ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Независима държава Самоа за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

16.11.2015 - (07195/2015 – C8‑0146/2015 – 2015/0056(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Процедура : 2015/0056(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0320/2015
Внесени текстове :
A8-0320/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Независима държава Самоа за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07195/2015 – C8‑0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07195/2015),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Независима държава Самоа за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07127/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0146/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0320/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Независима държава Самоа.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Независима държава Самоа са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону.

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Независима държава Самоа беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Независима държава Самоа. Преговорите започнаха на 19 ноември 2014 г. и приключиха на 15 декември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 28 май 2015 г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Независима държава Самоа, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Независима държава Самоа, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Икономиката на Самоа е една от най-динамичните в района на тихоокеанските острови. В сектора на селското стопанство са заети две трети от работната ръка и той представлява 90 % от износа. Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с 14 държави от Тихоокеанския регион, сред които е и Самоа. Към момента основните области за икономическо сътрудничество на ЕС и Самоа са развитието на частния сектор, сектора на водите и развитието на туризма. Що се отнася до търговските отношения с държавите от Тихоокеанския басейн като Самоа, Съюзът и неговите държави членки внасят основно селскостопански продукти като палмово масло, кафе и продукти от рибарството и изнасят електрическо и механично оборудване. Като цяло, търговията и инвестициите между Европейския съюз и тихоокеанските държави са с ниска стойност в относително изражение, но имат значителен потенциал за развитие. Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите може по-специално да окаже положително въздействие върху инвестициите и развитието на туристическия сектор.

Докладчикът отбелязва, че нито една държава — членка на ЕС няма свое консулство в Самоа, което понастоящем води до значителни разходи за гражданите на страната при подаването на заявление и получаването на виза в чужбина. Премахването на визите ще представлява сигурно предимство за туристическите или деловите пътувания към Европейския съюз.

В политически план Независима държава Самоа е стабилна парламентарна демокрация от обявяването на нейната независимост през 1962 г. Основните права и свободи са защитени от Конституцията и като цяло се спазват на практика. Политическият диалог на ЕС с Независима държава Самоа се фокусира от една страна върху въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата, и от друга страна, върху правата на човека и равенството между половете. Споразумението също така представлява допълнителна възможност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правата на човека, включително в областта на насилието въз основа на пола и домашното насилие, за да се подкрепят усилията и постигнатите резултати през последните години.

Що се отнася до мобилността, наличните данни показват, че надеждността на кандидатите за виза от Самоа е висока, а процентът на отказите за издаване на визи е нисък. Понастоящем миграционните потоци са насочени главно към САЩ и много малко към Европейския съюз. Тази страна не представлява никаква заплаха нито по отношение на незаконната миграция, нито в областта на сигурността и обществения ред.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Тихоокеанския регион. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ-ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но и включително външните отношения на Съюза със съответната трета държава, по-специално съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Независима държава Самоа да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът изразява съмнение относно практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат с Независима държава Самоа възможно най-скоро двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Luděk Niedermayer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“