Procedūra : 2015/0060(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0321/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0321/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0431

IETEIKUMS     ***
PDF 182kWORD 104k
16.11.2015
PE 560.847v02-00 A8-0321/2015

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Mariya Gabriel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07187/2015),

–  ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07107/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8–0145/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0321/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Sentlūsijas valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Nolīguma attiecību konteksts un vispārīgie noteikumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju reglamentē partnerības nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, tostarp, Kotonū nolīgums, kā arī šīs attiecības tiek risinātas ES un CELAC un ES un CARIFORUM dialoga ietvaros. Ar pēdējo minēto dialogu tika ieviesti dažādi sadarbības instrumenti, proti, ES un CARIFORUM partnerības nolīgums (parakstīts 2008. gadā) un Karību jūras reģiona valstu un ES stratēģiskā kopīgā partnerība (2012. gads).

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 Sentlūsija tika pārcelta uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā tika pieņemta minētā regula, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju. Sarunas tika sāktas 2014. gada 12. novembrī un noslēgtas 2014. gada 11. decembrī. Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 28. maijā Briselē. Kopš minētā datuma šis nolīgums tiek piemērots provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Sentlūsijas pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Kopīga deklarācija par to, kā interpretēt šo 90 dienu laikposmu, ir pievienota nolīgumam. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Sentlūsijas attiecību padziļināšanas pozitīvs iznākums, kam ir būtiska politiska nozīme Kotonū nolīguma ietvaros, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Sentlūsija ir jauna valsts, kuras rīcībā ir ierobežoti resursi un kurā dzīvo neliels skaits iedzīvotāju, kas tomēr var sasniegt un pat pārsniegt noteiktus Tūkstošgades attīstības mērķus, apliecinot apņemšanos ievērot pamattiesības. Neskatoties uz Sentlūsijas salīdzinājumā ar citām Karību jūras reģiona valstīm relatīvi nelielo ekonomiku, kura pamatā balstās uz lauksaimniecību, un jutīgumu pret ārējiem satricinājumiem, šī valsts cenšas radīt ieguldījumiem un privātā sektora attīstībai labvēlīgu vidi. Turklāt citu Karību jūras salu vidū Sentlūsijas ekonomika ierindojas vienā no visaugstākajām vietām uzņēmējdarbības īstenošanas ērtuma ziņā. Šī valsts arī cenšas aizvien vairāk attīstīt tūrisma nozari, kas pakāpeniski aizstās iepriekš plaukstošo lauksaimniecības nozari. Līdz ar to šis nolīgums ļaus nostiprināt abu pušu attiecības, dot jaunu stimulu tirdzniecībai un padarīt dinamiskāku tūrisma nozari.

Attiecībā uz politisko un institucionālo situāciju šī valsts uzsver savas saistības cilvēktiesību jomā un ir apņēmusies nostiprināt mehānismus šajā jomā. Pilsoniskās un politiskās tiesības, kā arī cilvēktiesības un pamatbrīvības aizsargā konstitūcija un tās valstī tiek ievērotas. Sentlūsija ir demokrātiska un stabila valsts, kas tāpat kā Eiropas Savienība aizstāv demokrātijas, labas pārvaldības un cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanas vērtības un principus. Šī valsts ir guvusi lielus panākumus attiecībā uz sieviešu un vīriešu līdztiesību un cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas apkarošanu, 2010. gadā pieņemot tiesību aktus šajā jomā. Šā nolīguma noslēgšana ļaus pastiprināt sadarbību un padziļināt dialogu daudzās jomās, tostarp cilvēktiesību jomā.

Attiecībā uz mobilitāti pārliecinošs vairākums Šengenas vīzu pieprasījuma iesniedzēju tiek uzskatīti par godīgiem ceļotājiem, kas nerada apdraudējumu un līdz ar to parasti saņem īstermiņa uzturēšanās vīzu. Vīzu atteikumu līmenis 2014. gadā bija 0.6%. Turklāt 26% pieprasījumu iesniedzēju 2014. gadā saņēma vairākkārtējas ieceļošanas vīzas, kas liecina par aizvien lielāku Šengenas zonas valstu uzticēšanos viņiem. Sentlūsija ir pilnībā droša valsts nelikumīgas migrācijas uz ES ziņā un nerada nekādu apdraudējumu drošības un sabiedriskās kārtības jomā.

Visbeidzot referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana ir būtisks Eiropas un Karību jūras reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā piedalīties, ērti un praktiski ceļojot par zemākām izmaksām.

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu lomu, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu šā nolīguma noslēgšanā, kas turklāt atvieglos viņu līdzdalību ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

**

Nolīguma īstenošana un turpmāk veicamie pasākumi

Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referente aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai to kritēriju jomā, kuri sākotnēji noveda pie Sentlūsijas pārcelšanas no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši apsvērumus saistībā ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Sentlūsijas iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot pie turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu.

Tāpat referente izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Eiropas Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ka turklāt EP netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma preambulā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un šīm valstīm nav saistoši tā noteikumi.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīzāk noslēgt ar Sentlūsiju divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Eugen Freund

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski,

EFDD

Laura Ferrara

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika