Procedură : 2015/0050(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0322/2015

Texte depuse :

A8-0322/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0425

RECOMANDARE     ***
PDF 177kWORD 107k
16.11.2015
PE 560.848v02-00 A8-0322/2015

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Mariya Gabriel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia Consiliului (07189/2015),

–  având în vedere acordul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07111/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0143/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf și alineatul (2), precum și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0322/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Uniunii Dominica.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cadrul relațiilor și dispozițiile generale ale acordului

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica sunt guvernate de acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibi și Pacific, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, denumit „Acordul de la Cotonou”, precum și de dialogurile CELAC-UE și UE-CARIFORUM. Acesta din urmă a condus la crearea a diferite instrumente de cooperare, printre care Acordul de parteneriat UE-CARIFORUM (semnat în 2008) și Parteneriatul strategic comun Caraibe-UE (2012).

În contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 539/2001 prin Regulamentul nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Uniunea Dominica a fost deplasată la anexa II, în care figurează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor exterioare ale statelor membre. Regulamentul nr. 539/2001 modificat li se aplică tuturor statelor membre, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit.

După adoptarea regulamentului menționat, la 20 mai 2014, Consiliul a adoptat, la 9 octombrie 2014, o decizie prin care Comisia era autorizată să înceapă negocierile pentru încheierea acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica. Negocierile au fost deschise la 12 noiembrie 2014 și finalizate la 9 decembrie 2014. Semnarea acestui acord a avut loc la 28 mai 2015, la Bruxelles. De la această dată, acordul se aplică cu titlu provizoriu, în așteptarea aprobării Parlamentului European.

Acordul semnat stabilește posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene și cei din Uniunea Dominica în cazul călătoriilor pe teritoriul celeilalte părți contractante, pentru o perioadă maximă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile. De exonerarea de obligația de a deține viză beneficiază toate categoriile de persoane (titulari de pașaport simplu, diplomatic, de serviciu/oficial sau special) care călătoresc din indiferent ce motiv, cu excepția exercitării unei activități remunerate.

**

Justificarea raportoarei

Acest acord de exonerare de obligativitatea vizelor de scurtă ședere constituie un progres în direcția aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica, care îmbracă o însemnată semnificație politică în cadrul Acordului de la Cotonou, ca mijloc suplimentar de consolidare a relațiilor economice și culturale și de intensificare a dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale.

Economia acestei țări se bazează în principal pe agricultură, care a reprezentat, în medie, 11 % din PIB între 2000 și 2010. Mic stat insular în curs de dezvoltare, Dominica a făcut eforturi considerabile de diversificare și oferă un potențial real de creștere, în special în sectorul turismului și al producției de energie geotermală. Acest acord va dinamiza turismul și va contribui la consolidarea relațiilor în domeniul comerțului și al investițiilor. Liberalizarea regimului vizelor va simplifica condițiile de călătorie pentru antreprenori, va facilita investițiile și va intensifica legăturile economice între întreprinderi.

În ceea ce privește situația politică și instituțională, această țară a integrat pe deplin drepturile omului, care sunt consacrate în Constituție și profund înrădăcinate în cultura, tradițiile și stilul de viață al populației. Drepturile civile și politice sunt protejate prin Constituție și respectate în țară. Dominica este o țară democratică și stabilă, care promovează, ca și Uniunea Europeană, valorile și principiile democrației, bunei guvernanțe, respectării drepturilor omului și statului de drept. Această țară a înregistrat progrese importante în ultimii ani, în special în ceea ce privește drepturile femeilor și copiilor, precum și în privința traficului de ființe umane, odată cu ratificarea, în 2013, a Protocolului adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, care urmărește prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii. Guvernul a revizuit, de asemenea, toată legislația referitoare la violența împotriva femeilor și a copiilor în vederea consolidării anumitor dispoziții și își continuă eforturile de a sensibiliza opinia publică cu privire la această chestiune. Este astfel esențial să ne consolidăm relațiile cu această țară - în prezent, UE este principalul donator al Dominicăi - și să o încurajăm să continue pe această cale.

În ceea ce privește mobilitatea, datele disponibile arată că încrederea în solicitanții vizelor atinge un nivel ridicat, rata de refuzare a acordării vizelor fiind scăzută. Această țară nu reprezintă o amenințare nici în materie de migrație nereglementară, nici în materie de securitate sau ordine publică. Uniunea Europeană este implicată alături de Dominica în lupta împotriva rețelelor criminale.

În fine, raportoarea subliniază factorul deloc de neglijat pe care îl constituie exonerarea de obligativitatea vizelor pentru apropierea dintre popoarele europene și cele din Caraibi. Acordul de exonerare de obligativitatea vizelor le permite cetățenilor nu numai să beneficieze pe deplin de parteneriatul ACP-UE, ci și să participe la acesta, călătorind cu costuri economice și practice reduse.

Raportoarea salută în acest sens rolul jucat de membrii Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care au contribuit în mare măsură la încheierea acestui acord, care, la rândul său, va facilita participarea lor la întrunirile APP ACP-UE.

**

Implementarea și urmările acordului

În privința implementării și a urmărilor acordului, raportoarea invită Comisia Europeană să observe eventualele evoluții legate de criteriile care au condus, inițial, la transferul din anexa I în anexa II a Regulamentului nr. 509/2014. Printre aceste criterii se numără nu numai imigrația clandestină, ordinea publică și securitatea, ci și relațiile externe ale Uniunii cu țările terțe în cauză, inclusiv – în special – considerentele legate de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În afară de aceasta, raportoarea invită Comisia Europeană și autoritățile din Dominica să vegheze la deplina reciprocitate a exonerării de obligația de a deține viză, care trebuie să permită egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor, în special între toți cetățenii Uniunii.

Raportoarea atrage atenția asupra faptului că, în componența Comitetului mixt de gestionare a acordului (articolul 6), Uniunea Europeană nu este reprezentată decât de Comisia Europeană. În calitate de instituție aleasă direct de cetățenii europeni și în calitate de apărător al democrației, drepturilor omului și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, Parlamentul European ar putea fi implicat în activitatea Comitetului mixt. Raportoarea Parlamentului European încurajează din nou Comisia Europeană să revizuiască componența comitetelor mixte de gestionare a acordurilor viitoare.

De asemenea, raportoarea își pune întrebări în legătură cu practica semnării unor acorduri de exonerare de obligația de a deține viză și aplicării provizorii a acestora înainte de aprobarea lor de către Parlamentului European. Raportoarea remarcă faptul că această practică tinde să reducă marja de manevră a Parlamentului European și este cu atât mai problematică cu cât Parlamentul nu este informat la timp cu privire la cursul negocierilor bilaterale.

**

Dispoziții speciale

În cuprinsul considerentelor din acordul încheiat se ține seama de situația specială a Regatului Unit și a Irlandei. Regatul Unit și Irlanda nu participă, prin urmare, la acordul încheiat și nu intră sub incidența dispozițiilor acestuia.

Asocierea strictă a Norvegiei, Islandei, Elveției și Lichtensteinului la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen este, de asemenea, evocată într-o declarație comună, anexată la acord. Declarația încurajează autoritățile acestor țări să încheie cât mai curând cu Uniunea Dominica acorduri bilaterale de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă ședere.

Acordul cuprinde dispoziții privind aplicarea teritorială: în ceea ce privește Franța și Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile acordului nu se aplică decât teritoriilor europene ale acestor două state membre.

**

În fine, raportoarea le recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a PE să susțină prezentul raport, iar Parlamentului European, să îl aprobe.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

10.11.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Francisco Assis, Eugen Freund

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

 

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate