Procedură : 2015/0060(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0321/2015

Texte depuse :

A8-0321/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0431

RECOMANDARE     ***
PDF 178kWORD 108k
16.11.2015
PE 560.847v02-00 A8-0321/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Mariya Gabriel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07187/2015),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07107/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C 8-0145/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0321/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Saint Lucia.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cadrul relațiilor și dispozițiile generale ale acordului

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia sunt reglementate prin Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, denumit „Acordul de la Cotonou”, precum și de dialogurile CELAC-UE și UE-CARIFORUM. Acesta din urmă a dus la instituirea a diferite instrumente de cooperare, dintre care Acordul de parteneriat UE-CARIFORUM (semnat în 2008) și Parteneriatul strategic comun Caraibe-UE (2012).

În contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 539/2001 prin Regulamentul nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Saint Lucia a fost mutată la anexa II, în care figurează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor exterioare ale statelor membre. Regulamentul nr. 539/2001 modificat li se aplică tuturor statelor membre, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit.

După adoptarea regulamentului menționat, la 20 mai 2014, Consiliul a adoptat, la 9 octombrie 2014, o decizie prin care Comisia este autorizată să inițieze negocieri pentru încheierea acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia. Negocierile au fost inițiate la 12 noiembrie 2014 și finalizate la 11 decembrie 2014. Semnarea acestui acord a avut loc la 28 mai 2015, la Bruxelles. De la această dată, acordul se aplică cu titlu provizoriu, în așteptarea aprobării Parlamentului European.

Acordul semnat prevede un regim de deplasare fără obligația de a deține viză în beneficiul cetățenilor Uniunii și al resortisanților Saint Lucia care călătoresc pe teritoriul celeilalte părți contractante pentru o ședere de maximum 90 de zile pe durata unei perioade de 180 de zile. O declarație comună privind interpretarea acestui termen de 90 de zile este anexată la acord. De exonerarea de obligația de a deține viză beneficiază toate categoriile de persoane (titulari de pașaport simplu, diplomatic, de serviciu/oficial sau special) care călătoresc din indiferent ce motiv, cu excepția exercitării unei activități remunerate.

**

Justificarea raportoarei

Acest acord de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere constituie un progres în direcția aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia, care dobândesc o puternică semnificație politică în cadrul Acordului de la Cotonou, fiind în același timp un mijloc suplimentar de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Saint Lucia este o țară tânără, cu resurse limitate și populație puțin numeroasă, care a reușit, totuși, să atingă și chiar să depășească unele dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dovedindu-și adeziunea la drepturile fundamentale. În pofida economiei sale relativ mici în raport cu alte țări din zona Caraibilor, bazată în special pe agricultură, precum și a vulnerabilității sale la șocuri externe, Saint Lucia urmărește să creeze un mediu propice investițiilor și dezvoltării sectorului privat. De altfel, printre țările insulare din zona Caraibilor, Saint Lucia este una dintre economiile cel mai bine clasate în privința facilității cu care se pot încheia afaceri. De asemenea, această țară încearcă să dezvolte tot mai mult sectorul turismului, care înlocuiește în mod treptat un sector agricol cândva înfloritor. În acest sens, acordul de față va permite consolidarea relațiilor dintre cele două părți, impulsionarea schimburilor comerciale și dinamizarea turismului.

În ceea ce privește situația politică și instituțională, Saint Lucia își subliniază angajamentul în domeniul drepturilor omului și este determinată să consolideze mecanismele din acest domeniu. Drepturile civile și politice, precum și drepturile omului și libertățile fundamentale sunt protejate prin Constituție și respectate în această țară. Saint Lucia este o țară democratică și stabilă, care apără, la fel ca și Uniunea Europeană, valorile și principiile democrației, ale bunei guvernanțe, respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Această țară a înregistrat progrese remarcabile în domenii precum egalitatea dintre femei și bărbați, traficul de ființe umane și prostituție, prin adoptarea unei legislații specifice în anul 2010. Încheierea acestui acord va permite consolidarea cooperării și aprofundarea dialogului în numeroase domenii, inclusiv cel al drepturilor omului.

În ceea ce privește mobilitatea, marea majoritate a solicitanților de viză Schengen sunt considerați drept călători de bună credință, care nu prezintă riscuri și care obțin, în majoritatea cazurilor, o viză de scurtă ședere, rata de respingere a cererilor de acordare a vizelor fiind de 0,6 % în 2014. De altfel, 26 % dintre solicitanți au obținut în 2014 vize cu intrări multiple, ceea ce constituie semnul unei încrederi sporite din partea statelor membre. Saint Lucia este deci o țară cu totul lipsită de riscuri în ceea ce privește migrația clandestină spre UE și nu reprezintă vreo amenințare în materie de securitate și ordine publică.

În fine, raportoarea subliniază factorul – ce nu este de neglijat – pe care exonerarea de obligația de a deține viză îl constituie pentru apropierea dintre popoarele europene și cele din zona Caraibilor. Acordul de exonerare de la obligația de a deține viză le permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să participe la acesta, călătorind cu costuri economice și practice reduse.

Raportoarea salută în acest sens rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord, care, în plus, va facilita participarea lor la întrunirile APP ACP-UE.

**

Punerea în aplicare și măsurile luate în consecința acordului

În privința punerii în aplicare și a măsurilor luate în consecința acordului, raportoarea invită Comisia Europeană să observe eventualele evoluții legate de criteriile care au condus, inițial, la mutarea din anexa I în anexa II a Regulamentului nr. 509/2014. Printre aceste criterii se numără nu numai imigrația clandestină, ordinea publică și securitatea, ci și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe în cauză, inclusiv – în special – considerentele legate de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În afară de aceasta, raportoarea invită Comisia Europeană și autoritățile din Saint Lucia să vegheze la deplina reciprocitate a exonerării de obligația de a deține viză, care trebuie să permită egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor, în special a tuturor cetățenilor Uniunii.

Raportoarea atrage atenția asupra faptului că Uniunea Europeană este reprezentată în Comitetul mixt de gestionare a acordului (articolul 6) numai de către Comisia Europeană. În calitate de instituție aleasă direct de cetățenii europeni și de apărător al democrației, drepturilor omului și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, Parlamentul European ar putea fi implicat în activitatea Comitetului mixt. Raportoarea Parlamentului European încurajează din nou Comisia Europeană să revizuiască componența comitetelor mixte de gestionare a acordurilor viitoare.

De asemenea, raportoarea își pune întrebări în legătură cu practica semnării unor acorduri de exonerare de la obligația de a deține viză și a punerii acestora în aplicare provizorie înainte de aprobarea Parlamentului European. Raportoarea remarcă faptul că această practică tinde să reducă marja de manevră a Parlamentului European și că ea este cu atât mai problematică, cu cât Parlamentul nu este informat la timp cu privire la evoluția negocierilor bilaterale.

**

Dispoziții speciale

În considerentele din acordul încheiat se ține seama de situația specială a Regatului Unit și a Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu participă, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Strânsa asociere a Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului la punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând cu Saint Lucia acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere.

Acest acord cuprinde dispoziții privind aplicarea teritorială: în ceea ce privește Franța și Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile acordului nu se aplică decât teritoriilor europene ale acestor două state membre.

**

În fine, raportoarea le recomandă membrilor Comisiei parlamentare pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine raportul de față, iar Parlamentului European să îl aprobe.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

10.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Francisco Assis, Eugen Freund

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski,

EFDD

Laura Ferrara

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate