Ziņojums - A8-0320/2015Ziņojums
A8-0320/2015

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

16.11.2015 - (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE)) - ***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Mariya Gabriel

Procedūra : 2015/0056(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0320/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0320/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07195/2015),

–  ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07127/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) v) apakšpunktu (C8-0146/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0320/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un valdībām un parlamentiem un Samoa Neatkarīgās Valsts valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Nolīguma attiecību konteksts un vispārīgie noteikumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti reglamentē partnerības nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, proti, Kotonū nolīgums.

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 Samoa Neatkarīgā Valsts tika pārcelta uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā tika pieņemta minētā regula, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti. Les négociations ont été ouvertes le 19 novembre 2014 et conclues le 15 décembre 2014. Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 28. maijā Briselē. Kopš minētā datuma šis nolīgums tiek piemērots provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Samoa Neatkarīgās Valsts pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Samoa Neatkarīgās Valsts attiecību padziļināšanas pozitīvs iznākums, kam ir būtiska politiska nozīme Kotonū nolīguma ietvaros, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Samoa ekonomika ir viena no dinamiskākajām Klusā okeāna salu vidū. Lauksaimniecības nozarē ir nodarbinātas divas trešdaļas darbaspēkal, un tā aptver 90 % no eksporta. Patlaban ES risina sarunas par visaptverošu ekonomiskās partnerības nolīgumu ar 14 Klusā okeāna reģiona valstīm, kuru vidū ir arī Samoa Neatkarīgā Valsts. Pašlaik galvenās Savienības un Samoa Neatkarīgās Valsts sadarbības un atbalsta jomas ekonomikā ir privātā sektora attīstība, ūdens nozare un tūrisma nozares attīstība. Kas attiecas uz tirdzniecības attiecībām ar tādām Klusā okeāna reģiona valstīm kā Samoa Neatkarīgā Valsts, Savienība un tās dalībvalstis galvenokārt no tām importē lauksaimniecības produktus, piemēram, palmu eļļu, kafiju un zvejas produktus un uz tām eksportē elektrisko un mehānisko aprīkojumu. Kopumā Eiropas Savienības un Klusā okeāna reģionu valstu savstarpējā tirdzniecība un ieguldījumi ir vērtības ziņā un salīdzinoši nelieli, tomēr tiem ir liels attīstības potenciāls. Referente norāda, ka nolīgums par vīzu režīma atcelšanu varētu jo īpaši pozitīvi ietekmēt ieguldījumus un attīstību tūrisma nozarē.

Referente atzīmē, ka nevienai Savienības dalībvalstij nav konsulāta Samoa, kas šobrīd šīs valsts pilsoņiem rada ievērojamas izmaksas, lai viņi varētu iesniegt pieprasījumu un saņemt ārvalsts vīzu. Līdz ar to vīzu režīma atcelšana sniegs konkrētus ieguvumus attiecībā uz tūrisma ceļojumiem un komandējumiem uz Eiropas Savienību.

Politikas ziņā Samoa Neatkarīgā Valsts ir stabila parlamentāra demokrātija kopš neatkarības pasludināšanas 1962. gadā. Pamatbrīvības aizsargā konstitūcija, un tās kopumā praktiski tiek ievērotas. Savienības politiskajā dialogā ar Samoa Neatkarīgo Valsti galvenā uzmanība tiek vērsta, no vienas puses, uz vides jautājumiem un klimata pārmaiņām un, no otras puses, uz cilvēktiesībām un vīriešu un sieviešu līdztiesību. Šis nolīgums arī ir papildu iespēja padziļināt sadarbību cilvēktiesību jomā, tostarp attiecībā uz vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un vardarbību ģimenē, lai mudinātu pielikt pūles un sasniegt rezultātus tuvāko gadu laikā.

Attiecībā uz mobilitāti pieejamie dati apliecina, ka uzticēšanās līmenis Samoa vīzu pieteikumu iesniedzējiem ir augsts un vīzu pieteikumu noraidīšanas līmenis ir zems. Migrācijas plūsmas šobrīd galvenokārt ir vērstas uz ASV un virzienā uz Eiropas Savienību ir ļoti zemas. Šī valsts nerada nekādu apdraudējumu ne nelegālas migrācijas, ne drošības un sabiedriskās kārtības jomā.

Visbeidzot referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana ir būtisks Eiropas un Klusā okeāna reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā ērti piedalīties, ērti un praktiski ceļojot par zemākām izmaksām.

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu lomu, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu šā nolīguma noslēgšanā, kas turklāt atvieglos viņu līdzdalību ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

**

Nolīguma īstenošana un turpmāk veicamie pasākumi

Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referents aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai to kritēriju jomā, kuri sākotnēji noveda pie Samoa Neatkarīgās Valsts pārcelšanas no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši apsvērumus saistībā ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Samoa Neatkarīgās Valsts iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot pie turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu

Tāpat referente izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Eiropas Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ka turklāt EP netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma preambulā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un šīm valstīm nav saistoši tā noteikumi.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīzāk noslēgt ar Samoa Neatkarīgo Valsti divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Eugen Freund

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Luděk Niedermayer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas