Menetlus : 2015/0054(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0323/2015

Esitatud tekstid :

A8-0323/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0427

SOOVITUS     ***
PDF 165kWORD 94k
16.11.2015
PE 560.853v02-00 A8-0323/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mariya Gabriel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07196/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu eelnõu (07129/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0151/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0323/2015),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Trinidad ja Tobago Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

LÜHISELGITUS

Suhete raamistik ja lepingu üldsätted

Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelisi suhteid reguleeritakse koostöölepinguga, mis on sõlmitud ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel (edaspidi „Cotonou leping”), ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse ja Kariibi mere piirkonna foorumiga (CARIFORUM) toimuvate ELi dialoogide kaudu. Nimetatud dialoogid on toonud kaasa mitmesuguste koostöövahendite kasutuselevõtu, sh CARIFORUMi-ELi partnerluslepingu allkirjastamise 2008. aastal ning Kariibi piirkonna ja ELi ühise partnerlusstrateegia kehtestamise 2012. aastal.

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 509/2014 muudeti määrust (EÜ) nr 539/2001, viidi Trinidadi ja Tobago Vabariik üle II lisasse, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide nimekiri, kelle kodanikud on liikmesriikide välispiiride ületamisel viisanõudest vabastatud. Muudetud määrust (EÜ) nr 539/2001 kohaldavad kõik liikmesriigid peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi.

Pärast nimetatud määruse vastuvõtmist 20. mail 2014 võttis nõukogu 9. oktoobril 2014 vastu otsuse, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise kahepoolse lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised algasid 12. novembril 2014 ja lõppesid 15. detsembril 2014. Lepingule kirjutati alla 28. mail 2015 Brüsselis. Nimetatud kuupäevast alates kohaldatakse lepingut ajutiselt ajani, kui Euroopa Parlament selle heaks kiidab.

Allakirjutatud lepinguga nähakse Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi kodanikele ette võimalus reisida viisavabalt teise lepinguosalise territooriumile kuni 90 päevaks mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul. Viisanõudest on vabastatud kõik isikud (tava-, diplomaatilise, teenistus- või ametipassi ning eripassi kasutajad), kes reisivad kõikidel muudel eesmärkidel peale tasustatava töö tegemise.

**

Raportööri põhjendus

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping on saavutus Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vaheliste suhete süvendamisel ning see on Cotonou lepingu raames poliitiliselt väga suure tähtsusega ja on ühtlasi täiendav vahend majandus- ja kultuurisuhete tihendamiseks ning intensiivsema poliitilise dialoogi pidamiseks mitmesugustel teemadel, sealhulgas inimõigused ja põhivabadused.

Leping elavdab turismi ning aitab tugevdada suhteid kaubanduse ja investeeringute valdkonnas. EL on Trinidadi ja Tobago suuruselt teine kaubanduspartner. Viisavabadus lihtsustab ettevõtjate reisimist ja soodustab investeerimist. CARICOMi riikidest on Trinidadi ja Tobago Vabariigi majandus üks kiiresti arenevamaid ja rikkamaid tänu nafta- ja maagaasivarudele, kõrge on otseinvesteeringute tase ning turism areneb. Trinidad ja Tobago on välismaiste otseinvesteeringute eelistatumaid sihtriike. Trinidadi ja Tobago eesmärk on edendada mitmekülgset ja konkurentsivõimelist majandust, mille keskmes on tehnoloogia, innovatsioon ja teadmised. Väljapoole suunatud suhtlemisega ning avatud ja liberaalse kaubanduspoliitikaga on Trinidad ja Tobago liidu täieõiguslik partner. Seega võimaldab kõnesolev leping tugevdada pooltevahelisi suhteid ja elavdada veelgi kaubavahetust.

Mis puudutab poliitilist ja institutsioonilist olukorda, siis põhiseadusega on kaitstud kodaniku- ja poliitilised õigused, mida ka riigis järgitakse. Trinidadi ja Tobago Vabariik on demokraatlik ja stabiilne riik, kes kaitseb sarnaselt Euroopa Liiduga demokraatia, hea valitsemistava, inimõiguste austamise ja õigusriigi väärtusi ja põhimõtteid. Valitsemise kõrged standardid ja tavad annavad põhjust jätkata liidu suhete arendamist selle riigiga. Kõnesolev leping võimaldab teha koostööd olulistes valdkondades, nt inimõiguste vallas, ning pidada tasakaalustatud, korrapärast ja süvendatud poliitilist dialoogi konkreetsetes küsimustes, nagu surmanuhtluse kaotamine ning naiste ja laste õiguste edendamine. Liidu jaoks on need kaks küsimust väga olulised.

Mis puudutab isikute liikumist, siis valdavat osa Schengeni viisa taotlejatest võib pidada heauskseteks reisijateks, kes ei kujuta mingit ohtu, ja enamasti nad saavad lühiajalise viisa, kusjuures 2014. aastal esines viisast keeldumist 0.3% juhtudest. Seevastu sai 2014. aastal mitmekordse viisa 40% taotlejatest, mis annab tunnistust liikmesriikide suurenenud usaldusest nende suhtes. Trinidadist ja Tobagost ei tulene ELile mingit ebaseadusliku sisserände ohtu, samuti ei kujuta see riik ohtu ebaseadusliku rände, julgeoleku ja avaliku korra aspektist. Samas võib Trinidadi ja Tobago Vabariigist saada peamine julgeolekupartner, eriti uimasti- ja inimkaubanduse vastases võitluses, millest võib saada oluline koostöövaldkond. Euroopa Liidul ning Trinidadi ja Tobago Vabariigil on palju ühiseid eesmärke, mis annavad põhjust tihendada olulist ja vajalikku koostööd lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingu abil.

Raportöör rõhutab, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ja Kariibi mere piirkonna rahvaste lähenemisel. Viisanõudest loobumise leping ei anna kodanikele mitte üksnes võimalust saada täit kasu ELi ja AKV riikide partnerlusest, vaid ka selles osaleda, reisides soodsa hinnaga ja hõlpsasti.

Seetõttu peab raportöör tervitatavaks AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee liikmete tegevust, mis aitas märkimisväärselt kaasa kõnealuse lepingu sõlmimisele. Pealegi hõlbustab leping nende endi osalemist AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumistel.

**

Lepingu rakendamine ja järelevalve

Lepingu rakendamise ja järelevalve osas palub raportöör Euroopa Komisjonil jälgida võimalikku arengut nende kriteeriumide puhul, mille alusel kanti riik määruse nr 509/2014 I lisast II lisasse. Nimetatud kriteeriumid ei puuduta mitte ainult ebaseaduslikku sisserännet, avalikku korda ja julgeolekut, vaid ka liidu välissuhteid asjaomaste kolmandate riikidega, sealhulgas eeskätt küsimusi, mis on seotud inimõiguste ja põhivabaduste järgimisega.

Raportöör kutsub ühtlasi Euroopa Komisjoni ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi ametivõime üles tagama viisavabaduse täieliku vastastikkuse, mis peab võimaldama kõigi kodanike, eeskätt kõigi liidu kodanike võrdset kohtlemist.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et lepingu haldamise ühiskomitees (artikkel 6) esindab Euroopa Liitu ainult Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament kui ELi kodanike poolt otse valitud institutsioon ning demokraatia, inimõiguste ja Euroopa Liidu aluspõhimõtete kaitsja võiks olla samuti ühiskomitee töösse kaasatud. Euroopa Parlamendi raportöör ergutab veel kord Euroopa Komisjoni vaatama edaspidistes lepingutes läbi ühiskomiteede koosseisu.

Ühtlasi seab raportöör kahtluse alla tava, mille kohaselt kirjutatakse viisanõude kaotamise lepingutele alla ja neid hakatakse ajutiselt kohaldama enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. Raportööri arvates vähendab selline tava Euroopa Parlamendi tegutsemisvõimalusi ja on seda enam küsitav, et Euroopa Parlamenti ei teavitata õigeaegselt kahepoolsete läbirääkimiste kulgemisest.

**

Erisätted

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on arvesse võetud sõlmitud lepingu põhjendustes. Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ja nende suhtes ei kohaldata selle sätteid.

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, milles käsitletakse Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seost Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Deklaratsioonis ergutatakse nende riikide ametivõime sõlmima võimalikult kiiresti Trinidadi ja Tobago Vabariigiga kahepoolsed lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad lepingud.

Leping sisaldab territoriaalse kohaldatavusega seotud sätteid: Prantsusmaa ja Madalmaade puhul kohaldatakse lepingut ainult nende kahe liikmesriigi Euroopas paikneval territooriumil.

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika