PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

16.11.2015 - (07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE)) - ***

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Postopek : 2015/0050(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0322/2015
Predložena besedila :
A8-0322/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07189/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Dominiko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (07111/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0143/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0322/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Zveze Dominike.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Okvir odnosov in splošne določbe sporazuma

Odnose med Evropsko unijo in Zvezo Dominiko ureja Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi, t.i. sporazum iz Cotonouja, določajo pa se tudi v dialogih med EU in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav ter med EU in forumom karibske skupine afriških, karibskih in pacifiških držav. Slednji je privedel do vzpostavitve različnih načinov sodelovanja, vključno s sporazumom o partnerstvu Cariforum–EU (podpisanim leta 2008) in skupnim strateškim partnerstvom Karibi–EU (2012).

Z uredbo št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 539/2001 je bila Zveza Dominika prestavljena v Prilogo II, ki vsebuje seznam držav nečlanic, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju zunanjih meja držav članic. Spremenjena Uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh državah članicah razen Irske in Združenega kraljestva.

Po sprejetju omenjene uredbe 20. maja 2014 je Svet 9. oktobra 2014 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Zvezo Dominiko. Pogajanja so se začela 12. novembra 2014, zaključila pa 9. decembra 2014. Sporazum je bil podpisan 28. maja 2015 v Bruslju in od takrat se do odobritve Evropskega parlamenta uporablja začasno.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Zveze Dominike omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumske obveznosti velja za vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom, razen opravljanja plačanega dela.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Zvezo Dominiko, kar ima velik politični pomen v okviru sporazuma iz Cotonouja, je pa tudi dodatno sredstvo za okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnega dialoga o različnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.

Gospodarstvo Dominike sloni predvsem na kmetijstvu, ki je v obdobju 2000–2010 predstavljalo 11 % BDP te države. Kot mala otoška država si Dominika močno prizadeva za diverzifikacijo in ima velik potencial za rast, zlasti v sektorju turizma in proizvodnje geotermične energije. Ta sporazum bo dal zagon turizmu ter pomagal okrepiti trgovinske odnose in povečati naložbe. Z liberalizacijo vizumskega režima se bodo poenostavili pogoji za poslovna potovanja, pospešile se bodo naložbe in okrepile se bodo gospodarske povezave med podjetji.

Kar zadeva politične in institucionalne razmere, ta država v celoti priznava človekove pravice, zapisane v njeni ustavi in trdno zasidrane v njeni kulturi, tradiciji in načinu življenja njenih prebivalcev. Državljanske in politične pravice so zagotovljene z ustavo in se v državi spoštujejo. Dominika je demokratična in stabilna država, ki prav tako kot Evropska unija varuje načela demokracije, dobrega upravljanja, spoštovanja človekovih pravic in pravne države. V zadnjih letih je dosegla velik napredek, zlasti kar zadeva pravice žensk in otrok, pa tudi na področju trgovine z ljudmi, saj je leta 2013 ratificirala Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Vlada Dominike je prav tako pregledala celotno zakonodajo, ki se nanaša na nasilje nad ženskami in otroki, da bi okrepila nekatere določbe, ter si še naprej prizadeva za ozaveščanje prebivalcev o tej problematiki. Zato moramo nujno okrepiti odnose s to državo, ki največ pomoči še vedno prejme od Unije, ter jo spodbujati, naj nadaljuje po tej poti.

Kar zadeva mobilnost, razpoložljivi podatki kažejo, da je zaupanje v prosilce za vizume veliko, saj je delež zavrnitev vlog zanje majhen. Ta država ne pomeni grožnje, niti v smislu nezakonite migracije, niti na področju varnosti ali javnega reda. Evropska unija dejavno podpira Dominiko v boju proti kriminalnim mrežam.

Na koncu poročevalka poudarja dejstvo, da je odprava vizumske obveznosti pomembno sredstvo za približevanje evropskih in karibskih narodov. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti državljanom omogoča, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva med državami AKP in EU, pa tudi, da pri tem sodelujejo z manjšimi finančnimi in praktičnimi stroški.

Poročevalka v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo sodelovanje na sejah skupščine.

**

Izvajanje in spremljanje sporazuma

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k spremljanju morebitnih sprememb v zvezi z merili, ki so prvotno privedla do prestavitve države iz Priloge I v Prilogo II Uredbe št. 509/2014. Merila ne zajemajo le nezakonito priseljevanje, javni red in varnost, temveč tudi zunanje odnose Unije s tretjimi državami, vključno z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in oblasti Dominike, naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti državljanov različnih držav članic Unije.

Poročevalka opozarja na dejstvo, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko unijo predstavlja le Komisija. Kot institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in ki brani demokracijo, človekove pravice in temeljna načela Evropske unije, bi bil lahko v delo skupnega odbora vključen tudi Parlament. Poročevalka Evropskega parlamenta ponovno spodbuja Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi sestave skupnih odborov.

Poročevalka se prav tako sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju še pred odobritvijo Parlamenta. Ugotavlja, da tovrstna praksa zmanjšuje manevrski prostor Evropskega parlamenta, še bolj problematično pa je, da Parlament ni pravočasno obveščen o napredku dvostranskih pogajanj.

**

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in zanju njegove določbe ne veljajo.

V skupni izjavi k Sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja organe teh držav, naj z Zvezo Dominiko čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Sporazum vsebuje določbe v zvezi s teritorialno veljavnostjo: določbe sporazuma se uporabljajo le za evropska ozemlja Francije in Nizozemske.

**

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Eugen Freund

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

 

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani