Διαδικασία : 2015/0050(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0322/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0322/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0425

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 195kWORD 109k
16.11.2015
PE 560.848v02-00 A8-0322/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07189/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07111/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-143/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0322/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και οι γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου διέπονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία αποκαλείται «Συμφωνία του Κοτονού», καθώς και από τους διαλόγους CELAC-ΕΕ και ΕΕ-CARIFORUM. Ο τελευταίος εξ αυτών οδήγησε στη θέση σε εφαρμογή διαφόρων μέσων συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM (που υπεγράφη το 2008) και η κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Καραϊβικής-ΕΕ (2012).

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Κοινοπολιτεία του Δομίνικου μεταφέρθηκε στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 9 Οκτωβρίου 2014 απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 12 Νοεμβρίου 2014 και ολοκληρώθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2014. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετακίνησης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου - προσλαμβάνοντας μια ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού – και συνιστά ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η οικονομία της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη γεωργία, η οποία αντιπροσώπευε κατά μέσο όρο το 11% του ΑΕΠ της χώρας μεταξύ των ετών 2000 και 2010. Η κοινοπολιτεία του Δομίνικου είναι ένα μικρό αναπτυσσόμενο νησιωτικό κράτος που καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες διαφοροποίησης και προσφέρει ένα πραγματικό δυναμικό ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα του τουρισμού και της παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας. Η εν λόγω συμφωνία θα ενδυναμώσει τον τουρισμό και θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Η ελευθέρωση των θεωρήσεων θα απλοποιήσει τις συνθήκες ταξιδίου για τους επιχειρηματίες, θα διευκολύνει τις επενδύσεις και θα εντείνει τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική και θεσμική κατάσταση, η χώρα τηρεί πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και είναι βαθιά ριζωμένα στον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του πληθυσμού. Τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα προστατεύονται από το Σύνταγμα και γίνονται σεβαστά στη χώρα. Η Κοινοπολιτεία του Δομίνικου είναι μια δημοκρατική και σταθερή χώρα, η οποία υπερασπίζεται, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Κατά τα τελευταία έτη, η χώρα σημείωσε μεγάλες προόδους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, καθώς και την εμπορία ανθρώπων, με την κύρωση, το 2013, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος, με στόχο την αποτροπή, την καταστολή και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών. Η κυβέρνηση αναθεώρησε επίσης όλη τη νομοθεσία που σχετίζεται με τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών, προκειμένου να ενισχύσει ορισμένες διατάξεις της, και συνεχίζει τις προσπάθειές της για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι σχέσεις μας με τη χώρα αυτή - η Ένωση παραμένει επί του παρόντος ο κύριος δωρητής της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου -, και να ενθαρρυνθεί η χώρα να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης προς τους αιτούντες θεώρηση, όπως απορρέει από το χαμηλό ποσοστό απορρίψεων. Η χώρα αυτή δεν αντιπροσωπεύει καμία απειλή, ούτε από άποψη παράνομης μετανάστευσης, ούτε από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε στο πλευρό της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου στον αγώνα κατά των εγκληματικών δικτύων.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά ένα μη αμελητέο μέσο προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και της Καραϊβικής. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ.ΕΕ, αλλά επίσης και να συμμετάσχουν σ’ αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στην σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

**

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στην μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. 509/2014. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν όχι μόνο την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην Μικτή Επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου άμεσα εκλεγμένου από τους Ευρωπαίους πολίτες και υπερασπιστή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της εν λόγω Μικτής Επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης για τις μελλοντικές συμφωνίες.

Ομοίως, η εισηγήτρια προβληματίζεται σχετικά με την πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και της προσωρινής εφαρμογής τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώνει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικοί όροι

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν μνημονεύεται επίσης σε μια κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των ανωτέρω χωρών να συνάψουν το ταχύτερο δυνατόν με την Κοινοπολιτεία του Δομίνικου διμερείς συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: σε ό,τι αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω δύο κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Мария Габриел, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Eugen Freund

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

 

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου