Procedura : 2015/0060(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0321/2015

Teksty złożone :

A8-0321/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0431

ZALECENIE     ***
PDF 183kWORD 103k
16.11.2015
PE 560.847v02-00 A8-0321/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Saint Lucia dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Saint Lucia dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07187/2015),

–  uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Saint Lucia dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07107/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0144/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0321/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Saint Lucia.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramy stosunków i ogólne postanowienia umowy

Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Saint Lucia reguluje umowa o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi zwana umową z Kotonu, a także dialogi CELAC–UE i UE–CARIFORUM. Ten ostatni zaowocował wprowadzeniem szeregu różnych instrumentów współpracy, m.in. umowy o partnerstwie UE–CARIFORUM (podpisanej w 2008 r.) oraz wspólnego partnerstwa strategicznego UE–Karaiby (2012 r.).

W ramach zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 509/2014 Saint Lucia przeniesiono do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Zmodyfikowane rozporządzenie nr 539/2001 stosuje się do wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Po przyjęciu wspomnianego rozporządzenia w dniu 20 maja 2014 r. Rada przyjęła w dniu 9 października 2014 r. decyzję uprawniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Saint Lucia. Negocjacje rozpoczęły się w dniu 12 listopada 2014 r., a zakończono je w dniu 11 grudnia 2014 r. Umowę podpisano w Brukseli w dniu 28 maja 2015 r. Od tego czasu umowa ma charakter tymczasowy do chwili jej zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Podpisana umowa przewiduje system podróży bezwizowych, zgodnie z którym obywatele Unii Europejskiej i Saint Lucia mogą przebywać na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Do umowy dołączono wspólną deklarację w sprawie wykładni tego okresu 90 dni. Zwolnienie z obowiązku wizowego obejmuje wszystkie kategorie osób (posiadaczy paszportów zwykłych, dyplomatycznych, służbowych/urzędowych lub specjalnych) podróżujących w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem prowadzenia działalności zarobkowej.

**

Uzasadnienie sprawozdawcy

Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych stanowi istotne osiągnięcie w procesie pogłębiania wzajemnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Saint Lucia i ma ogromne znaczenie polityczne w ramach umowy z Kotonu, jest ona także środkiem uzupełniającym umożliwiającym zacieśnienie stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz intensyfikację dialogu politycznego na temat wielu kwestii, w tym praw człowieka i podstawowych wolności.

Saint Lucia to młody kraj o ograniczonych zasobach i niskiej liczbie ludności, któremu jednak udało się osiągnąć, nawet w wysokim stopniu, niektóre milenijne cele rozwoju, przy jednoczesnym zobowiązaniu do przestrzegania praw podstawowych. Pomimo stosunkowo niewielkiej gospodarki w porównaniu do pozostałych krajów Karaibów, opartej w głównej mierze na rolnictwie, a także pomimo podatności na bodźce z zewnątrz, Saint Lucia dąży do stworzenia warunków sprzyjających inwestycjom, a także rozwojowi sektora prywatnego. Wśród krajów Karaibów Saint Lucia jest ponadto jedną z najlepiej ocenianych gospodarek, jeżeli chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Kraj ten próbuje również coraz bardziej rozwijać sektor turystyki, który stopniowo zastępuje kwitnący wcześniej sektor rolnictwa. W tym sensie omawiana tu umowa pozwoli umocnić stosunki pomiędzy obiema stronami, nadać impetu wymianom handlowym oraz zdynamizować turystykę.

Jeżeli chodzi o sytuację polityczną i instytucjonalną, kraj ten podkreśla swoje zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka i zobowiązuje się wzmacniać mechanizmy w tej dziedzinie. W Saint Lucia szanuje się prawa cywilne i polityczne, a także prawa człowieka i podstawowe swobody, które chroni konstytucja. Saint Lucia jest stabilnym krajem demokratycznym, który – podobnie jak Unia Europejska – broni wartości i zasad demokracji, zabiega o dobre sprawowanie władzy, a także przestrzega praw człowieka i zasad praworządności. Kraj ten osiągnął znaczne postępy w kwestii równouprawnienia mężczyzn i kobiet, a także walce z handlem ludźmi i prostytucją, przyjąwszy w 2010 r. prawodawstwo dotyczące tych dziedzin. Zawarcie tej umowy pozwoli zacieśnić współpracę i pogłębić dialog w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie praw człowieka.

Jeżeli chodzi o mobilność, znaczną większość osób ubiegających się o wizy do strefy Schengen uznaje się za podróżujące w dobrej wierze oraz niestanowiące zagrożenia i w większości przypadków otrzymują one wizy krótkoterminowe – odsetek odmów wydania wizy w 2014 r. wyniósł 0,6%. Ponadto w 2014 r. 26% wnioskodawców otrzymało wizy wielokrotnego wjazdu, co świadczy o zwiększonym zaufaniu, jakim darzą ich państwa strefy Schengen. Saint Lucia jest krajem niestwarzającym żadnego ryzyka z punktu widzenia nielegalnej migracji do UE oraz nie stanowi żadnego zagrożenia pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Sprawozdawczyni podkreśla wreszcie, jak ważne jest zwolnienie z obowiązku wizowego dla zbliżenia do siebie obywateli Unii Europejskiej i Karaibów. Umowa w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego pozwala obywatelom nie tylko w pełni korzystać z partnerstwa AKP–UE, ale również uczestniczyć w nim dzięki możliwości odbywania podróży, których koszty są niższe, a związane z nimi procedury administracyjne – uproszczone.

W związku z tym sprawozdawczyni składa wyrazy uznania w związku z rolą odegraną przez członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, którzy w dużym stopniu przyczynili się do zawarcia tej umowy. Ułatwi ona bowiem również ich uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia.

**

Wdrażanie umowy i monitorowanie jej stosowania

Co się tyczy wdrażania umowy i monitorowania jej stosowania, sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o śledzenie ewentualnych zmian pod względem kryteriów, które pierwotnie doprowadziły do przeniesienia kraju z załącznika I do załącznika II do rozporządzenia nr 509/2014. Kryteria te obejmują nie tylko nielegalną imigrację, porządek publiczny i bezpieczeństwo, lecz także stosunki zewnętrzne Unii z zainteresowanymi krajami trzecimi, w tym w szczególności względy związane z przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności.

Poza tym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej i władz Saint Lucia o zapewnienie pełnej wzajemności w znoszeniu wiz, co powinno umożliwić równe traktowanie wszystkich obywateli, w szczególności wszystkich obywateli Unii.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że we wspólnym komitecie ds. zarządzania umową (art. 6) Unię Europejską reprezentuje jedynie Komisja Europejska. W pracach wspólnego komitetu mógłby uczestniczyć Parlament Europejski, jako instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli europejskich oraz broniąca demokracji, praw człowieka i podstawowych zasad Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ponownie zachęca Komisję Europejską do dokonania przeglądu składu wspólnych komitetów ds. zarządzania przyszłymi umowami.

Sprawozdawczyni wyraża również wątpliwości co do praktyki podpisywania i tymczasowego stosowania umów przed wyrażeniem zgody przez Parlament Europejski. Sprawozdawczyni zauważa, że praktyka ta prowadzi do ograniczenia pola manewru Parlamentu Europejskiego i jest tym bardziej problematyczna, że Parlament nie otrzymuje terminowo informacji o postępie negocjacji dwustronnych.

**

Przepisy szczegółowe

Szczególną sytuację Wielkiej Brytanii i Irlandii uwzględniono w motywach zawartej umowy. Wielka Brytania i Irlandia nie przystępują zatem do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych z Saint Lucia.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące jej stosowania terytorialnego: w przypadku Francji i Holandii postanowienia umowy mają zastosowanie wyłącznie do obszarów europejskich tych dwóch państw członkowskich.

**

Na koniec sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

10.11.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Eugen Freund

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJW FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski,

EFDD

Laura Ferrara

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności