Процедура : 2015/0060(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2015

Внесени текстове :

A8-0321/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0431

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 196kWORD 106k
16.11.2015
PE 560.847v02-00 A8-0321/2015

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Лусия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07187/2015 – C8‑0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Лусия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Одобрение

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07187/2015),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Сейнт Лусия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07107/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0145/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0321/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Сейнт Лусия.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Сейнт Лусия са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону, както и от диалозите между Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС и ЕС и Карифорум. Последният диалог доведе до установяването на различни инструменти за сътрудничество, сред които Споразумението за партньорство между ЕС и Карифорум (подписано пред 2008 г.) и съвместното стратегическо партньорство между Карибския регион и ЕС (2012 г.).

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Сейнт Лусия беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Сейнт Лусия. Преговорите започнаха на 12 ноември 2014 г. и приключиха на 11 декември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 28 май 2015г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Сейнт Лусия, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Съвместна декларация относно тълкуването на този срок от 90 дни е приложена към споразумението. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Сейнт Лусия, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както е и допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Сейнт Лусия е млада държава с ограничени ресурси, с малобройно население, което въпреки това успя да достигне, и дори да надхвърли, някои от целите на хилядолетието за развитие, което показва ангажираността ѝ към основните права. Въпреки относително малката й икономика в сравнение с други държави от Карибския басейн, основана главно на селското стопанство, както и уязвимостта й от външни сътресения, Сейнт Лусия се стреми да създаде благоприятна среда за инвестициите и за развитието на частния сектор. Сред островните карибски държави Сейнт Лусия впрочем е една от най-добрите икономики по отношение на условията за извършване на стопанска дейност. Страната също така се опитва да развива все повече туристическия сектор, който постепенно измества процъфтяващия преди селскостопански сектор. В този смисъл, настоящото споразумение ще укрепи отношенията между двете страни, ще даде нов тласък на търговските обмени и ще увеличи туризма.

По отношение на политическото и институционалното положение, страната се отличава с привързаност към зачитането на правата на човека и се е ангажирала да укрепи механизмите в тази област. Гражданските и политическите права, както и правата на човека и основните свободи са защитени от Конституцията и се зачитат в страната. Сейнт Лусия е демократична и стабилна държава, която, както и Европейският съюз, защитава демократичните ценности и принципи, доброто управление, зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава. Страната е постигнала значителен напредък по отношение на равенството между мъжете и жените и по отношение на трафика на хора и проституцията благодарение на приемането на законодателство в тази област през 2010 г. Сключването на това споразумение ще позволи укрепване на сътрудничеството и задълбочаване на диалога в множество области, включително тази на правата на човека.

Що се отнася до мобилността, широкото мнозинство от кандидати за шенгенски визи се считат за добросъвестни пътници, които не представляват риск, и следователно получават виза за краткосрочно пребиваване, като процентът на отказите за издаване на визи е от порядъка на 0,6% през 2014 г. Впрочем, 26 % от заявителите са получили през 2014 г. многократни визи, което е знак за голямо доверие на държавите от Шенген към тях. Сейнт Лусия е държава, която не представлява риск от гледна точка на незаконната миграция към ЕС и не е заплаха за безопасността и обществения ред.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Карибите. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ-ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но включително и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, по-специално съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Сейнт Лусия да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът изразява съмнение относно практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат със Сейнт Лусия възможно най-скоро двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski,

EFDD

Laura Ferrara

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност