Ziņojums - A8-0323/2015Ziņojums
A8-0323/2015

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

16.11.2015 - (07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE)) - ***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Mariya Gabriel

Procedūra : 2015/0054(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0323/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0323/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07196/2015),

–  ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07129/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0151/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0323/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Trinidādas un Tobāgo Republikas valdībām un parlamentiem.

ĪSS PAMATOJUMS

Nolīguma attiecību konteksts un vispārīgie noteikumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Trinidādu un Tobāgo reglamentē partnerības nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, proti, Kotonū nolīgums, kā arī šīs attiecības tiek risinātas ES un CELAC un ES un CARIFORUM dialoga ietvaros. Ar pēdējo minēto dialogu tika ieviesti dažādi sadarbības instrumenti, proti, ES un CARIFORUM partnerības nolīgums (parakstīts 2008. gadā) un Karību jūras reģiona valstu un ES stratēģiskā kopīgā partnerība (2012. gads).

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 Trinidādas un Tobāgo Republika tika pārcelta uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā tika pieņemta minētā regula, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku. Sarunas tika sāktas 2014. gada 12. novembrī un noslēgtas 2014. gada 15. decembrī. Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 28. maijā Briselē. Kopš minētā datuma šis nolīgums tiek piemērots provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Trinidādas un Tobāgo pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Trinidādas un Tobāgo Republikas attiecību padziļināšanas pozitīvs iznākums, kam ir būtiska politiska nozīme Kotonū nolīguma ietvaros, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Ar šo nolīgumu tiks piešķirts impulss tūrisma nozarei un pastiprinātas attiecības tirdzniecības un ieguldījumu jomā. ES ir Trinidādas un Tobāgo otrā lielākā tirdzniecības partnere. Vīzu režīma liberalizācija vienkāršos ceļošanas nosacījumus uzņēmējiem un atvieglos ieguldījumu veikšanu. Trinidādas un Tobāgo Republikas ekonomika ir viena no dinamiskākajām un bagātākajām Karību Kopienas (CARICOM) valstu vidū naftas un gāzes resursu, augsta tiešo ieguldījumu līmeņa un pieaugoša tūrisma apjoma dēļ. Faktiski šī valsts ir paraugmērķis tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem. Turklāt Trinidāda un Tobāgo cenšas veicināt daudzveidīgu un konkurētspējīgu ekonomiku, kuras pamatā ir tehnoloģijas, inovācijas un zināšanas. Ar šādu uz ārvalstīm vērstu pieeju un atvērtu un liberālu tirdzniecības politiku Trinidāda un Tobāgo ir pilntiesīga Savienības partnere. Līdz ar to šis nolīgums ļaus nostiprināt abu pušu attiecības un dot jaunu stimulu tirdzniecībai.

Kas attiecas uz politisko un institucionālo situāciju, pilsoniskās un politiskās tiesības aizsargā konstitūcija un tās valstī tiek ievērotas. Trinidāda un Tobāgo ir demokrātiska un stabila valsts, kas tāpat kā Eiropas Savienība aizstāv demokrātijas, labas pārvaldības un cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanas vērtības un principus. Augsta līmeņa pārvaldības standarti un prakse pilnībā pamato mūsu attiecību attīstīšanu ar šo valsti. Šis nolīgums ļaus sadarboties īpaši svarīgās jomās, piemēram, cilvēktiesību jomā, un īstenot līdzsvarotu, regulāru un padziļinātu politisko dialogu par konkrētākiem jautājumiem, piemēram, nāvessoda atcelšanu vai sieviešu un bērnu tiesību veicināšanu. Šie divi jautājumi joprojām ir Savienībai prioritāri.

Attiecībā uz mobilitāti pārliecinošs vairākums Šengenas vīzu pieprasījuma iesniedzēju tiek uzskatīti par godīgiem ceļotājiem, kas nerada apdraudējumu un līdz ar to lielākajā daļā gadījumu saņem īstermiņa uzturēšanās vīzu. Vīzu atteikumu līmenis 2014. gadā bija 0,3 %. Turklāt 40% pieprasījumu iesniedzēju 2014. gadā saņēma vairākkārtējas ieceļošanas vīzas, kas liecina par aizvien lielāku dalībvalstu uzticēšanos viņiem. Trinidāda un Tobāgo ir pilnībā droša valsts nelikumīgas migrācijas uz ES ziņā un nerada nekādu apdraudējumu ne nelegālas imigrācijas, ne drošības un sabiedriskās kārtības jomā. Gluži pretēji — Trinidādas un Tobāgo Republika var kļūt par īpaši būtisku partneri drošības jomā, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret narkotiku kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kas var būt nozīmīgas sadarbības sastāvdaļas. Aizvien lielāks skaits Eiropas Savienībai un Trinidādas un Tobāgo Republikai kopīgo uzdevumu pamato to, cik būtiski un nepieciešami ir pastiprināt sadarbību ar nolīgumu par īstermiņa vīzu režīma atcelšanu.

Visbeidzot referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana ir būtisks Eiropas un Karību jūras reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā piedalīties, ērti un praktiski ceļojot par zemākām izmaksām.

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu lomu, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu šā nolīguma noslēgšanā, kas turklāt atvieglos viņu līdzdalību ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

**

Nolīguma īstenošana un turpmāk veicamie pasākumi

Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referente aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai to kritēriju jomā, kuri sākotnēji noveda pie Trinidādas un Tobāgo pārcelšanas no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši apsvērumus saistībā ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Trinidādas un Tobāgo iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot pie turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu.

Tāpat referente izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Eiropas Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ka turklāt EP netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma preambulā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un šīm valstīm nav saistoši tā noteikumi.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīzāk noslēgt ar Trinidādas un Tobāgo Republiku divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Eugen Freund

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas