PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

16.11.2015 - (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Postopek : 2015/0056(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0320/2015
Predložena besedila :
A8-0320/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07195/20015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07195/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (07127/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2)(a) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0146/2015),

  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0320/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Neodvisne države Samoe.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Podlaga za odnose in splošne določbe sporazuma

Odnose med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo ureja Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi, t.i. sporazum iz Cotonouja.

Z uredbo št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 539/2001 je bila Neodvisna država Samoa prestavljena v Prilogo II, ki vsebuje seznam držav nečlanic, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju zunanjih meja držav članic. Spremenjena Uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh državah članicah razen Irske in Združenega kraljestva.

Po sprejetju omenjene uredbe 20. maja 2014 je Svet 9. oktobra 2014 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo. Pogajanja so se začela 19. novembra 2014, zaključila pa 15. decembra 2014. Sporazum je bil podpisan 28. maja 2015 v Bruslju in od takrat se do odobritve Evropskega parlamenta uporablja začasno.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Neodvisne države Samoe omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumske obveznosti velja za vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom razen opravljanja plačanega dela.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo, kar ima velik politični pomen v okviru sporazuma iz Cotonouja, je pa tudi dodatno sredstvo za okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnega dialoga o različnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.

Gospodarstvo Samoe je eno najbolj dinamičnih na pacifiških otokih. Kmetijski sektor zaposluje dve tretjini delovne sile in predstavlja 90% izvoza. EU se trenutno pogaja o globalnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu s 14 pacifiškimi državami, med katere sodi tudi Samoa. Poglavitna področja gospodarskega sodelovanja Evropske unije s Samoo so sedaj razvoj zasebnega sektorja, vodni sektor in razvoj turizma. Glede na to, da gre za trgovinske odnose s pacifiškimi državami, kot je Samoa, iz katerih Unija in njene države članice uvažajo zlasti kmetijske proizvode, kot so palmovo olje, kava in ribiški proizvodi, vanje pa izvažajo električno in strojno opremo. V splošnem je obseg trgovine in naložb med Evropsko unijo in pacifiškimi državami majhen, tako kar zadeva vrednost kot tudi relativno, ima pa velik razvojni potencial. Poročevalka ugotavlja, da bo imel sporazum o odpravi vizumske obveznosti pozitiven učinek, zlasti na naložbe in razvoj turističnega sektorja.

Poročevalka ugotavlja, da nobena od držav članic Unije nima konzulata v Samoi, zaradi česar imajo njeni državljani velike stroške z oddajo vlog in pridobitvijo viz v tujini. Odprava vizumske obveznosti bi bila torej dokaj koristna za turistična ali poslovna potovanja v Evropsko unijo.

S političnega vidika je Samoa že vse od svoje neodvisnosti leta 1962 stabilna parlamentarna demokracija. Pravice in temeljne svoboščine varuje ustava in se v splošnem spoštujejo tudi v praksi. Politični dialog Unije z Neodvisno državo Samoo se osredotoča na vprašanja, povezana z okoljem in spremembo podnebja, pa tudi na človekove pravice ter enakost med moškimi in ženskami. Sporazum je dodatna priložnost za poglobitev sodelovanja na področju človekovih pravic, ki vključuje tudi nasilje na podlagi spola in nasilje v družini, s katerim bi spodbudili prizadevanja in dosežke zadnjih let.

Kar zadeva mobilnost, razpoložljivi podatki kažejo, da je zaupanje v prosilce za vizume v Samoi veliko, saj je delež zavrnitev vlog zanje majhen. Poglavitni del migracijskih tokov je trenutno usmerjen v Združene države in le majhen delež v Evropsko unijo. Ta država za EU ne predstavlja nikakršne grožnje, niti v smislu nezakonite migracije, niti na področju varnosti in javnega reda.

Poročevalka želi poudariti, da je odprava vizumske obveznosti pomembno sredstvo za zbliževanje evropskih in pacifiških narodov. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti državljanom omogoča, da v celoti izkoristijo ugodnosti, ki izhajajo iz partnerstva med državami AKP in EU, in da potujejo in imajo pri tem manjše finančne in praktične stroške.

Poročevalka v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo sodelovanje na sejah skupščine.

**

Izvajanje in spremljanje sporazuma

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k spremljanju morebitnih sprememb meril, ki so prvotno pripeljala do prestavitve države iz Priloge I v Prilogo II Uredbe št. 509/2014. Merila ne zajemajo le nezakonitega priseljevanja, javnega reda in varnosti, temveč tudi zunanje odnose Unije s tretjimi državami, vključno z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in organe Neodvisne države Samoe, naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti državljanov različnih držav članic Unije.

Opozarja na dejstvo, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko unijo predstavlja le Evropska komisija. V delo skupnega odbora bi lahko bil vključen tudi Evropski parlament, institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in ki brani demokracijo, človekove pravice in temeljna načela Evropske unije. Poročevalka Evropskega parlamenta ponovno spodbuja Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi sestave skupnih odborov.

Poročevalka se prav tako sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. Ugotavlja, da tovrstna praksa zmanjšuje manevrski prostor Evropskega parlamenta, še bolj problematično pa je to, da Parlament ni pravočasno obveščen o poteku dvostranskih pogajanj.

**

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Tako Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sporazumu in zanju njegove določbe ne veljajo.

V skupni izjavi k Sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja organe teh držav, naj z Neodvisno državo Samoo čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Sporazum vsebuje tudi določbe v zvezi z ozemeljsko veljavnostjo: določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja Francije in Nizozemske.

**

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Eugen Freund

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Luděk Niedermayer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

 

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani