градска мобилност (включително в сектора на логистиката), плановете за пътуване от дома до работата и мултимодалните и интермодалните модели, като се има предвид, че общественият транспорт става много по-привлекателен, когато е лесно изминаването на „последната миля“; насърчава държавите членки да осигуряват активното участие на всички заинтересовани страни, включително обществеността, в горепосочените дейности по планиране;

2.  приветства подкрепата от страна на Европейската комисия за разработване на указания за създаване и внедряване на планове за устойчива градска мобилност, които да правят възможно вписването на предложените действия в градска и териториална стратегия и да способстват за балансирано развитие и по-добро интегриране на различните видове градска мобилност; подкрепя Европейската комисия при изграждането на европейска платформа от планове за устойчива градска мобилност с оглед по-добра координация на подкрепата от страна на Европейския съюз и на сътрудничеството с местните и регионалните власти при обмена на добри практики и при разработването и внедряването на плановете за устойчива градска мобилност;

3.  призовава държавите членки да насърчават обществения транспорт с оглед на удвояване на неговото ползване до 2030 г., наред с другото чрез прилагане на решения на информационните технологии, като например дистанционно закупуване на електронни билети, както и да подпомагат съвместното ползване на автомобили, съвместната собственост на автомобили, услугите за транспорт по поръчка и насърчаването на електрическите задвижващи системи за обществения транспорт на местно равнище; приканва държавите членки да разработват, когато е уместно, системи за градски въжени линии и лифтове в планинските и полупланинските градове с цел намаляване на движението в градовете;

4.  призовава държавите членки да определят зони, достъпни само за обществен транспорт, велосипедисти, пешеходци и превозни средства с нулеви емисии, както и за превозни средства, използвани за съвместно ползване на автомобили и съвместна собственост на автомобили;

5.  призовава държавите членки да развиват разгърната инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства чрез иновационни системи, като например системите, които използват съоръженията за улично осветление, и да насърчават инсталирането на зарядни съоръжения в частни зони за паркиране, например в търговските центрове, и припомня разпоредбите на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, например за природен газ;

6.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат необходимите условия за всеобхватни и трансгранични системи за планиране, резервиране и плащане на пътуванията, тъй като необходимостта да се ползват много на брой различни платформи за информация и системи за плащане е съществена пречка за приемането и търсенето на интермодални транспортни системи;

7.  призовава държавите членки да защитават най-уязвимите участници в пътното движение чрез подобряване на безопасността на пешеходците, отстраняване на архитектурните пречки, установяване на безопасни маршрути само за пешеходци и подкрепа за „ходещи автобуси“ и безопасни маршрути между дома и училището; освен това призовава държавите членки да подобрят велосипедната мобилност чрез осигуряване на специализирани и безопасни велосипедни алеи и зони за паркиране на велосипеди, а също така и чрез стимулиране и осъществяване на услуги за съвместно ползване на велосипеди; призовава Комисията и държавите членки, с цел допълнително стимулиране на велосипедната мобилност, да предложат изменения на Виенската конвенция за движението по пътищата с цел модернизиране на правилата за движение по пътищата в градските райони, така че да се гарантира, че на велосипедистите е осигурена възможно най-добрата защита;

8.  също така призовава Комисията да представи законодателно предложение с цел развитие на единния пазар на иновативни решения за градска мобилност;

9.  призовава Комисията, държавите членки и местните и регионалните власти да включат изцяло критериите за устойчивост при възлагането на обществени поръчки в областта на транспорта и логистиката;

10.  настоятелно призовава държавите членки да използват част от своите приходи от акцизи или пътен данък върху частни превозни средства за намаляване на цените на билетите за обществения градски транспорт, така че в крайна сметка той да бъде безплатен за жителите, както и да преосмислят системите на ценообразуване в обществения транспорт и да отдават предпочитание на системи с единна ставка;

11.  призовава държавите членки да обмислят премахването на преките и непреките субсидии за превозни средства, задвижвани с конвенционални изкопаеми горива; призовава държавите членки да разгледат възможността за въвеждане на данъчни стимули за електрическите превозни средства, като например намалени ставки на ДДС или освобождаване от пътен данък, и за подпомагане на икономическите стимули за предприятията, които предоставят допълнителни придобивки за насърчаване на устойчивата мобилност сред служителите, за туроператорите, които предлагат на своите клиенти устойчиви решения в градския транспорт, както и за МСП, които произвеждат стоки или услуги, насочени към устойчива градска мобилност;

12.  призовава държавите членки, при започването на схеми за бракуване на автомобили, да разгледат възможността за подпомагане, в низходящ ред, на използването на системите за обществен/колективен транспорт, електрически превозни средства, задвижвани с водород превозни средства, включително тези, които използват катализатор за получаване на водород от метан (methane reforming), превозни средства, задвижвани с природен газ, хибридни превозни средства и превозни средства, задвижвани с ВНГ;

13.  призовава Комисията да извърши оценка, в рамките на индивидуалните планове на държавите членки, по отношение на разположението на станциите, използвани за измерване и наблюдение на замърсяването на въздуха в основните градски агломерации, имащи проблеми с качеството на въздуха, като има предвид, че поради неподходящото разположение на станциите данните много често се оказват неточни и поради това биха могли да създадат риск за общественото здраве;

14.  счита, че планът „Юнкер“ би могъл да играе ключова роля при финансирането на проекти за устойчив градски транспорт и инфраструктура, и призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансовата подкрепа за проектите за устойчива градска мобилност, да осигуряват необходимите взаимодействия между различните източници на финансиране и програмите и да създават връзки между градската мобилност, новата програма за цифровите технологии и енергийния съюз; приканва държавите членки да гарантират ефективното осигуряване на обществения транспорт, по-специално чрез електрифицирани транспортни системи, както и да свързват градските и крайградските райони и да реагират ефективно и по устойчив начин на потребностите, свързани с пътуването от дома до работното място и обратно, преди да инвестират в изграждането на нови пътища и магистрали;

15.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават обмена на най-добри практики, за да се улесни преносът на знания и технологии в областта на устойчивата мобилност, особено с оглед на подпомагане на развиващите се региони; освен това призовава Комисията и държавите членки да подкрепят програмите за научни изследвания в областта на новите технологии, новите бизнес модели и новите интегрирани практики за устойчива градска мобилност и градска логистика и да стартират обществени информационни кампании, насочени към насърчаването на мобилност, която е ефикасна, устойчива и зависима в по-малка степен от използването на частни автомобили, задвижвани с конвенционални горива.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Lynn Boylan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Renata Briano, Nicola Caputo, James Nicholson, Marijana Petir, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Damian Drăghici, Fredrick Federley, Anthea McIntyre, Jens Nilsson


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (22.6.2015)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно устойчивата градска мобилност

(2014/2242(INI))

Докладчик по становище: Рамон Луис Валкарсел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че над 70% от населението на ЕС живее в градове, което създава приблизително 85% от БВП на ЕС, и че устойчивата градска мобилност е фактор с нарастващо значение в политиката на сближаване, тъй като тя е ключов елемент и двигател за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; счита, че европейските структурни и инвестиционни фондове, и по-специално Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), следва да допринасят за финансирането, чрез оперативните програми, на планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ) за градовете и регионите и в ЕС чрез оказване на подкрепа за чисти и иновативни форми на градския транспорт, които насърчават мултимодалността и мобилността в по-широк териториален контекст, включително трансграничната мобилност; в тази връзка припомня, че транспортният сектор, включващ както паркираните превозни средства, така и превозните средства в движение, оказва голямо въздействие върху градската среда и качеството на живот на гражданите, и счита, че една ефикасна транспортна система може да бъде подпомогната с публично-частно партньорство, при което има разпределяне на разходите и възможностите за разработване на иновативна и ефикасна система на възлагане на обществени поръчки с цел постигане на значителни икономии и споделяне на опит и знания между органите; припомня, че е важно да се спазва принципът на партньорство по време на програмиране и изпълнение на оперативните програми, за да се гарантира пълноценно участие на социалните партньори, професионалните организации, центровете за научни изследвания и предприятията;

2.  отправя искане към Комисията да направи преглед на постигнатия напредък и да предостави качествен и количествен анализ на подкрепата на политиката на сближаване за устойчива градска мобилност при изготвянето на своя средносрочен преглед на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове;

3.  настоятелно призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да извършат оценка и одит на плановете за градска мобилност в съответствие с целите и задачите на стратегията „Транспорт 2050 г.“;

4.  подчертава, че, като се има предвид необходимостта от намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, причинено от зависимостта от петрол в транспортната система на ЕС (преди всичко от петрол и вторични продукти, произведени от петрол), европейските структурни и инвестиционни фондове следва да бъдат системно използвани за разработването и изпълнението на всеобхватни и интегрирани ПУГМ за допълващи и взаимно подсилващи се мерки за градска мобилност в по-широкия контекст на пространственото планиране, без да се създава допълнителна необходимост от прекомерно използване на автомобили и като се поставя акцент върху интегрирана транспортна система, основана на сътрудничество между отделните видове транспорт;

5.  отбелязва, че насърчаването на устойчива транспортна и подобрена мрежова инфраструктура, насърчаването на приспособяването към изменението на климата, както и предотвратяването и управлението на риска са сред тематичните цели на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г.;

6.  посочва по-специално многобройните вредни въздействия на съществуващия транспортен модел върху основните елементи на естествената околна среда, включващи въздуха, водата и почвата, както и върху различните екосистеми;

7.  счита, че поради това е от съществено значение да се гарантира развитието и насърчаването на ПУГМ и градската устойчивост във всички европейски градове, функционални градски райони и региони, включително анализ на нуждите и целите на инфраструктурата, свързана с мобилността, като същевременно се обхванат допълващите се видове транспорт и транспортни средства в контекста на териториалното и глобалното развитие на територията, като се подкрепя чист, устойчив, безопасен, ефективен и енергийноефективен транспорт, насърчава се взаимосвързаността на градските и крайградските райони, и се допринася за самодостатъчност в по-голяма степен, конкурентоспособност, икономически растеж, по-голяма пътна безопасност и по-добри условия на работа; посочва също така, че политиката за градския транспорт, включително създаването на транспортни алтернативи с цел намаляване на търсенето на пътуване с индивидуални средства за придвижване, попада също в рамките на компетентност на градовете и местните органи;

8.  подчертава потенциала на устойчивата градска мобилност за повишаване на привлекателността на европейските градове и региони, както за инвеститорите, така и за жителите чрез подобряване на достъпността и пътната безопасност и намаляване на трафика и замърсяването; вярва, че тя може да има положителната роля за гарантиране на по-добро равновесие между професионалния и личния живот вследствие на намаленото време за придвижване; поради това призовава регионалните и местните органи да насърчават иновативните решения за устойчива градска мобилност;

9.  призовава държавите членки да насърчават многостепенното управление, за да се подпомага сътрудничеството между регионалните, националните и европейските органи при разработването на политики, включително при планирането, изпълнението и мониторинга на градски политики, които имат несъмнено отражение върху градските зони;

10.  счита, че инвестициите в устойчив обществен транспорт са не само отговор на проблемите на градската мобилност, но също включват и „елементи на „градско обновление“, оказвайки въздействие върху общата икономическа система на града и улеснявайки създаването на зелена градска среда, както и достъп до центровете със смесени дейности (търговски, жилищни, развлекателни, културни, образователни). Подчертава, че добрата координация на мобилността и градското планиране е от съществено значение за осигуряването на максимално въздействие на инвестициите;

11.  посочва, че велосипедният транспорт изпълнява важна роля в съвременното планиране за устойчива градска мобилност и е част от решението за предотвратяване на задръстванията по пътищата; подчертава, че отделните велосипедни/пешеходни алеи следва систематично да бъдат включвани при изграждането или ремонта на пътища;

12.  потвърждава качеството и разнообразието на работните места, предлагани от операторите на обществения транспорт и свързаните с тях ползи за икономиката; призовава Комисията да извърши мониторинг и оценка на приноса на обществения транспорт за стратегиите за „зелени“ работни места и „зелен“ растеж на национално и европейско равнище;

13.  призовава инициативите за насърчаване на младежка заетост и другите европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат използвани за насърчаване на заетостта в зони, които стимулират развитието на устойчива градска мобилност; подчертава, че изпълнението на проектите за градска мобилност има положително въздействие върху всички региони и населението им, като насърчава попълването на съществуващите или на иновативните работни места в съответните сфери, включително за професиите, при които е налице недостиг на работна сила;

14.  изразява твърдото си убеждение, че платформата на Комисията относно плановете за устойчива градска мобилност следва да предоставя силна подкрепа за градовете и регионите за разработване и прилагане на ПУГМ; подчертава, че е важно да бъдат разгледани всички градове по отношение на инвестициите в градската мобилност, независимо от размера им, както и съществената роля, която европейските градове и региони трябва да изпълняват за стимулиране и насърчаване на устойчива градска мобилност; призовава за включване на представителите на местните и регионалните органи от различен мащаб и на представителите на различните участници (например сдружения на велосипедистите) в европейската платформа и експертната група за градска мобилност и транспорт на държавите членки;

15.  счита, че би било уместно да се насърчава споделянето на най-добрите практики за градска мобилност, за да се ускори разпространението на най-иновационните решения и постижения на целите на ЕС в тази сфера;

16.  призовава органите да насърчават развитието на системи за зареждане за електрически и хибридни превозни средства, подходящи за всички транспортни пътища, и да се насърчава използването на алтернативни транспортни средства, интегрирано решение за мобилност, създаване на зони, достъпни единствено за някои видове транспорт и превозни средства и устойчиво използване на чисти и електрически превозни средства, велосипеди, тролейбуси, автобуси, трамваи, биоетанол и чисти горива, за да се води борба с глобалното затопляне с цел увеличаване на качеството на живот в дългосрочен план, което е свързано с разработването на интелигентни и интермодални транспортни системи, гарантиращи мобилна информация и териториална непрекъснатост между градските центрове и крайградските райони;

17.  призовава органите да подкрепят начини за намаляване на търсенето на транспорт като увеличат използването на работата от разстояние и на инструменти на ИКТ и да имат предвид данните от проучването на Евробарометър, което показва, че гражданите на ЕС са загрижени във връзка с отрицателното въздействие на движението в градовете, като считат, че задръстванията по пътищата (76 % от анкетираните), качеството на въздуха (81 %) и броят на произшествията (73 %) са най-сериозните проблеми; призовава Комисията да извърши мониторинг на новите форми на мобилност, свързани с транспорта (например автономни превозни средства), да извърши в сътрудничество с държавите членки анализ на всички налични мерки, спомагащи за свеждане до минимум на броя ранени и загинали, по-специално пешеходци и велосипедисти, и да насърчава използването на велосипеди в градовете, както и инвестициите във велосипедни алеи и мерки за повишаване на осведомеността на участниците в пътното движение относно безопасността за велосипедистите; посочва, че придвижването с велосипед изпълнява важна роля в съвременното планиране за устойчива градска мобилност и е част от решението за предотвратяване на задръстванията по пътищата; подчертава, че отделните велосипедни/пешеходни алеи следва систематично да бъдат включвани при изграждането или ремонта на пътища; в тази връзка отново подчертава, че повишеното използване на велосипеди в градовете се отразява добре на пътното движение, укрепва общественото здраве и намалява въглеродния отпечатък; подчертава, че повишеното използване на велосипеди в градовете би могло да допринесе за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“; призовава държавите членки да продължат да изграждат околовръстни пътища с цел да се сведе до минимум броят на превозните средства, които без нужда преминават през градовете, и призовава Комисията да намери начини за финансова подкрепа на тези проекти; подчертава, че трябва да се положат повече усилия с цел да се намали броят на автомобилите в градовете; призовава местните органи да стимулират политики с цел насърчаване на екологично чист транспорт, като предоставят необходимите съоръжения, намаляват данъците и въвеждат зелени сертификати;

18.  подчертава значението на трансграничното свързване на градовете в процеса на градоустройство, тъй като това насърчава регионалното развитие; подчертава, че градовете, които са разделени от граница, но формират цялостна функционална област, следва да бъдат подпомагани при свързването на техните трамвайни и автобусни мрежи;

19.  призовава Комисията да разработи стандарти за гарантиране на обща хармонизация и съгласуваност при регулирането на паркирането и достъпа на превозни средства до градските зони, категоризацията на превозните средства, различните класове на емисии, пътните знаци, удобните за лицата с увреждания транспортни системи и техническите стандарти в областта на интелигентните транспортни системи, и да подкрепи тласъка за създаване на пешеходни зони и защитата на области с историческо значение и, като цяло, да подобри околната среда и обществената мобилност; посочва, че крайъгълен камък на ПУГМ е качеството на живот, от което следва акцентът върху освобождаването на градовете от задръствания по пътищата и планирането на съоръжения за паркиране с цел гарантиране на свобода на движение за пешеходците и на привлекателността на градските центрове; призовава Комисията да подкрепи координирани и интегрирани стратегически решения в областта на обществения транспорт с цел облекчаване на транспортните мрежи, градските автомагистрали и на пътищата за достъп до работното място, за да се подобри качеството на живот на хората и да се съдейства за по-добро равновесие между професионалния и личния живот, като същевременно се увеличи производителността; призовава също така органите да увеличат използването на интелигентни технологии, които могат да спомогнат за разрешаване на проблеми, свързани с градската мобилност, като например бордови спътникови датчици в превозните средства и системи за интелигентно издаване на билети;

20.  приветства усилията на Комисията за координиране и консолидиране на инициативи на ЕС в областта на градската мобилност, като например CIVITAS 2020 за научни изследвания и иновации, обсерваторията за градска мобилност за обмен на най-добри практики и опит и платформата относно плановете за устойчива градска мобилност; призовава Комисията да засили усилията си за намаляване на фрагментацията и липсата на координация между съответните инициативи и програми на ЕС и да вземе предвид успеха на програми като URBAN и URBACT; призовава Комисията да насърчава органите в държавите членки да създават мрежи за високи постижения в областта на градската мобилност, да продължават усилията на инициативата CIVITAS 2020 и да насърчават повече граждани на ЕС да подкрепят този проект;

21.  призовава Комисията да разработи насоки, препоръки и показатели за градска мобилност, за да насърчи диалога и обмена на добри практики за социална мобилност между различните участващи страни и да координира стратегиите за селищна политика, които да бъдат следвани;

22.  препоръчва установяването на силна връзка между плановете за мобилност и градска устойчивост и други инициативи като интелигентни градове и Конвента на кметовете, които са ориентирани към един по-устойчив и самодостатъчен град; счита, че доброволният ангажимент, установен в Конвента на кметовете, може да служи като средство за комуникация с всички заинтересовани страни при разработването на планове за мобилност и устойчиво развитие, които могат да бъдат рекламирани по ефективен от гледна точка на разходите начин; приветства инициативата, наречена CiTIEs: „Градовете на бъдещето: инвестиране в Европа“, и призовава Комисията да използва съществуващите платформи за разработване на комуникационни инструменти, чиято цел е да събират заедно заинтересованите страни в областта на устойчивото градско развитие;

23.  счита, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) може да изпълни ключова роля при финансирането на проекти за устойчив градски транспорт; поради това счита, че е от съществено значение да се създаде силно стратегическо планиране и съгласуваност между проектите за градска мобилност, които ще бъдат подкрепени от ЕФСИ, и целите и приоритетите, свързани с градската мобилност, които са вече разработени от националните, регионалните, местните и европейските органи; следователно призовава Комисията да включи публичните органи като потенциални бенефициери на финансиране чрез европейските структурни и инвестиционни фондове;

24.  подчертава значението на изграждането на капацитет в рамките на местните органи и в крайградските зони за изготвянето и прилагането на стратегии за интегрирано развитие с цел улесняване на сътрудничеството между различните територии, а вследствие на това и насърчаване на взаимозависимостта и на допълняемостта;

25.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират допълняемостта и полезните взаимодействия между ЕФСИ, европейските структурни и инвестиционни фондове и субсидираните от ЕС програми и инициативи, както и националните публични инвестиции и частни финансови инструменти с цел постигане на максимална добавена стойност от извършените инвестиции;

26.  призовава държавите членки да разработят или да оценят отново своите собствени стратегии за развитие на обществения транспорт и на немоторизирания транспорт с цел гарантиране на висококачествена градска мобилност, опазване на околната среда и качество на живот.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, Salvatore Cicu, Ivana Maletić, Jan Olbrycht

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Edward Czesak, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Daniele Viotti

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

5

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa Estaràs Ferragut, Massimo Paolucci, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Jiří Maštálka, Flavio Zanonato

Правна информация - Политика за поверителност