ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

16.11.2015 - (07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

Postup : 2015/0054(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0323/2015
Predkladané texty :
A8-0323/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07196/2015),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07129/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. c) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0151/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0323/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody,

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Republiky Trinidadu a Tobaga.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámec vzťahov a všeobecné ustanovenia dohody

Vzťahy medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga sa riadia Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Dohoda z Cotonou), ako aj dialógmi CELAC – EÚ a EÚ – CARIFORUM. Dialóg EÚ – CARIFORUM viedol k vytvoreniu rôznych nástrojov spolupráce, ku ktorým patrí Dohoda o partnerstve EÚ – CARIFORUM (podpísaná v roku 2008) a Spoločné strategické partnerstvo Karibik – EÚ (2012).

V rámci zmeny nariadenia (ES) č. 539/2001 nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 509/2014 bola Republika Trinidadu a Tobaga presunutá do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Zmenené nariadenie (ES) č. 539/2001 uplatňujú všetky členské štáty s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva.

Po prijatí uvedeného nariadenia 20. mája 2014 prijala Rada 9. októbra 2014 rozhodnutie o poverení Komisie začať rokovania o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga. Rokovania sa začali 12. novembra 2014 a skončili 15. decembra 2014. Dohoda bola podpísaná 28. mája 2015 v Bruseli. Od tohto dátumu sa dohoda vykonáva predbežne, kým Európsky parlament neudelí súhlas.

Podpísaní dohoda umožňuje občanom Európskej únie a občanom Republiky Trinidadu a Tobaga cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na obdobie najviac 90 dní v rámci ľubovoľného 180-dňového obdobia. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia bežných, diplomatických, služobných/úradných a špeciálnych pasov) cestujúcich z akéhokoľvek dôvodu okrem vykonávania platenej činnosti.

**

Odôvodnenie spravodajkyne

Táto dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predstavuje úspešné zavŕšenie prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga so zásadným politickým významom v rámci Dohody z Cotonou, ako aj ďalší prostriedok na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd.

Táto dohoda vnesie dynamiku do cestovného ruchu a prispeje k posilneniu vzťahov v oblasti obchodu a investícií. Zrušenie vízovej povinnosti zjednoduší podmienky cestovania pre podnikateľov a uľahčí investície. Republika Trinidadu a Tobaga je jedným z najdynamickejších a prosperujúcich hospodárstiev v rámci CARICOM (Karibského spoločenstva) v dôsledku svojich zdrojov ropy a zemného plynu, vysokej úrovne priamych investícií a rastúceho cestovného ruchu. Táto krajina je v skutočnosti preferovanou destináciou pre priame zahraničné investície. Trinidad a Tobago sa tiež snaží presadzovať diverzifikovanú a konkurencieschopnú ekonomiku, ktorá je zameraná na technológiu, inovácie a znalosti. Svojím prístupom orientovaným na zahraničie a svojou otvorenou a liberálnou obchodnou politikou predstavuje Trinidad a Tobago plne funkčného partnera Únie. V tomto zmysle dohoda umožní posilniť vzťahy medzi obidvomi stranami a dodať nový impulz obchodu.

Pokiaľ ide o politickú a inštitucionálnu situáciu, ústava chráni občianske a politické práva, ktoré sa v krajine dodržiavajú. Republika Trinidadu a Tobaga je demokratickou a stabilnou krajinou, ktorá rovnako ako Európska únia chráni demokratické zásady, dobrú správu vecí verejných, dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu. Prísne pravidlá a postupy v oblasti správy poskytujú dôvod k tomu, aby sa vzťahy s touto krajinou naďalej rozvíjali. Táto dohoda umožňuje spolupracovať v základných oblastiach, ako sú ľudské práva, a pokračovať vo vyváženom, pravidelnom a dôkladnom politickom dialógu o osobitnejších otázkach, ako je zrušenie trestu smrti alebo presadzovanie práv žien a detí. Tieto dve otázky zostávajú pre Úniu prioritnými.

Pokiaľ ide o mobilitu, veľká väčšina žiadateľov o schengenské víza je považovaná za cestovateľov bona fide, ktorí nepredstavujú riziko a obvykle teda získajú víza pre krátkodobý pobyt, pričom miera zamietnutia víza v roku 2014 dosiahla 0,3 %. V roku 2014 získalo 40 % žiadateľov víza na viac vstupov, čo svedčí o tom, že členské štáty im stále viac dôverujú. Trinidad a Tobago je krajinou, ktorá nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, a nepredstavuje žiadnu hrozbu ani z hľadiska neregulárnej migrácie či bezpečnosti a verejného poriadku. Naopak, Republika Trinidadu a Tobaga sa môže stať kľúčovým partnerom v oblasti bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o boj proti pašovaniu drog a boj proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom tieto oblasti môžu predstavovať dôležitú súčasť spolupráce. Všetko sú to výzvy, ktorým rovnako čelí Európska únia a Trinidad a Tobago a ktoré odôvodňujú význam a potrebu posilniť spoluprácu dohodou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Spravodajkyňa zdôrazňuje nezanedbateľný vplyv, ktorý má zrušenie víz na zbližovanie európskeho obyvateľstva s karibským obyvateľstvom. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti umožňuje občanom nielen v plnej miere ťažiť z partnerstva AKT – EÚ, ale aj podieľať sa na ňom jednoduchším cestovaním s menšími nákladmi..

Spravodajkyňa z tohto hľadiska oceňuje úlohu, ktorú zohrávajú členovia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorí veľkou mierou prispeli k uzavretiu tejto dohody, ktorá okrem iného uľahčí ich účasť na zasadaniach Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ.

**

Uplatňovanie a monitorovanie dohody

V otázke vykonávania a monitorovania dohody spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby sledovala možný vývoj, pokiaľ ide o kritériá, ktoré pôvodne viedli k presunu z prílohy I do prílohy II k nariadeniu č. 509/2014. K týmto kritériám patrí nielen nezákonné prisťahovalectvo, verejný poriadok a bezpečnosť, ale aj vonkajšie vzťahy Únie s príslušnou treťou krajinou, a to aj vrátane otázok spojených s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd.

Spravodajkyňa zároveň vyzýva Európsku komisiu a orgány Republiky Trinidadu a Tobaga , aby dohliadali na úplnú reciprocitu zrušenia víz, ktorá musí umožňovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, a najmä všetkými občanmi Únie.

Spravodajkyňa upozorňuje na skutočnosť, že v spoločnom výbore pre správu dohody (článok 6) Európsku úniu zastupuje iba Európska komisia. Európsky parlament by mal byť začlenený do práce spoločného výboru ako inštitúcia priamo volená európskymi občanmi a ako ochranca demokracie, ľudských práv a základných slobôd. Spravodajkyňa Európskeho parlamentu opätovne nabáda Európsku komisiu, aby preskúmala zloženie spoločných výborov pre správu budúcich dohôd.

Rovnako sa zamýšľa nad podpisom dohôd o zrušení vízovej povinnosti a ich predbežným vykonávaním pred tým, ako Európsky parlament udelí súhlas. Spravodajkyňa poznamenáva, že tento postup vedie k obmedzovaniu manévrovacieho priestoru Európskeho parlamentu a je o to problematickejší, že Parlament nie je informovaný včas a o štádiu, v ktorom sa bilaterálne rokovania nachádzajú.

**

Osobitné ustanovenia

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v odôvodneniach uzavretej dohody. Spojené kráľovstvo a Írsko sa teda nezúčastňujú na uzavretej dohode a nie sú viazané jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vyhlásenie nabáda orgány týchto krajín, aby s Republikou Trinidadu a Tobaga urýchlene uzavreli bilaterálne dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska sa ustanovenia tejto dohody uplatňujú iba na európskych územiach týchto dvoch členských štátov.

**

Na záver spravodajkyňa odporúča členom Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Eugen Freund

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN

V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa