SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

16.11.2015 - (07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel

Menettely : 2015/0054(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0323/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0323/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07196/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan väliseksi lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (07129/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0151/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0323/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Trinidad ja Tobagon tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan välisiä suhteita säännellään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus) sekä EU:n vuoropuheluissa Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) sekä Karibian AKT-valtioiden foorumin (Cariforum) kanssa. Jälkimmäisen vuoropuhelun yhteydessä on kehitetty erilaisia yhteistyövälineitä, kuten EU–Cariforum -kumppanuussopimus (joka allekirjoitettiin vuonna 2008) sekä Karibian alueen ja EU:n yhteinen strateginen kumppanuus (vuodelta 2012).

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Trinidad ja Tobagon tasavalta siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 9. toukokuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 12. marraskuuta 2014 ja päätettiin 15. joulukuuta 2014. Sopimus allekirjoitettiin 28. toukokuuta 2015 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Allekirjoitetussa sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen osapuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan välisten suhteiden – joilla on suuri poliittinen painoarvo Cotonoun sopimuksen yhteydessä – syventämisestä, ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita ja lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Sopimus edistää matkailua ja lujittaa kauppa- ja investointisuhteita: EU on Trinidad ja Tobagon toiseksi tärkein kauppakumppani. Viisumivapaus helpottaa yrittäjien matkustamista ja investointeja. Trinidad ja Tobagon tasavalta on yksi Karibian yhteisön dynaamisimmista ja hyvinvoivimmista talouksista öljy- ja kaasuvarojensa, suorien investointien suuren määrän ja kasvavan matkailusektorin ansiosta. Maassa on hyvät edellytykset suorille ulkomaisille sijoituksille. Lisäksi Trinidad ja Tobago pyrkii edistämään talouden monipuolistumista ja kilpailukykyä keskittyen tekniseen kehitykseen, innovointiin ja osaamiseen. Ulospäin suuntautuneisuutensa ja avoimen ja liberaalin kauppapolitiikkansa ansiosta Trinidad ja Tobago on unionin täysivaltainen kumppani. Näin ollen sopimuksen avulla voidaan vahvistaa kahden osapuolen suhteita ja antaa uutta pontta kaupalle.

Maan poliittinen ja institutionaalinen tilanne on siinä mielessä hyvä, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia suojellaan maan perustuslailla ja niitä kunnioitetaan. Trinidad ja Tobagon tasavalta on demokraattinen ja vakaa maa, joka puolustaa Euroopan unionin tavoin demokraattisia arvoja ja periaatteita, hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota. Hyvät hallintosäännöt ja -käytännöt ovat kaikin puolin peruste sille, että suhteiden kehittämistä tähän maahan on jatkettava. Sopimus antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä keskeisillä aloilla, kuten ihmisoikeuksien edistäminen, ja jatkaa tasapainoista, säännöllistä ja kattavaa poliittista vuoropuhelua erityiskysymyksistä, kuten kuolemanrangaistuksen poistaminen tai naisten ja lasten oikeuksien edistäminen. Nämä kaksi kysymystä ovat unionille edelleen ensisijaisia.

Valtaosa Schengen-viisumin hakijoista katsotaan vilpittömässä mielessä matkustaviksi henkilöiksi, jotka eivät aiheuta riskejä ja jotka niin ollen saavat yleensä viisumin lyhytaikaista oleskelua varten. Viisumihakemuksista evättiin vuonna 2014 vain 0,3 prosenttia. Lisäksi 40 prosentille hakijoista myönnettiin vuonna 2014 viisumi useita maahantulokertoja varten, mikä osoittaa, että jäsenvaltioiden konsulaatit osoittavat heitä kohtaan yhä enemmän luottamusta. Trinidad ja Tobagosta ei aiheudu minkäänlaista EU:hun suuntautuvan laittoman siirtolaisuuden vaaraa, eikä se näin ollen muodosta minkäänlaista laittomaan maahanmuuttoon, turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvää uhkaa. Sen sijaan Trinidad ja Tobagosta voi tulla tärkeä kumppani turvallisuusyhteistyössä ja etenkin huumausainekaupan ja ihmiskaupan torjunnassa, joista voisi muodostua tärkeä osa yhteistyötä. Ne ovat sekä unionin että Trinidad ja Tobagon yhteisiä haasteita, joiden vuoksi on tärkeää ja välttämätöntä lisätä yhteistyötä lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen avulla.

Esittelijän mielestä on tärkeää myös ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentää eurooppalaisia ja Karibian alueen kansoja. Viisumivapaussopimuksen ansiosta kansalaiset hyötyvät täysin AKT:n ja EU:n välisestä kumppanuudesta ja voivat osallistua siihen matkustamalla edulliseen hintaan ja helpommin.

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa myös heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan niihin perusteisiin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alun perin johtivat asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteen I siirtämiseen liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Trinidad ja Tobagon viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia ja erityisesti unionin kansalaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) EU:ta edustaa ainoastaan komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden puolustajana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkastelemaan uudelleen tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole myöskään vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Trinidad ja Tobagon tasavallan kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Lopuksi esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francisco Assis, Eugen Freund

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää