Procedura : 2015/0054(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0323/2015

Teksty złożone :

A8-0323/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0427

ZALECENIE     ***
PDF 184kWORD 107k
16.11.2015
PE 560.853v02-00 A8-0323/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07196/2015),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07129/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0151/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0323/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republice Trynidadu i Tobago.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramy stosunków i ogólne postanowienia umowy

Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago reguluje umowa o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi zwana umową z Kotonu, a także dialogi CELAC–UE i UE–CARIFORUM. Ten ostatni zaowocował wprowadzeniem szeregu różnych instrumentów współpracy, m.in. umowy o partnerstwie UE–CARIFORUM (podpisanej w 2008 r.) oraz wspólnego partnerstwa strategicznego UE–Karaiby (2012 r.).

W ramach zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 509/2014 Republikę Trynidadu i Tobago przeniesiono do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Zmodyfikowane rozporządzenie nr 539/2001 stosuje się do wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Po przyjęciu wspomnianego rozporządzenia w dniu 20 maja 2014 r. Rada przyjęła w dniu 9 października 2014 r. decyzję uprawniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago. Negocjacje rozpoczęły się w dniu 12 listopada 2014 r., a zakończono je w dniu 15 grudnia 2014 r. Umowę podpisano w Brukseli w dniu 28 maja 2015 r. Od tego czasu umowa ma charakter tymczasowy do chwili jej zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Podpisana umowa przewiduje system podróży bezwizowych, zgodnie z którym obywatele Unii Europejskiej i Republiki Trynidadu i Tobago mogą przebywać na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego obejmuje wszystkie kategorie osób (posiadaczy paszportów zwykłych, dyplomatycznych, służbowych/urzędowych lub specjalnych) podróżujących w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem prowadzenia działalności zarobkowej.

**

Uzasadnienie sprawozdawcy

Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych stanowi istotne osiągnięcie w procesie pogłębiania wzajemnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago i ma ogromne znaczenie polityczne w ramach umowy z Kotonu, jest ona także środkiem uzupełniającym umożliwiającym zacieśnienie stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz intensyfikację dialogu politycznego na temat wielu kwestii, w tym praw człowieka i podstawowych wolności.

Omawiana umowa zdynamizuje turystykę i przyczyni się do zacieśnienia stosunków w dziedzinie handlu i inwestycji, zważywszy, że UE jest drugim partnerem handlowym Trynidadu i Tobago Zniesienie wiz udogodni przedsiębiorcom podróżowanie i ułatwi inwestycje. Republika Trynidadu i Tobago stanowi jedną z najbardziej dynamicznych i najlepiej prosperujących gospodarek Wspólnoty Karaibskiej ze względu na zasoby ropy i gazu, wysoki poziom inwestycji bezpośrednich oraz rozwijającą się turystykę. Kraj ten jest bowiem jednym z preferowanych miejsc docelowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ponadto Trynidad i Tobago stara się promować zdywersyfikowaną i konkurencyjną gospodarkę, skoncentrowaną na technologii, innowacji i wiedzy. Ze względu na podejście zorientowane na stosunki zewnętrzne zewnątrz oraz otwartą i liberalną politykę handlową Trynidad i Tobago jest dla Unii partnerem w pełnym tego słowa znaczeniu. Omawiana umowa pozwoli na dalsze zacieśnienie stosunków między obiema stronami oraz nadanie nowego impulsu wymianie handlowej.

Co się tyczy sytuacji politycznej i instytucjonalnej, prawa obywatelskie i polityczne są w tym kraju chronione konstytucją i przestrzegane. Republika Trynidadu i Tobago to kraj demokratyczny i stabilny, który podobnie jak Unia Europejska broni wartości i zasad demokracji, dobrego sprawowania rządów, przestrzegania praw człowieka i praworządności. Wysokie standardy i dobre praktyki w dziedzinie sprawowania rządów w pełni uzasadniają dalszy rozwój naszych stosunków z tym krajem. Omawiana umowa umożliwia współpracę w fundamentalnych dziedzinach takich jak prawa człowieka oraz kontynuację wyważonego, regularnego i pogłębionego dialogu politycznego na bardziej szczegółowe tematy takie jak zniesienie kary śmierci lub promowanie praw kobiet i dzieci. Te dwie kwestie pozostają dla Unii priorytetowe.

Jeżeli chodzi o mobilność, znaczną większość osób ubiegających się o wizy do strefy Schengen uznaje się z podróżujące w dobrej wierze oraz niestanowiące zagrożenia i w większości przypadków otrzymują one wizy krótkoterminowe – odsetek odmów wydania wizy w 2014 r. wyniósł 0,3%. Ponadto w 2014 r. 40% wnioskodawców otrzymało wizy wielokrotnego wjazdu, co świadczy o zwiększonym zaufaniu, jakim darzą ich państwa członkowskie. Trynidad i Tobago jest krajem niestwarzającym żadnego ryzyka z punktu widzenia nielegalnej migracji do UE oraz nie stanowi żadnego zagrożenia ani pod względem nieuregulowanej migracji, ani pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wręcz przeciwnie, Republika Trynidadu i Tobago może stać się kluczowym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa, w szczególności jeśli chodzi o walkę z przemytem narkotyków oraz walkę z handlem ludźmi, które mogą stanowić istotne obszary współpracy. Powyższe liczne wyzwania wspólne dla Unii Europejskiej i Republiki Trynidadu i Tobago potwierdzają znaczenie i uzasadniają konieczność zacieśnienia współpracy w drodze umowy o zniesieniu wiz krótkoterminowych.

Sprawozdawczyni podkreśla wreszcie, jak ważne jest zwolnienie z obowiązku wizowego dla zbliżenia do siebie obywateli Unii Europejskiej i Karaibów. Umowa o zniesieniu wiz pozwala obywatelom nie tylko w pełni korzystać z partnerstwa AKP–UE, ale również uczestniczyć w nim dzięki możliwości odbywania podróży, których koszty są niższe, a związane z nimi procedury administracyjne – uproszczone.

Dlatego też sprawozdawczyni składa wyrazy uznania w związku z rolą odegraną przez członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE, którzy w dużym stopniu przyczynili się do zawarcia tej umowy. Ułatwi ona bowiem również ich uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia.

**

Wdrażanie umowy i monitorowanie jej stosowania

Co się tyczy wdrażania umowy i monitorowania jej stosowania, sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o śledzenie ewentualnych zmian pod względem kryteriów, które pierwotnie doprowadziły do przeniesienia kraju z załącznika I do załącznika II do rozporządzenia nr 509/2014. Kryteria te obejmują nie tylko nielegalną imigrację, porządek publiczny i bezpieczeństwo, lecz także stosunki zewnętrzne Unii z zainteresowanymi krajami trzecimi, w tym w szczególności względy związane z przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności.

Poza tym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej i władz Republiki Trynidadu i Tobago o zapewnienie pełnej wzajemności w znoszeniu wiz, co powinno umożliwić równe traktowanie wszystkich obywateli, w szczególności wszystkich obywateli Unii.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że we wspólnym komitecie ds. zarządzania umową (art. 6) Unię Europejską reprezentuje jedynie Komisja Europejska. W pracach wspólnego komitetu mógłby uczestniczyć Parlament Europejski, jako instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli europejskich oraz broniąca demokracji, praw człowieka i podstawowych zasad Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ponownie zachęca Komisję Europejską do dokonania przeglądu składu wspólnych komitetów ds. zarządzania przyszłymi umowami.

Sprawozdawczyni wyraża również wątpliwości co do praktyki podpisywania i tymczasowego stosowania umów o zniesieniu wiz przed wyrażeniem zgody przez Parlament Europejski. Sprawozdawczyni zauważa, że praktyka ta prowadzi do ograniczenia pola manewru Parlamentu Europejskiego i jest tym bardziej problematyczna, że Parlament nie otrzymuje terminowo informacji o postępie negocjacji dwustronnych.

**

Przepisy szczegółowe

Szczególną sytuację Wielkiej Brytanii i Irlandii uwzględniono w motywach zawartej umowy. Wielka Brytania i Irlandia nie przystępują zatem do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych z Republiką Trynidadu i Tobago.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące jej stosowania terytorialnego: w przypadku Francji i Holandii postanowienia umowy mają zastosowanie wyłącznie do obszarów europejskich tych dwóch państw członkowskich.

**

Na koniec sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

10.11.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Eugen Freund

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności