Процедура : 2015/0050(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0322/2015

Внесени текстове :

A8-0322/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0425

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 194kWORD 107k
16.11.2015
PE 560.848v02-00 A8-0322/2015

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07189/2015 – C8‑0143/2015 – 2015/0050(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07189/2015 – C8‑0143/2015 – 2015/0050(NLE))

Одобрение

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07189/2015),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07111/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2,буква а) и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0143/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0322/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Доминиканската общност.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Доминиканската общност са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону, както и от диалозите между Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС и ЕС и Карифорум. Последният диалог доведе до установяването на различни инструменти за сътрудничество, сред които Споразумението за партньорство между ЕС и Карифорум (подписано пред 2008 г.) и съвместното стратегическо партньорство между Карибския регион и ЕС (2012 г.).

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Доминиканската общност беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Доминиканската общност. Преговорите започнаха на 12 ноември 2014 г. и приключиха на 9 декември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 28 май 2015 г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Доминиканската общност, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Доминиканската общност, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Икономиката на Доминиканската общност разчита основно на селското стопанство, което е представлявало средно 11% от БВП на страната за периода 2000 – 2010 г. Малка островна развиваща се държава, Доминиканската общност полага значителни усилия за диверсификация и предлага истински потенциал за растеж, най-вече в сектора на туризма и производството на геотермална енергия. Настоящето споразумение ще динамизира туризма и ще укрепи отношенията в областта на търговията и инвестициите. Либерализирането на визовия режим ще опрости условията за пътуване на предприемачите, ще улесни инвестициите и ще засили икономическите връзки между предприятията.

По отношение на политическото и институционалното положение, страната изцяло е възприела достиженията на правото в областта на правата на човека, които са установени в Конституцията и дълбоко вкоренени в културата, традициите и начина на живот на хората. Гражданските и политическите права са гарантирани от Конституцията и зачитани в страната. Доминиканската общност е демократична и стабилна държава, която, както и Европейския съюз, защитава демократичните ценности и принципи, доброто управление, зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава. Тази държава постигна голям напредък през последните години, по-конкретно по отношение на правата на жените и децата, както и трафика на хора, чрез ратифицирането през 2013 г. на Допълнителния протокол към Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, имащ за цел предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца. Правителството също така направи преглед на цялото законодателство в областта на насилието срещу жени и деца с оглед укрепване на някои разпоредби и продължи усилията си за осведомяване на гражданите за проблема. Така че от съществено значение е да укрепим отношенията си с тази страна – Съюзът понастоящем е основният донор на Доминиканската общност, и да насърчим страната да продължи по същия път.

Що се отнася до мобилността, наличните данни показват, че надеждността на кандидатите за виза е висока, а процентът на отказите за издаване на визи е нисък. Тази страна не представлява никаква заплаха нито по отношение на незаконната миграция, нито в областта на сигурността и обществения ред. Европейският съюз съвместно с Доминиканската общност се е ангажирал в борбата срещу престъпните мрежи.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Карибите. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ-ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Доминиканската общност да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът изразява съмнение относно практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат с Доминиканската общност възможно най-скоро двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

РЕЗУЛТАТ ОТ ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

 

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност