Διαδικασία : 2015/0054(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0323/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0323/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0427

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 193kWORD 110k
16.11.2015
PE 560.853v02-00 A8-0323/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07196/2015 – C8‑0151/2015 – 2015/0054(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07196/2015 – C8‑0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07196/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07129/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0151/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0323/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και οι γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο διέπονται από την συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφετέρου, αποκαλούμενη «Συμφωνία της Κοτονού», καθώς και από τους διαλόγους CELAC-ΕΕ et ΕΕ-CARIFORUM. Ο τελευταίος αυτός διάλογος οδήγησε στην θέσπιση διαφόρων μέσων συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM (υπογραφείσα το 2008) και η κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Καραϊβικής-ΕΕ (2012).

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο μεταφέρθηκε στο Παράρτημα ΙΙ, στο οποίο παρατίθεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε, στις 9 Οκτωβρίου 2014, απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 12 Νοεμβρίου 2014 και περατώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2014. Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υπογραφείσα συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο - προσλαμβάνοντας μια ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Κοτονού - και συνιστά ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η εν λόγω συμφωνία θα τονώσει τον τουρισμό και θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, δεδομένου ότι η ΕΕ συνιστά τον δεύτερο εμπορικό εταίρο της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα απλοποιήσει τους όρους ταξιδίου για τους επιχειρηματίες και θα διευκολύνει τις επενδύσεις. Η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές και ακμάζουσες οικονομίες του CARICOM, λόγω των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, των υψηλών επιπέδων άμεσων επενδύσεων και του αναπτυσσόμενου τουρισμού. Η χώρα αυτή είναι πράγματι ένας από τους προτιμώμενους προορισμούς για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Εξάλλου, η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο επιδιώκει να προωθήσει μια διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική οικονομία, επικεντρωμένη στη τεχνολογία, στη καινοτομία και στη γνώση. Λόγω της εξωστρέφειάς της και της ανοικτής και φιλελεύθερης εμπορικής πολιτικής της, η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο αποτελεί έναν ισότιμο εταίρο της Ένωσης. Υπό την έννοια αυτή, η εν λόγω συμφωνία θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και θα προσδώσει μια νέα ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές.

Όσον αφορά την πολιτική και θεσμική κατάσταση, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα προστατεύονται από το Σύνταγμα και είναι σεβαστά στη χώρα. Η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο είναι μια δημοκρατική και σταθερή χώρα, η οποία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερασπίζεται τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Τα υψηλά πρότυπα και οι ορθές πρακτικές σε θέματα διακυβέρνησης δικαιολογούν πλήρως την προσπάθεια να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Η συμφωνία αυτή καθιστά δυνατή τη συνεργασία σε βασικούς τομείς όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη διεξαγωγή ενός ισορροπημένου, τακτικού και εμπεριστατωμένου πολιτικού διαλόγου για πιο ειδικά θέματα όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής ή η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Πρόκειται για δύο θέματα προτεραιότητας για την Ένωση.

Όσον αφορά τη κινητικότητα, οι αιτούντες θεώρηση Σένγκεν θεωρούνται, στη μεγάλη τους πλειονότητα, καλόπιστοι ταξιδιώτες που δεν αποτελούν κίνδυνο και λαμβάνουν στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων θεώρηση για βραχεία διαμονή, ενώ το ποσοστό μη χορήγησης θεώρησης ανήρχετο το 2014 σε 0,3%. Εξάλλου, το 40% των αιτούντων έλαβαν το 2014 θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη αυξημένης εμπιστοσύνης των κρατών μελών έναντι αυτών. Η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο είναι μια χώρα που ουδόλως αποτελεί κίνδυνο από την άποψη της λαθραίας μετανάστευσης προς την ΕΕ και που δεν συνιστά καμία απειλή ούτε υπό το πρίσμα της παράτυπης μετανάστευσης ούτε σε θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Αντιθέτως, η Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο μπορεί να καταστεί ένας βασικός εταίρος στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πτυχές της συνεργασίας. Πρόκειται για πολλές προκλήσεις, κοινές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο, που δικαιολογούν τη σημασία και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με μια συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά ένα μη αμελητέο μέσο προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και της Καραϊβικής. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, αλλά επίσης και να συμμετάσχουν σ’ αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στην σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

**

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Εις ό,τι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατηρήσει τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στην μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. 509/2014. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν όχι μόνο την λαθραία μετανάστευση, την δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην Μικτή Επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου άμεσα εκλεγμένου από τους ευρωπαίους πολίτες και υπερασπιστή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της εν λόγω Μικτής Επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης για τις μελλοντικές συμφωνίες.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η εισηγήτρια προβληματίζεται σχετικά με την πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και της προσωρινής εφαρμογής τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώνει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης σε κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των εν λόγω χωρών να συνάψουν το ταχύτερο δυνατόν με την Δημοκρατία Τρινιδάδ και Τομπάγκο διμερείς συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: εις ό,τι αφορά την Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω δύο κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Μιλτιάδης Κύρκος, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Eugen Freund

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Μιλτιάδης Κύρκος, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου