Процедура : 2015/0062(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0324/2015

Внесени текстове :

A8-0324/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0433

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 197kWORD 107k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07185/2015 – C8‑0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07185/2015 – C8‑0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07185/2015),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07103/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0124/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0324/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на Обединените арабски емирства.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Обединените арабски емирства се развиват в рамките на Споразумение за сътрудничество от 1988 г. между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив. През 2013 г. Европейският съюз откри делегация в Обединените арабски емирства, което свидетелства за желанието за укрепване на двустранното сътрудничество.

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Обединените арабски емирства бяха прехвърлени към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Обединените арабски емирства. Преговорите започнаха на 5 ноември 2014 г. и приключиха на 20 ноември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 6 май 2015 г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на ОАЕ, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Обединените арабски емирства, както и допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за активизиране на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Над 150 000 европейски граждани са установени в Обединените арабски емирства и по-голямата част от тях са се възползвали от възможности за развиване на икономическа дейност. Около 1.6 милиона европейци посещават Обединените арабски емирства всяка година. През 2014 г. около 230 000 граждани на ОАЕ са пътували в Европа, основно за делови пътувания и луксозен туризъм.

Според Световната организация по туризъм, изискването за виза, цената на визите и необходимостта да планират своето пътуване предварително заради изискването за виза се нареждат сред основните пречки за пътуване в Европа за гражданите на ОАЕ.

Споразумението за премахването на визите ще даде възможност на много европейци да посещават по-лесно семействата си, установени в Обединените арабски емирства, или да пътуват по работа или с цел туризъм, като същото важи за гражданите не ОАЕ. Освен това вече съществуват голям брой директни полети до и от държавите — членки на Европейския съюз.

Сред 19-те държави, прехвърлени в положителния списък при изменението на регламента, Обединените арабски емирства са единствената държава, класифицирана като индустриализирана страна с високи доходи. По отношение на търговските отношения, към момента ЕС е първият търговски партньор на Обединените арабски емирства, а те се нареждат на 14-та място сред търговските партньори на Съюза и неговите държави членки. Търговският обмен през 2014 г. достигна 51 милиона евро. Сред държавите от Конференцията на държавите от Персийския залив, Обединените арабски емирства се отличават с най-интензивни търговски отношения с Европейския съюз. Следователно тези отношения са силно развити и не биха могли да бъдат улеснени от Споразумението за премахване на визите.

От друга страна, по отношение на политическите отношения между Европейския съюз и Обединените арабски емирства, последните от 1988 г. насам се вписват в споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. През 2013 г. Европейският съюз откри делегация в Абу Даби, което свидетелства за желанието за укрепване на двустранните отношения. Споразумението за премахване на визите трябва да се разглежда в по-широк контекст, като средство за задълбочаване на сътрудничеството в области, в които двете страни имат общи интереси за стабилизиране на макрорегиона и да установят стабилно и надеждно партньорство в редица области, като например борбата срещу тероризма, борбата срещу трафика на хора и изменението на климата. Обединените арабски емирства се превръщат по този начин в първостепенен фактор в областта на развитието и на международна помощ. В това отношение Европейският съюз и Обединените арабски емирства могат да бъдат пълноправни партньори. Споразумението за премахване на визите следователно се превръща в свидетел за двустранни отношения, които ще спечелят, ако бъдат задълбочени.

Освен това, докладчикът припомня, че става въпрос за първата арабска държава, с която Европейският съюз подписва споразумение за премахване на визите. Докладчикът приветства създаването на техническа работна група Обединени арабски емирства – ЕС по въпросите на правата на човека, във връзка с прехвърлянето към приложение ІІ. Обединените арабски емирства гарантираха също равно третиране на всички европейски граждани и цялостна реципрочност, считано от 22 март 2014 г. Правилното протичане на преговорите с Обединените арабски емирства може да послужи като пример за добра практика за следващите страни, прехвърлени от отрицателния към положителния списък.

Докладчикът е убеден, че изброените елементи показват отварянето на Обединените арабски емирства и желанието си за сближаване с Европейския съюз, включително по въпроси, свързани с правата на човека, правата на работниците мигранти, правата на жените и свободата на изразяване.

Освен това Обединените арабски емирства не представляват никакъв риск по отношение на нелегалната имиграция, обществения ред или сигурността и предоставиха на европейските институции необходимите сведения по въпроса. Освен това, ОАЕ издават паспорти с биометрични данни на своите граждани. През 2014 г. държавите членки от Шенген са издали 230 194 визи за краткосрочен престой и процентът на отказите беше 7,6 % от 253 765 молби. Следва да се отбележи, че процентът на отказите намаля наполовина от 2010 г. насам, което показва повишаване на доверието.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Арабския полуостров. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството ЕС — Обединени арабски емирства, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Обединените арабски емирства да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат с Обединените арабски емирства възможно най-скоро двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност