Eljárás : 2015/0060(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0321/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0321/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0431

AJÁNLÁS     ***
PDF 173kWORD 103k
16.11.2015
PE 560.847v02-00 A8-0321/2015

az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07187/2015 – C8‑0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mariya Gabriel

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07187/2015 – C8‑0145/2015 – 2015/0060(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07187/2015),

–  tekintettel az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás tervezetére (07107/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) bekezdése a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8 0145/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0321/2015),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Saint Lucia kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A kapcsolati keret és a megállapodás általános rendelkezései

Az Európai Unió és Saint Lucia közötti kapcsolatokat az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Unió és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás), valamint a CELAC–EU párbeszéd és az EU–CARIFORUM párbeszéd szabályozza. Ez utóbbi eredményezte különféle együttműködési eszközök, például a 2008-ban aláírt EU–CARIFORUM partnerségi megállapodás és a 2012-es EU-karibi közös partnerségi stratégia létrehozását.

Az 539/2001/EK rendelet 509/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet révén történő módosítása keretében Saint Lucia átkerült a II. mellékletbe, amely felsorolja azon harmadik országokat, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesek a vízumkötelezettség alól. A módosított 539/2001/EK rendelet Írország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállamra vonatkozik.

Az említett rendelet 2014. május 20-i elfogadását követően a Tanács 2014. október 9-én határozatot fogadott el, amelyben engedélyezte, hogy a Bizottság tárgyalásokat indítson az Európai Unió és Saint Lucia közötti kétoldalú megállapodás megkötése érdekében. A tárgyalások 2014. november 12-én kezdődtek el és 2014. december 11-én zárultak le. A megállapodást 2015. május 28-án írták alá Brüsszelben. A megállapodás azóta ideiglenes jelleggel alkalmazandó, az Európai Parlament jóváhagyására várva.

Az aláírt megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Európai Unió polgárai, illetve Saint Lucia állampolgárai számára bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartó, a másik Szerződő Fél területére történő utazás esetén. A megállapodáshoz együttes nyilatkozatot csatolnak a 90 napos időszak értelmezéséről. A vízummentesség a személyek minden kategóriájára (magán-, diplomata-, szolgálati/hivatalos és különleges útlevelek tulajdonosaira egyaránt) és bármilyen célú utazásra vonatkozik, a kereső tevékenység folytatásán kívül.

**

Az előadó indokolása

A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és Saint Lucia közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is.

Saint Lucia igen fiatal ország, természeti erőforrásai korlátozottak, kevés a lakosa, és mégis képes volt elérni, sőt meghaladni bizonyos millenniumi fejlesztési célokat, bizonyítva az alapvető jogok melletti elkötelezettségét. Annak ellenére, hogy gazdasága a többi karibi országhoz képest kicsi, a mezőgazdaságon alapszik, és ki van téve a külső sokkhatásoknak, Saint Lucia igyekszik olyan környezetet teremteni, amely kedvez a beruházásoknak és a magánszektor fejlődésének. A karibi térség szigetországai között Saint Lucia azok közé tartozik, amelyekben a legkönnyebb gazdasági tevékenységet folytatni. Az ország arra is törekszik, hogy egyre jobban fejlessze az idegenforgalmat, amely lassan a korábban virágzó mezőgazdaság helyébe lép. A megállapodás ily módon lehetővé teszi majd a két fél közötti kapcsolatok erősítését és a kereskedelem dinamizálását.

Ami a politikai és intézményi helyzetet illeti, az ország elkötelezte magát az emberi jogok mellett, és vállalta az e jogokat szavatoló mechanizmusok megerősítését. Az alkotmány garantálja a polgári és politikai jogokat, valamint az emberi jogokat és alapvető szabadságokat, és az országban tiszteletben is tartják ezeket. Saint Lucia stabil és demokratikus ország, amely az Európai Unióhoz hasonlóan kiáll a demokrácia, a jó kormányzás, az emberi jogok és a jogállamiság értékei és elvei mellett. Az ország a vonatkozó jogszabályok 2010-es elfogadása révén jelentős fejlődést ért el a férfiak és nők közötti egyenlőséget illetően, továbbá az emberkereskedelem és a prostitúció elleni fellépés terén. A megállapodás megkötése révén számos területen, például az emberi jogok terén meg lehet erősíteni az együttműködést és el lehet mélyíteni a párbeszédet.

A mobilitás kapcsán elmondható, hogy a schengeni vízum igénylőinek nagy többsége jóhiszemű utazónak minősíthető, aki nem jelent kockázatot, és általában megkapják a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot, a visszautasítási arány 2014-ben 0,6% körül volt. 2014-ben a kérelmezők 26%-a többszöri belépésre jogosító vízumot kapott, ami mutatja, hogy a schengeni tagállamok nagy bizalommal vannak az ország állampolgárai iránt. Saint Lucia semmilyen kockázatot nem jelent az EU-ba irányuló szabálytalan migráció tekintetében, és a biztonság és a közrend szempontjából sem jelent fenyegetést.

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a vízummentesség nem elhanyagolható eszköze az európai és a karibi népek közeledésének. A vízummentességi megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben éljenek az AKCS–EU partnerség biztosította lehetőségekkel, valamint hogy olcsóbban és egyszerűbben meg is élhessék ezt a folyamatot

Az előadó üdvözli e tekintetben az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség tagjainak szerepét, akik nagyban hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez, és akik szintén könnyebben részt vehetnek majd az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés ülésein.

**

A megállapodás végrehajtása és nyomon követése

Ami a megállapodás végrehajtását és nyomon követését illeti, az előadó felkéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a lehetséges fejleményeket azon kritériumok vonatkozásában, amelyek kezdetben indokolták, hogy az ország átkerüljön az 509/2014/EK rendelet I. mellékletéből a II. mellékletbe. E kritériumok közé tartoznak az illegális bevándorlás, a közrend és a biztonság mellett az Unió külkapcsolatai, különösen az adott harmadik országgal, valamint az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozó megfontolások.

Az előadó felkéri továbbá a Bizottságot és Saint Lucia hatóságait, hogy gondoskodjanak a vízummentesség teljes viszonosságáról, hiszen csak így biztosítható egyenlő bánásmód valamennyi polgár, és különösen az Unió valamennyi polgára esetében.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a megállapodás igazgatására felállítandó vegyes bizottságban (6. cikk) az Európai Uniót csak az Európai Bizottság képviseli. Az európai polgárok által közvetlenül megválasztott intézményként, valamint a demokrácia, az emberi jogok és az Európai Unió alapvető elveinek védelmezőjeként be lehetne vonni az Európai Parlamentet a vegyes bizottság tevékenységébe. Az Európai Parlament előadója ismét arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jövőbeni megállapodások igazgatására felállítandó vegyes bizottságok összetételét.

Az előadó ezen kívül kérdésesnek tartja azt a gyakorlatot, hogy az Európai Parlament jóváhagyását megelőzően aláírják és ideiglenes jelleggel alkalmazzák a vízummentességi megállapodásokat. Az előadó szerint ez a gyakorlat csökkenti az Európai Parlament mozgásterét, és már csak azért is problematikus, mert a Parlamentet nem tájékoztatják megfelelő időben a kétoldalú tárgyalások alakulásáról.

**

Egyedi rendelkezések

Az Egyesült Királyság és Írország különleges helyzete szerepel a megállapodás bevezető hivatkozásaiban. Az Egyesült Királyság és Írország tehát nem veszt a megállapodásban, és ezekre az országokra nem vonatkoznak a megállapodás rendelkezései.

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozat is tükrözi, hogy Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint szorosan be kell vonni a schengeni vívmányok végrehajtásába, alkalmazásába és fejlesztésébe. A nyilatkozat arra ösztönzi ezen országok hatóságait, hogy a lehető leghamarabb kössenek kétoldalú megállapodást Saint Luciával a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről.

A megállapodás a területi hatályával kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz: Franciaország és Hollandia esetében a megállapodás rendelkezései csak az említett két tagállam európai területeire alkalmazandók.

**

Mindezek alapján az előadó azt javasolja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai támogassák e jelentést, és az Európai Parlament értsen egyet a megállapodás megkötésével.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

10.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Francisco Assis, Eugen Freund

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski,

EFDD

Laura Ferrara

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat