ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

16.11.2015 - (07196/2015 – C8‑0151/2015 – 2015/0054(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Процедура : 2015/0054(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0323/2015
Внесени текстове :
A8-0323/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07196/2015 – C8‑0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07196/15),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07129/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0151/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0323/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Тринидад и Тобаго.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону, както и от диалозите между Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС и ЕС и Карифорум. Последният диалог доведе до установяването на различни инструменти за сътрудничество, сред които Споразумението за партньорство между ЕС и Карифорум (подписано пред 2008 г.) и съвместното стратегическо партньорство между Карибския регион и ЕС (2012 г.).

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Република Тринидад и Тобаго беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго. Преговорите започнаха на 12 ноември 2014 г. и приключиха на 15 декември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 28 май 2015 г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Република Тринидад и Тобаго, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Настоящето споразумение ще придаде динамика на туризма и ще допринесе за укрепване на отношенията в областта на търговията и инвестициите, като се има предвид, че ЕС е вторият търговски партньор на република Тринидад и Тобаго. Премахването на визите ще опрости условията за пътуване за предприемачите и ще улесни инвестициите. Република Тринидад и Тобаго е една от най-динамичните и проспериращи икономики от Кариком, благодарение на ресурсите си от петрол и газ, високите нива на преки инвестиции и увеличаващия се туризъм. Страната в действителност е предпочитана дестинация за преките чуждестранни инвестиции. Освен това Република Тринидад и Тобаго полага усилия за насърчаването на диверсифицирана и конкурентоспособна икономика, съсредоточена върху технологията, иновациите и растежа. Чрез своя подход, ориентиран към чужбина и отворената си и либерална търговска политика, Република Тринидад и Тобаго представлява пълноценен партньор на Съюза. В този смисъл настоящото споразумение ще даде възможност за укрепване на отношенията между двете страни и за нов тласък на търговския обмен.

По отношение на политическото и институционално положение, гражданските и политическите права са защитени от Конституцията и зачитани в страната. Република Тринидад и Тобаго е демократична и стабилна държава, която, както и Европейския съюз, защитава демократичните ценности и принципи, доброто управление, зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава. Отговарящите на високи изисквания разпоредби и практики в областта на управлението изцяло предоставят основание да продължим да развиваме отношенията си с тази държава. Това споразумение позволява сътрудничество в основни области като правата на човека и продължаване на балансиран, редовен и задълбочен политически диалог по по-конкретни въпроси като премахването на смъртното наказание или насърчаването на правата на жените и децата. Тези два въпроса остават приоритетни за Съюза.

Що се отнася до мобилността, широкото мнозинство от кандидати за шенгенски визи, се считат за добросъвестни пътници, които не представляват риск, и следователно в повечето случаи получават виза за краткосрочно пребиваване, като процентът на отказите за издаване на визи е от порядъка на 0,3% през 2014 г. Впрочем, 40 % от заявителите са получили през 2014 г. многократни визи, което е знак за повишено доверие към тях от страна на държавите членки. Република Тринидад и Тобаго е държава, която не представлява никакъв риск от гледна точка на незаконната миграция към ЕС и не представлява никаква заплаха нито по отношение на незаконната миграция, нито в областта на безопасността и обществения ред. Напротив, Република Тринидад и Тобаго може да се превърне в ключов партньор в областта на сигурността, по-конкретно по отношение на борбата срещу трафика на наркотици и борбата срещу трафика на хора, които могат да представляват важни елементи от сътрудничеството. Всичко това са предизвикателства, споделени между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго и които обосновават значението и необходимостта от укрепване на сътрудничеството чрез споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Карибите. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ-ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Република Тринидад и Тобаго да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът изразява съмнение относно практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат с Република Тринидад и Тобаго възможно най-скоро двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“