Förfarande : 2015/0060(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0321/2015

Ingivna texter :

A8-0321/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0431

REKOMMENDATION     ***
PDF 164kWORD 92k
16.11.2015
PE 560.847v02-00 A8-0321/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07187/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07107/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0145/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0321/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Saint Lucia.

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund och allmänna bestämmelser i avtalet

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Saint Lucia styrs av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, kallat Cotonouavtalet, liksom av dialogerna mellan Celac och EU och mellan EU och Cariforum. Den senare dialogen har lett till att olika samarbetsinstrument har inrättats, bland annat partnerskapsavtalet mellan EU och Cariforum (undertecknat 2008) och den gemensamma partnerskapsstrategin för EU och Västindien (2012).

I samband med den ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 509/2014 överfördes Saint Lucia till bilaga II med dess förteckning över tredjeländer vars medborgare är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser. Den ändrade förordning (EG) nr 539/2001 är tillämplig på alla medlemsstater med undantag för Irland och Förenade kungariket.

Efter antagandet av förordningen den 20 maj 2014 antog rådet den 9 oktober 2014 ett beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Saint Lucia. Förhandlingarna inleddes den 12 november och avslutades den 11 december 2014. Avtalet undertecknades den 28 maj 2015 i Bryssel. Efter detta datum har avtalet tillämpats provisoriskt i avvaktan på Europaparlamentets godkännande.

I det undertecknade avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Saint Lucia vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. En gemensam förklaring om tolkningen av 90‑dagarsperioden bifogas avtalet. Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom för att utöva avlönad verksamhet.

**

Föredragandens motivering

Detta avtal om viseringsundantag för kortare vistelser är ett resultat av de fördjupade förbindelserna mellan Europeiska unionen och Saint Lucia – av stor politisk betydelse inom ramen för Cotonouavtalet – och ytterligare ett sätt att stärka de ekonomiska och kulturella förbindelserna och intensifiera den politiska dialogen i en rad frågor, inklusive grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Saint Lucia är ett ungt land, med begränsade resurser och liten befolkning, men landet har ändå lyckats nå och ibland till och med överträffa utvecklingsmålen, samtidigt som man inte gett avkall på grundläggande rättigheter. Saint Lucia har en relativt sett liten ekonomi jämfört med andra länder i Västindien, huvudsakligen baserad på jordbruk, och landet är sårbart för yttre omständigheter, men trots detta försöker Saint Lucia skapa ett investeringsvänligt klimat som gynnar utveckling av den privata sektorn. Av Västindiens öländer utgör Saint Lucia för övrigt en av de ekonomier som klassas som enklast att göra affärer i. Landet försöker även utveckla turismen mer och mer, och successivt avlöser turistbranschen den jordbrukssektor som tidigare blomstrade. Avtalet kommer att göra det möjligt att stärka förbindelserna mellan de båda parterna, ge ny fart åt handeln och få igång turismen ytterligare.

När det gäller den politiska och institutionella situationen understryker landet sitt engagemang för de mänskliga rättigheterna och är inriktat på att stärka mekanismerna i detta avseende. De medborgerliga och politiska rättigheterna skyddas liksom de grundläggande mänskliga fri‑ och rättigheterna genom konstitutionen, och respekteras i landet. Saint Lucia är ett demokratiskt och stabilt land som, precis som Europeiska unionen, värnar om demokratiska värden och principer, god samhällsstyrning, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Landet har gjort avsevärda framsteg vad gäller jämställdhetsfrågor och även avseende människohandel och prostitution, och 2010 antogs lagstiftning i dessa frågor. Ingåendet av detta avtal kommer att göra det möjligt att ytterligare förstärka samarbetet och fördjupa dialogen på många områden, även på människorättsområdet.

Avseende rörligheten kan sägas att de allra flesta som ansöker om visum till Schengenländerna betraktas som resenärer med ärligt uppsåt som inte utgör någon risk, och i allmänhet får de visering för kortare vistelse; 2014 var andelen avslag 0,6 procent. Dessutom fick 26 procent av de visumansökande 2014 visering för flera inresor, vilket är ett tecken på ökat förtroende från Schengenländernas sida. Saint Lucia är alltså ett land som inte uppvisar några risker vad gäller olovlig invandring till EU, och det utgör inte något hot i fråga om säkerhet och den allmänna ordningen.

Slutligen understryker föredraganden den positiva effekt som undantaget från viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och från Västindien. Avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan dra full nytta av partnerskapet AVS–EU utan även delta i detta genom att resa till en praktiskt och ekonomiskt sett lägre kostnad.

Föredraganden välkomnar i detta avseende den roll som ledamöterna i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen spelat. De har bidragit avsevärt till ingåendet av avtalet, som bland annat kommer att underlätta deras deltagande i sammanträdena i denna församling.

**

Genomförande och uppföljning av avtalet

I fråga om genomförandet och uppföljningen av avtalet uppmanar föredraganden kommissionen att övervaka utvecklingen vad gäller de kriterier som ursprungligen överfördes från bilaga I till bilaga II i förordning (EU) nr 509/2014. Dessa kriterier inbegriper inte enbart olovlig invandring, allmän ordning och säkerhet utan också unionens yttre förbindelser med det berörda tredjelandet, inbegripet i synnerhet hänsyn till de grundläggande mänskliga fri‑ och rättigheterna.

Föredraganden uppmanar dessutom Europeiska kommissionen och myndigheterna i Saint Lucia att säkerställa fullständig ömsesidighet när det gäller undantaget från viseringskravet, som måste möjliggöra likabehandling av alla medborgare, i synnerhet mellan alla EU-medborgare.

Föredraganden uppmärksammar att EU i den gemensamma kommittén för förvaltningen av avtalet (artikel 6) företräds enbart av kommissionen. I egenskap av en institution som är direkt vald av unionsmedborgarna och värnar demokrati, mänskliga rättigheter och Europeiska unionens grundläggande principer skulle Europaparlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete. Föredraganden uppmanar på nytt kommissionen att se över sammansättningen av de gemensamma kommittéer som ska förvalta framtida avtal.

Föredraganden är också tveksam till praxis för undertecknande av avtal om viseringsundantag och deras provisoriska tillämpning före Europaparlamentets godkännande. Denna praxis tenderar att minska handlingsutrymmet för Europaparlamentet och är än mer problematisk med tanke på att parlamentet inte informeras i tid om framstegen i de bilaterala förhandlingarna.

**

Särskilda bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen till det ingångna avtalet. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

Avtalet innehåller bestämmelser om dess territoriella tillämpning: när det gäller Frankrike och Nederländerna ska bestämmelserna i avtalet endast tillämpas på dessa medlemsstaters europeiska territorier.

**

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.11.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Francisco Assis, Eugen Freund

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski,

EFDD

Laura Ferrara

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GUE

Lucy Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy