RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

16.11.2015 - (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Mariya Gabriel

Procedură : 2015/0056(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0320/2015
Texte depuse :
A8-0320/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07195/2015),

–  având în vedere acordul dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07127/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0146/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0320/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Statului Independent Samoa.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cadrul relațiilor și dispozițiile generale ale acordului

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa sunt reglementate prin acordul de parteneriat dintre grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, denumit „Acordul de la Cotonou”.

În contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 539/2001 prin Regulamentul nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Statul Independent Samoa a fost deplasat la anexa II, în care figurează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru a trecerea frontierelor exterioare ale statelor membre. Regulamentul nr. 539/2001 modificat se aplică tuturor statelor membre, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit.

După adoptarea regulamentului menționat, la 20 mai 2014, Consiliul a adoptat, la 9 octombrie 2014, o decizie prin care Comisia este autorizată să inițieze negocieri pentru încheierea acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu. Negocierile au fost inițiate la 19 noiembrie 2014 și finalizate la 15 decembrie 2014. Semnarea acestui acord a avut loc la 28 mai 2015, la Bruxelles. De la această dată, acordul se aplică cu titlu provizoriu, în așteptarea aprobării Parlamentului European.

Acordul semnat prevede un regim de deplasare fără obligația de a deține viză în beneficiul cetățenilor Uniunii și al resortisanților Statului Independent Samoa care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru o ședere de maximum 90 de zile pe durata unei perioade de 180 de zile. De exonerarea de obligația de a deține viză beneficiază toate categoriile de persoane (titulari de pașaport simplu, diplomatic, de serviciu/oficial sau special) care călătoresc din indiferent ce motiv, cu excepția exercitării unei activități remunerate.

**

Justificarea raportorului

Acest acord de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere constituie un progres în direcția adâncirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa, care îmbracă o însemnată semnificație politică în cadrul Acordului de la Cotonou, ca și un mijloc suplimentar de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Economia Statului Independent Samoa este una dintre cele mai dinamice dintre cele ale insulelor din Oceanul Pacific. Sectorul agricol oferă locuri de muncă la două treimi din forța de muncă și reprezintă 90% din exporturi. În prezent, UE negociază un Acord de parteneriat economic global cu 14 țări din regiunea Pacificului, dintre care face parte și Statul Independent Samoa. În prezent, principalele domenii de cooperare economică a Uniunii cu Samoa sunt dezvoltarea sectorului privat, sectorul apei și cel al dezvoltării turismului. În ceea ce privește relațiile comerciale cu state din Pacific precum Samoa, Uniunea și statele sale membre importă, în principal, produse agricole cum sunt uleiul de palmier, cafeaua și produsele de pescărie, și exportă echipamente electrice și mecanice. În general, investițiile și comerțul dintre Uniunea Europeană și țările din Pacific continuă să aibă o valoare comparativ scăzută, însă prezintă un însemnat potențial de dezvoltare. Raportorul remarcă faptul că acordul de exonerare de obligația de a deține viză va putea avea, în special, efecte pozitive asupra investițiilor și a dezvoltării sectorului turismului.

Raportorul ia act de faptul că niciun stat membru nu are un consulat în Samoa, ceea ce în prezent înseamnă costuri semnificative pentru resortisanții acestei țări pentru a-și depune cererea și a obține viza în străinătate. Exonerarea de obligația de a deține viză va reprezenta un avantaj cert pentru călătoriile de afaceri sau turistice în Uniunea Europeană.

Din punct de vedere politic, Statul Independent Samoa este o democrație parlamentară stabilă de la obținerea independenței în 1962. Drepturile și libertățile fundamentale sunt protejate prin Constituție și, în general, sunt respectate în practică. Dialogul politic al UE cu Statul Independent Samoa se axează pe de o parte asupra aspectelor de mediu și a schimbărilor climatice și, pe de altă parte, asupra drepturilor omului și a egalității dintre bărbați și femei. De asemenea, prezentul acord reprezintă o posibilitate suplimentară de adâncire a cooperării privind drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește violența de gen și cea domestică, pentru încurajarea eforturilor și a realizărilor din ultimii ani.

În ceea ce privește mobilitatea, datele disponibile arată că încrederea în solicitanții de viză din Samoa este ridicată, înregistrându-se un nivel scăzut al ratei de refuz al vizelor. În prezent, fluxurile de migrație se dirijează îndeosebi către SUA și foarte puțin către Uniunea Europeană. Această țară nu reprezintă nicio amenințare din perspectiva migrației neregulamentare sau a securității și ordinii publice.

În fine, raportorul subliniază factorul – ce nu este de neglijat – pe care îl constituie exonerarea de obligația de a deține viză pentru apropierea dintre popoarele europene și cele din zona Pacificului. Acordul de exonerare de la obligația de a deține viză le permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să participe la acesta, călătorind cu costuri economice și practice reduse.

Raportorul salută, în acest sens, rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord, care, în plus, va facilita participarea lor la reuniunile APP ACP-UE.

**

Punerea în aplicare și monitorizarea acordului

În privința punerii în aplicare și a monitorizării acordului, raportorul invită Comisia Europeană să observe eventualele evoluții legate de criteriile care au condus, inițial, la mutarea din anexa I în anexa II a Regulamentului nr. 509/2014. Printre aceste criterii se numără nu numai imigrația clandestină, ordinea publică și securitatea, ci și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe în cauză, inclusiv - în special - considerentele legate de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În afară de aceasta, raportorul invită Comisia Europeană și autoritățile din Statul Independent Samoa să vegheze la deplina reciprocitate a exonerării de obligația de a deține viză, care trebuie să permită egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor, în special a tuturor cetățenilor Uniunii.

Raportorul atrage atenția asupra faptului că, în componența Comitetului mixt de gestionare a acordului (articolul 6), Uniunea Europeană nu este reprezentată decât de Comisia Europeană. În calitate de instituție aleasă în mod direct de către cetățenii europeni, și de apărător al democrației, drepturilor omului și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, Parlamentul European ar putea fi implicat în activitatea Comitetului mixt. Raportorul Parlamentului European încurajează din nou Comisia Europeană să reexamineze componența comitetelor mixte de gestionare a acordurilor viitoare.

De asemenea, raportorul își pune întrebări cu privire la practica semnării unor acorduri de exonerare de la obligația de a deține viză și a implementării provizorii a acestora înainte de aprobarea Parlamentului European. Raportorul remarcă faptul că această practică tinde să reducă marja de manevră a Parlamentului European și că ea este cu atât mai problematică cu cât Parlamentul nu este informat la timp cu privire la evoluția negocierilor bilaterale.

**

Dispoziții speciale

În considerentele din acordul încheiat se ține seama de situația specială a Regatului Unit și a Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu participă, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Asocierea strânsă a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună, anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând cu Statul Independent Samoa acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere.

Acest acord cuprinde dispoziții privind aplicarea sa teritorială: în ceea ce privește Franța și Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile acordului nu se aplică decât teritoriilor europene ale acestor două state membre.

**

În fine, raportorul recomandă membrilor Comisiei parlamentare pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine raportul de față, iar Parlamentului European să îl aprobe.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

10.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Francisco Assis, Eugen Freund

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Luděk Niedermayer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri