SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

16.11.2015 - (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel

Menettely : 2015/0056(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0320/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0320/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07195/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion väliseksi lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (07127/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0146/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0320/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Samoan itsenäisen valtion hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välisiä suhteita säännellään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus).

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Samoan itsenäinen valtio siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 9. lokakuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 19. marraskuuta 2014 ja päätettiin 15. joulukuuta 2014. Sopimus allekirjoitettiin 28. toukokuuta 2015 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Allekirjoitetussa sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen osapuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välisten suhteiden – joilla on suuri poliittinen painoarvo Cotonoun sopimuksen yhteydessä – syventämisestä, ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita ja lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Samoan talous on yksi Tyynenmeren alueen dynaamisimmista. Maatalous työllistää kaksi kolmannesta työvoimasta. Sen osuus viennistä on 90 prosenttia. EU käy parhaillaan neuvotteluja yleisestä talouskumppanuussopimuksesta neljäntoista Tyynenmeren alueen maan kanssa, ja Samoa on yksi niistä. Tällä hetkellä unioni tekee taloudellista yhteistyötä Samoan kanssa eniten yksityissektorin, vesihuollon ja matkailun kehittämisen aloilla. Unionin ja sen jäsenvaltioiden kauppa Samoan ja muiden Tyynenmeren alueen maiden kanssa keskittyy lähinnä maataloustuotteiden, kuten palmuöljyn, kahvin ja kalataloustuotteiden, tuontiin ja elektroniikan ja mekaanisten laitteiden vientiin. Kauppa ja investoinnit Euroopan unionin ja Tyynenmeren alueen maiden välillä ovat yleensä arvoltaan ja suhteessa vähäisiä, mutta ne tarjoavat paljon kehitysmahdollisuuksia. Esittelijä toteaa, että viisumivapaussopimuksella voisi olla erityisesti myönteisiä vaikutuksia investointeihin ja matkailualan kehittämiseen.

Esittelijä huomauttaa, että yhdelläkään unionin jäsenvaltiolla ei ole Samoalla konsulaattia, mikä aiheuttaa tällä hetkellä maan kansalaisille huomattavia viisumihakemuskustannuksia. Viisumivapaus on näin ollen erittäin hyödyllinen Euroopan unioniin suuntautuvan matkailun tai liikematkailun kannalta.

Samoan itsenäinen valtio on ollut vakaa parlamentaarinen demokratia itsenäistymisestään alkaen vuonna 1962. Perusoikeuksia ja -vapauksia suojellaan perustuslailla ja niitä kunnioitetaan yleisesti. Unionin poliittinen vuoropuhelu Samoan itsenäisen valtion kanssa keskittyy toisaalta ympäristökysymyksiin ja ilmastonmuutokseen ja toisaalta ihmisoikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Sopimus antaa myös lisämahdollisuuden syventää yhteistyötä ihmisoikeusasioissa, joihin kuuluu sukupuoleen perustuva ja perheväkivalta, jotta kannustettaisiin viime vuosien ponnistuksia ja tuloksia.

Tiedoista selviää, että Samoan viisuminhakijoihin luotetaan, koska viisumeja evätään harvoin. Muuttovirrat kohdistuvat tällä hetkellä lähinnä Yhdysvaltoihin. Euroopan unioniin muutto on vähäistä. Maa ei muodosta minkäänlaista laittomaan maahanmuuttoon, turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvää uhkaa.

Esittelijän mielestä on tärkeää myös ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentää eurooppalaisia kansoja ja Tyynenmeren alueen kansoja. Viisumivapaussopimuksen ansiosta kansalaiset hyötyvät täysin AKT:n ja EU:n välisestä kumppanuudesta ja voivat osallistua siihen matkustamalla edulliseen hintaan ja helpommin.

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa myös heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan niihin perusteisiin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alun perin johtivat asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteen I siirtämiseen liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Samoan itsenäisen valtion viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia ja erityisesti unionin kansalaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) EU:ta edustaa vain komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden vaalijana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkastelemaan uudelleen tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole myöskään vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Samoan itsenäisen valtion kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Lopuksi esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francisco Assis, Eugen Freund

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Luděk Niedermayer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää