Postup : 2015/0062(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0324/2015

Předložené texty :

A8-0324/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0433

DOPORUČENÍ     ***
PDF 177kWORD 104k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07185/2015),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07103/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada na základě čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) bodu v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0124/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0324/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Spojených arabských emirátů.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti a obecná ustanovení dohody

Vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty probíhají v rámci dohody o spolupráci z roku 1988 mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci arabských států v Zálivu. V roce 2013 otevřela Evropská unie ve Spojených arabských emirátech svou delegaci, což dokazuje snahu posílit dvoustrannou spolupráci.

V rámci změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 539/2001 nařízením č. 509/2014 byly Spojené arabské emiráty přeřazeny do přílohy II, v níž je uveden výčet třetích zemí, na jejichž státní příslušníky se vztahuje výjimka z vízové povinnosti pro překračování vnějších hranic členských států. Nařízení (ES) č. 539/2001 v pozměněném znění se uplatňuje ve všech členských státech s výjimkou Irska a Spojeného království.

Po přijetí výše uvedeného nařízení dne 20. května 2014 přijala Rada dne 9. října 2014 rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty. Jednání byla zahájena dne 5. listopadu 2014 a uzavřena dne 20. listopadu 2014. Dohoda byla podepsána dne 6. května 2015 v Bruselu. Od uvedeného data je tato dohoda prováděna prozatímně, dokud neobdrží souhlas Evropského parlamentu.

Touto podepsanou dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Spojených arabských emirátů, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů v průběhu jakéhokoli období 180 dnů. Zrušení vízové povinnosti se týká všech kategorií osob (držitele cestovních, diplomatických, služebních/úředních a zvláštních pasů) cestujících za jakýmkoli účelem, s výjimkou osob cestujících za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty je krokem k prohloubení vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty a rovněž prostředkem k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohloubení politického dialogu o řadě nejrůznějších otázek, včetně lidských práv a základních svobod.

Ve Spojených arabských emirátech je usazeno více než 150 000 evropských státních příslušníků a naprostá většina tam vykonává hospodářskou činnost. Přibližně 1,6 milionu Evropanů navštíví každý rok Spojené arabské emiráty. V roce 2014 přijelo do Evropy přibližně 230 000 občanů Spojených arabských emirátů na služební cesty a v rámci luxusní turistiky.

Podle Světové organizace cestovního ruchu občané Spojených arabských emirátů uvedli, že vízová povinnost, náklady na vízum a nezbytnost plánovat cestu dopředu kvůli této vízové povinnosti, pro ně představují hlavní překážku pro cestu do Evropy.

Dohoda o zrušení vízové povinnosti tedy řadě Evropanů umožní snadněji navštěvovat své rodinné příslušníky usazené ve Spojených arabských emirátech, cestovat tam z profesních důvodů nebo jako turisté – a totéž platí i pro občany Spojených arabských emirátů. Dále je třeba připomenout, že již v současnosti existuje velká řada přímých letů do a z členských států Evropské unie.

Z 19 zemí přeřazených na „pozitivní seznam“ při příležitosti změny nařízení jsou Spojené arabské emiráty jedinou zemí, jež patří mezi průmyslové země s vysokými příjmy. Pokud jde o obchodní vztahy, je EU dnes prvním obchodním partnerem Spojených arabských emirátů a z pohledu Unie a jejích členských států zaujímají Spojené arabské emiráty čtrnáctou příčku. Obchodní výměny dosáhly v roce 2014 hodnoty 51 milionů EUR. Ze zemí Rady Zálivu mají Spojené arabské emiráty nejintenzivnější obchodní vztahy s Evropskou unií. Jedná se tedy o velmi rozvinuté obchodní vztahy, které se díky dohodě o zrušení vízové povinnosti ještě dále usnadní.

Vzhledem k tomu, že se také jedná o politické vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty, spadají do dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci arabských států v Zálivu z roku 1988. V roce 2013 otevřela Evropská unie v Abú Dhabí delegaci, což dokazuje snahu posílit dvoustrannou spolupráci. Dohoda o zrušení vízové povinnosti musí být umístěna do širšího kontextu, jedná se o nástroj pro posílení spolupráce, kdy mají obě strany společné zájmy na stabilizaci tohoto makroregionu a na solidním a spolehlivém partnerství v několika oblastech, jako je boj proti terorismu, boj proti obchodování s lidmi nebo změna klimatu. Spojené arabské emiráty se také stávají velmi důležitými aktéry v oblasti rozvoje a mezinárodní pomoci. Také v této otázce mohou být Evropská unie a Spojené arabské emiráty plnohodnotnými partnery. Dohoda o zrušení vízové povinnosti tedy povede k prohloubení dvoustranných vztahů.

Zpravodajka také připomíná, že se jedná o první arabskou zemi, s níž Evropská unie podepíše dohodu o zrušení vízové povinnosti. Zpravodajka vítá vytvoření technické pracovní skupiny Spojené arabské emiráty – EU zaměřené na lidská práva, jež vznikla při příležitosti převedení země do přílohy II. Spojené arabské emiráty od 22. března 2014 také zaručily rovné zacházení pro všechny občany EU a úplnou reciprocitu. Dobrý průběh jednání se Spojenými arabskými emiráty může představovat příklad osvědčeného postupu pro další země převedené z „negativního“ do „pozitivního seznamu“.

Zpravodajka je přesvědčena, že tyto prvky dokazují otevřenost Spojených arabských emirátů a jejich vůli přiblížit se k Evropské unii a to i pokud jde o otázky související s lidskými právy, právy migrujících pracovníků, právy žen a se svobodou projevu.

Spojené arabské emiráty navíc nepředstavují žádné riziko spojené s nedovoleným přistěhovalectvím, veřejným pořádkem nebo bezpečností a poskytly v tomto ohledu evropským orgánům nezbytné záruky. Také svým občanům vydávají biometrické pasy. V roce 2014 vydaly členské státy Schengenu 230 194 víz pro krátkodobé pobyty a míra odmítnutí představovala 7,6 % z 253 765 žádostí. Je třeba konstatovat, že míra odmítnutých žádostí od roku 2010 klesla na polovinu, což ukazuje na zvýšenou důvěru.

Zpravodajka závěrem zdůrazňuje nezanedbatelný dopad, který má zrušení vízové povinnosti pro sblížení obyvatel Evropy a Arabského poloostrova. Dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně těžit z partnerství EU – Spojené arabské emiráty, ale přispěje i k jejich aktivnímu zapojení formou snadného cestování za přiměřených nákladů.

**

Provádění dohody a následné kroky

Pokud jde o provádění dohody a následné kroky v návaznosti na ni, zpravodajka vybízí Evropskou komisi, aby sledovala možný vývoj v souvislosti s kritérii, která původně vedla k přeřazení z přílohy I do přílohy II nařízení č. 509/2014. Tato kritéria nezahrnují jen nedovolené přistěhovalectví, veřejný pořádek a bezpečnost, ale rovněž i vnější vztahy Unie s dotčenými třetími zeměmi, včetně posouzení otázek dodržování lidských práv a základních svobod.

Zpravodajka dále vybízí Evropskou komisi a orgány Spojených arabských emirátů, aby dohlížely nad úplnou reciprocitou zrušení vízové povinnosti, která musí umožnit rovné zacházení se všemi občany, zejména se všemi občany Unie.

Zpravodajka upozorňuje na skutečnost, že ve smíšeném výboru, který je pověřen prováděním dohody (článek 6), zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem přímo voleným evropskými občany a je obráncem demokracie, lidských práv a základních svobod Evropské unie, mohl by se zapojit do činnosti smíšeného výboru. Zpravodajka Evropského parlamentu opětovně vybízí Evropskou komisi, aby přehodnotila složení smíšených výborů pro provádění budoucích dohod.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy dochází k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup dále zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu, přičemž ještě znepokojivější je skutečnost, že Parlament není řádně a včas informován o pokroku dvoustranných jednání.

**

Zvláštní ustanovení

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se této dohody tudíž neúčastní a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. Prohlášení vybízí orgány těchto zemí, aby se Spojenými arabskými emiráty co nejdříve sjednaly dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropské území těchto členských států.

**

Zpravodajka doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

4

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Eugen Freund

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí