Postopek : 2015/0054(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0323/2015

Predložena besedila :

A8-0323/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0427

PRIPOROČILO     ***
PDF 172kWORD 103k
16.11.2015
PE 560.853v02-00 A8-0323/2015

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07196/2015 – C8-0151/2015 – 2015/0054(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07196/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (07129/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2)(a) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0151/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0323/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in  ter Republiko Trinidad in Tobago.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Okvirni odnosi in splošne določbe sporazuma

Odnose med Evropsko unijo in Republiko Trinidad in Tobago ureja Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi, (t.i. sporazum iz Cotonouja), določajo pa se tudi v dialogih med EU in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav ter med EU in forumom karibske skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (v nadaljevanju Cariforum). Ta je privedel do vzpostavitve različnih načinov sodelovanja, vključno s sporazumom o partnerstvu Cariforum–EU (podpisanim leta 2008) in skupnim strateškim partnerstvom Karibi–EU (2012).

Z uredbo št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 539/2001 je bila Republika Trinidada in Tobago prestavljena v Prilogo II, ki vsebuje seznam držav nečlanic, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju zunanjih meja držav članic. Spremenjena Uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh državah članicah, razen na Irskem in v Združenem kraljestvu.

Po sprejetju omenjene uredbe 20. maja 2014 je Svet 9. oktobra 2014 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Trinidad in Tobago. Pogajanja so se začela 12. novembra 2014, zaključila pa 15. decembra 2014. Sporazum je bil podpisan 28. maja 2015 v Bruslju. Od tega dne dalje se sporazum, do odobritve Evropskega parlamenta, uporablja začasno.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Republike Trinidad in Tobago omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumske obveznosti velja za vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom, razen opravljanja plačanega dela.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Republiko Trinidad in Tobago, kar ima velik politični pomen v okviru sporazuma iz Cotonouja, je pa tudi dodatno sredstvo za okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnega dialoga o različnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.

Ta sporazum bo dal zagon turizmu ter pomagal okrepiti trgovinske odnose in povečati naložbe, saj je Evropska unija druga največja trgovinska partnerica Trinidada in Tobaga. Odprava vizumske obveznosti za potovanja bo poenostavila pogoje za podjetnike in omogočila naložbe. Republika Trinidad in Tobago spada med najbolj dinamična in uspešna gospodarstva Karibske skupnosti, in to zaradi virov nafte in plina, visoke ravni neposrednih naložb in cvetočega turizma. Država je namreč priljubljena destinacija za neposredne tuje naložbe. Poleg tega Trinidad in Tobago želi spodbujati raznoliko in konkurenčno gospodarstvo, ki temelji na tehnologiji, inovacijah in znanju. Trinidad in Tobago je zaradi svojega navzven usmerjenega pristopa in liberalne trgovinske politike povsem polnopraven partner EU. Ta sporazum bo omogočil še tesnejše odnose med dvema partnericama in nov zagon na področju trgovinske izmenjave.

Na političnem in institucionalnem področju so državljanske in politične pravice zagotovljene z ustavo in se v državi spoštujejo. Republika Trinidad in Tobago je demokratična in stabilna država, ki prav tako kot Evropska unija varuje načela demokracije, dobrega upravljanja, spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Med razlogi za nadaljnji razvoj odnosov s to državo so tudi visoki standardi in praksa na področju upravljanja. Sporazum omogoča sodelovanje na ključnih področjih, kot so človekove pravice, ter reden in uravnotežen politični dialog o določenih vprašanjih, kot sta odprava smrtne kazni in spodbujanje pravic žensk in otrok. Za EU ti dve vprašanji ostajata prednostni nalogi.

Kar zadeva mobilnost, je velika večina prosilcev za schengenski vizum dobrovernih potnikov, ki ne predstavljajo nevarnosti in torej običajno pridobijo vizum za kratkoročno bivanje: v letu 2014 je bilo zavrnjenih 0.3% prošenj za vizume. V letu 2014 je 40 % prosilcev pridobilo vizum za večkratni vstop, kar kaže na vse večje zaupanje držav članic do teh državljanov. Trinidad in Tobago je država, ki ne predstavlja tveganja z vidika nezakonite migracije v Evropsko unijo in ne predstavlja grožnje niti z vidika nedovoljene migracije niti z vidika varnosti in javnega reda. Nasprotno, Republika Trinidad in Tobago lahko postane ključni partner na področju varnosti, zlasti v boju proti trgovini z drogami in proti trgovini z ljudmi, ki lahko predstavljajo pomemben vidik sodelovanja. Enako velja tudi za skupne izzive Evropske unije in Republike Trinidad in Tobago, ki upravičujejo pomen in potrebo po okrepitvi sodelovanja na podlagi sporazuma o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje.

Na koncu poročevalka poudarja, da je odprava vizumske obveznosti pomembno sredstvo za zbliževanje evropskih in karibskih narodov. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti državljanom omogoča, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva med državami AKP in EU, pa tudi, da je pri potovanjih njihov delež finančnih in praktičnih stroškov manjši.

Poročevalka v zvezi s tem pozdravlja vlogo članov skupne parlamentarne skupščine AKP–EU, ki so v veliki meri prispevali k sklenitvi sporazuma, ki bo med drugim olajšal njihovo sodelovanje na sejah te skupščine.

**

Izvajanje in spremljanje sporazuma

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k spremljanju morebitnih sprememb meril, ki so prvotno pripeljala do prestavitve države iz Priloge I v Prilogo II Uredbe št. 509/2014. Merila ne zajemajo le nezakonitega priseljevanja, javnega reda in varnosti, temveč tudi zunanje odnose Unije s tretjimi državami, vključno z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in organe Republike Trinidad in Tobago, naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti državljanov različnih držav članic Unije.

Poročevalka opozarja na dejstvo, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko unijo predstavlja le Evropska komisija. Kot institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in ki brani demokracijo, človekove pravice in temeljna načela Evropske unije, bi bil lahko v delo skupnega odbora vključen tudi Evropski parlament. Poročevalka Evropskega parlamenta ponovno spodbuja Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi sestave skupnih odborov.

Poročevalka se prav tako sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. Ugotavlja, da tovrstna praksa zmanjšuje manevrski prostor Evropskega parlamenta, še bolj problematično pa je, da Parlament ni pravočasno obveščen o napredku dvostranskih pogajanj.

**

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in zanju njegove določbe ne veljajo.

V skupni izjavi, priloženi k sporazumu, je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja organe teh držav, naj z Republiko Trinidad in Tobago čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Sporazum vsebuje določbe v zvezi z območjem uporabe: določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja Francije in Nizozemske.

**

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Eugen Freund

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov