ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

16.11.2015 - (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

Διαδικασία : 2015/0056(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0320/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0320/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07195/2015),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07127/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-149/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0320/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα διέπονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία αποκαλείται «Συμφωνία του Κοτονού».

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα μεταφέρθηκε στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, στις 9 Οκτωβρίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 19 Νοεμβρίου 2014 και περατώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2014. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ένωσης και για τους πολίτες του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα, όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα - προσλαμβάνοντας μια ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού – και συνιστά ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η οικονομία της Σαμόα είναι μία από τις πλέον δυναμικές οικονομίες των νήσων του Ειρηνικού. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί τα δύο τρίτα του ανθρώπινου δυναμικού και αντιπροσωπεύει το 90% των εξαγωγών. Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 14 χώρες της περιοχής του Ειρηνικού, στην οποία ανήκουν οι νήσοι Σαμόα. Επί του παρόντος, οι κύριοι τομείς οικονομικής συνεργασίας της Ένωσης με τις νήσους Σαμόα είναι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ο τομέας των υδάτων και η ανάπτυξη του τουρισμού. Προκειμένου για τις εμπορικές σχέσεις με τα κράτη του Ειρηνικού όπως οι νήσοι Σαμόα, η Ένωση και τα κράτη μέλη της εισάγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα όπως το φοινικέλαιο, ο καφές και τα προϊόντα της αλιείας, ενώ εξάγουν ηλεκτρικό και μηχανικό εξοπλισμό. Κατά γενικό κανόνα, τόσο το εμπόριο όσο και οι επενδύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ειρηνικού παραμένουν χαμηλής απόλυτης και σχετικής αξίας αλλά παρουσιάζουν ένα ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα μπορέσει να επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

Η εισηγήτρια σημειώνει ότι κανένα κράτος μέλος της Ένωσης δεν διαθέτει προξενείο στις νήσους Σαμόα, γεγονός που επί του παρόντος συνεπάγεται σημαντικά έξοδα για τους πολίτες της χώρας αυτής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αίτησή τους και να λάβουν τη θεώρησή τους για το εξωτερικό. Συνεπώς, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για τα τουριστικά ή επαγγελματικά ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε πολιτικό επίπεδο, το ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα είναι μια σταθερή κοινοβουλευτική δημοκρατία από την ανεξαρτητοποίησή του το 1962. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες προστατεύονται από το Σύνταγμα και γίνονται εν γένει σεβαστά και στην πράξη. Ο πολιτικός διάλογος της Ένωσης με το ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα εστιάζεται, αφενός, στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στην κλιματική μεταβολή και, αφετέρου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί επίσης μια πρόσθετη ευκαιρία για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της βίας που έχει ως βάση το φύλο και της ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης προς τους αιτούντες θεώρηση, όπως απορρέει από το χαμηλό ποσοστό άρνησης. Οι μεταναστευτικές ροές κατευθύνονται επί του παρόντος κυρίως προς τις ΗΠΑ και ελάχιστα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα αυτή δεν αντιπροσωπεύει καμία απειλή, ούτε από άποψη παράνομης μετανάστευσης, ούτε από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά ένα μη αμελητέο μέσο προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και του Ειρηνικού. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ.ΕΕ, αλλά επίσης και να συμμετάσχουν σ’ αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στην σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

**

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατηρήσει τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στην μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. 509/2014. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν όχι μόνο την παράνομη μετανάστευση, την δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην Μικτή Επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου άμεσα εκλεγμένου από τους Ευρωπαίους πολίτες και υπερασπιστή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετάσχει στις εργασίες της εν λόγω Μικτής Επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης για τις μελλοντικές συμφωνίες.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η εισηγήτρια προβληματίζεται σχετικά με την πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και της προσωρινής εφαρμογής τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώσει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των εν λόγω χωρών να συνάψουν το ταχύτερο δυνατόν με το ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα διμερείς συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: σε ό,τι αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω δύο κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Μιλτιάδης Κύρκος, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Eugen Freund

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Luděk Niedermayer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή