Postup : 2015/0050(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0322/2015

Předložené texty :

A8-0322/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0425

DOPORUČENÍ     ***
PDF 176kWORD 99k
16.11.2015
PE 560.848v02-00 A8-0322/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07189/2015),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07111/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0143/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0322/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Dominického společenství.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti a obecná ustanovení dohody

Vztahy mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím se řídí Dohodou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, dále jen „dohodou z Cotonou“, a rovněž dialogy v rámci EU-CELAC a EU-CARIFORUM. Posledně uvedený dialog vedl k zavedení řady nástrojů spolupráce, mj. Dohody o partnerství EU-CARIFORUM (podepsané v roce 2008) a Společného strategického partnerství mezi EU a Karibikem (z roku 2012).

V rámci změny nařízení (ES) č. 539/2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 509/2014 bylo Dominické společenství přeřazeno do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Pozměněné nařízení č. 539/2001 se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

Po přijetí výše uvedeného nařízení dne 20. května 2014 přijala Rada dne 9. října 2014 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím. Jednání byla zahájena dne 12. listopadu 2014 a ukončena dne 9. prosince 2014. Dohoda byla podepsána dne 28. května 2015 v Bruselu. Od uvedeného data je tato dohoda prozatímně prováděna do doby, kdy s ní Evropský parlament vysloví souhlas.

Podepsaná dohoda zavádí režim bezvízového styku pro občany Unie a státní příslušníky Dominického společenství, kteří pobývají na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitelů cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti v případě krátkodobých pobytů je krokem k prohloubení vtahů mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím, který má velký politický význam v rámci dohody z Cotonou, a je rovněž prostředkem, který dále posiluje hospodářské a kulturní vztahy a prohlubuje politický dialog o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a základních svobod.

Hospodářství Dominiky je převážně zemědělské, v letech 2000 až 2010 představovalo zemědělství průměrně 11 % HDP této země. Dominika je malý rozvojový ostrovní stát, který vyvíjí značné úsilí o diverzifikaci a nabízí skutečný potenciál růstu, zejména v odvětví cestovního ruchu a využívání geotermální energie. Tato dohoda zvýší dynamiku cestovního ruchu a přispěje k posílení vztahů v oblasti obchodu a investic. Uvolnění vízového režimu zjednoduší podmínky pro cestování podnikatelů, usnadní investice a posílí ekonomické vztahy mezi podniky.

Pokud jde o politickou a institucionální situaci, tato země plně respektuje lidská práva, která jsou zakotvena v ústavě a hluboce zakořeněna v kultuře, tradicích a ve způsobu života zdejšího obyvatelstva. Ústava zajišťuje ochranu občanských a politických práv a tato práva se v zemi dodržují. Dominika je demokratickou a stabilní zemí, která hájí, stejně jako Evropská unie, demokratické hodnoty a zásady, zásadu řádné správy, dodržování lidských práv a zásad právního státu. Tato země dosáhla v posledních letech významného pokroku, zejména pokud jde o práva žen a dětí a obchodování s lidmi, poté co byl v roce 2013 ratifikován Dodatkový protokol k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi. Vláda také provedla přezkum veškerých právních předpisů týkajících se násilí páchaného na ženách a dětech, s cílem posílit některá ustanovení, a pokračuje ve svém úsilí, aby zvýšila povědomí obyvatelstva o této problematice. Je tudíž významné posílit naše vztahy s touto zemí – Unie v současnosti zůstává hlavním dárcem Dominiky – a podpořit tuto zemi, aby v této cestě pokračovala.

Pokud jde o mobilitu, dostupné údaje svědčí o tom, že žadatelé o víza jsou do velké míry považováni za důvěryhodné a počet zamítnutých žádostí o víza je nízký. Tato země nepředstavuje hrozbu ani z hlediska nedovolené migrace, ani z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku. Evropská unie se po boku Dominiky zapojila do boje proti kriminálním sítím.

Zpravodajka na závěr zdůrazňuje nezanedbatelný impuls, který zrušení vízové povinnosti znamená pro sblížení obyvatel Evropy a Karibiku. Dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně těžit z partnerství EU-AKT, ale také se na něm podílet formou snadného cestování za přiměřené náklady.

Zpravodajka v tomto ohledu vítá úlohu, již sehráli členové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou přispěli k uzavření této dohody usnadňující mimo jiné jejich účast na jednáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

**

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vyzývá Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria zahrnují nejen nedovolenou migraci, veřejný pořádek a bezpečnost, ale také vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, zvláště posouzení otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vyzývá Evropskou komisi a orgány Dominiky, aby dbaly na plnou reciprocitu zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména mezi všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve Smíšeném výboru, který je pověřen prováděním dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, a je obráncem demokracie, lidských práv a základních zásad Evropské unie, mohl by se zapojit do činnosti Smíšeného výboru. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění dohod, které budou uzavírány v budoucnu.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dochází dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu a je o to problematičtější, že Parlament není řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. Prohlášení vybízí orgány těchto zemí k tomu, aby co nejdříve uzavřely s Dominickým společenstvím dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropské území těchto dvou členských států.

**

Zpravodajka na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Eugen Freund

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ

V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

 

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí