Procedure : 2015/0062(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0324/2015

Indgivne tekster :

A8-0324/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0433

UDKAST TILHENSTILLING     ***
PDF 168kWORD 92k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mariya Gabriel

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07185/2015),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold (07103/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0124/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0324/2015),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og De Forenede Arabiske Emiraters regeringer og parlamenter.

KORT BEGRUNDELSE

Rammen for forbindelserne og aftalens generelle bestemmelser

Forbindelserne mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater foregår inden for rammerne af en samarbejdsaftale fra 1988 mellem Den Europæiske Union og Golfstaternes Samarbejdsråd. I 2013 åbnede Den Europæiske Union en delegation i De Forenede Arabiske Emirater, hvilket vidner om viljen til at styrke det bilaterale samarbejde.

Som en del af ændringen af forordning (EF) nr. 539/2001 ved Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 509/2014 blev De Forenede Arabiske Emirater overført til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EF) nr. 539/2001 som ændret finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.

Efter vedtagelsen af denne forordning den 20. maj 2014 vedtog Rådet den 9. oktober 2014 en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af en bilateral aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater. Forhandlingerne blev indledt den 5. november 2014 og afsluttet den 20. november 2014. Undertegnelsen af denne aftale fandt sted den 6. maj 2015 i Bruxelles. Siden denne dato finder aftalen midlertidig anvendelse i afventen af Europa-Parlamentets godkendelse.

Aftalen indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og statsborgere i De Forenede Arabiske Emirater ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på ophold i en periode på højst 90 dage i løbet af en periode på 180 dage. Visumfritagelsen gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen med henblik på udøvelse af lønnet beskæftigelse.

**

Ordførerens holdning

Denne aftale om visumfritagelse for korte ophold er et resultat af uddybningen af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater og et yderligere middel til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere den politiske dialog om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Mere end 150 000 europæiske statsborgere er etableret i De Forenede Arabiske Emirater, og langt de fleste af dem har udnyttet muligheder for økonomisk aktivitet. Omkring 1,6 millioner europæere besøger De Forenede Arabiske Emirater hvert år. I 2014 rejste omkring 230 000 statsborgere i De Forenede Arabiske Emirater til Europa, primært på forretningsrejse eller som luksusturister.

Ifølge Verdensturistorganisationen er visumpligten, udgifterne til visum og behovet for at planlægge rejsen på forhånd på grund at denne visumpligt blandt de væsentligste hindringer for statsborgerne fra De Forenede Arabiske Emirater for at rejse til Europa.

Visumfritagelsesaftalen vil således gøre det lettere for talrige europæere at besøge deres familier, der er etableret i De Forenede Arabiske, eller tage dertil på forretningsrejse eller som turister og tilsvarende for statsborgere i De Forenede Arabiske Emirater. Derudover findes der allerede et stort antal direkte flyforbindelser til og fra EU-medlemsstaterne.

Blandt de 19 lande, der er overført til positivlisten i forbindelse med ændringen af forordning, er De Forenede Arabiske Emirater det eneste, der er klassificeret som et højindkomstindustriland. Hvad angår handelsforbindelserne er EU i dag De Forenede Arabiske Emiraters vigtigste handelspartner, og De Forenede Arabiske Emirater er den fjortendestørste handelspartner for EU og dets medlemsstater. Samhandelen udgjorde i 2014 en værdi på 51 mio. EUR. Blandt staterne i Golfstaternes Samarbejdsråd er De Forenede Arabiske Emirater kendetegnet ved at have de mest intensive handelsforbindelser med EU. Der er derfor tale om højt udviklede handelsforbindelser, som kun kan lettes ved visumfritagelsesaftalen.

Hvad i øvrigt angår de politiske forbindelser mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater, er de siden 1988 reguleret i samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Golfstaternes Samarbejdsråd. I 2013 åbnede Den Europæiske Union en delegation i Abu Dhabi, hvilket vidner om viljen til at styrke de bilaterale forbindelser. Visumfritagelsesaftalen skal ses i en bredere sammenhæng, som et redskab til at uddybe samarbejdet, hvor begge parter har fælles interesser for at stabilisere makroregionen og være stærke og pålidelige partnere på flere områder, såsom i bekæmpelsen af terrorisme, bekæmpelsen af menneskehandel eller klimaændringerne. De Forenede Arabiske Emirater er også blevet en vigtig aktør, hvad angår udvikling og international bistand. På dette område kan EU og De Forenede Arabiske Emirater også være fuldgyldige partnere. Visumfritagelsesaftalen er derfor et tegn på bilaterale forbindelser, der vil drage fordel af at blive uddybet.

Endvidere minder ordføreren om, at der er tale om det første arabiske land, som Den Europæiske Union har undertegnet en visumfritagelsesaftale med. Ordføreren bifalder De Forenede Arabiske Emiraters og EU's oprettelsen af den tekniske arbejdsgruppe om menneskerettighederne i forbindelse med overførslen til bilag II. De Forenede Arabiske Emirater har også garanteret ligebehandling af alle EU-borgere og fuldstændig gensidighed fra den 22. marts 2014. Den vellykkede gennemførelse af forhandlingerne med De Forenede Arabiske Emirater kan være et eksempel på god praksis for de næste lande, der overføres fra negativlisten til positivlisten.

Ordføreren er overbevist om, at disse elementer viser, at De Forenede Arabiske Emirater har åbnet sig og har vilje til en tilnærmelse til EU, herunder om spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, rettigheder for vandrende arbejdstagere, kvinders rettigheder og ytringsfriheden.

Desuden udgør De Forenede Arabiske Emirater ingen risiko forbundet med ulovlig indvandring, den offentlige orden eller sikkerheden, og landet har givet de europæiske institutioner de nødvendige oplysninger herom. Dertil kommer, at De Forenede Arabiske Emirater udsteder biometriske pas til sine borgere. I 2014 udstedte Schengenmedlemsstaterne 230 194 visa til kortvarige ophold og afslagsprocenten var 7,6 % af 253 765 anmodninger. Det skal bemærkes, at procentdelen af afslag er halveret siden 2010, hvilket viser øget tillid.

Endelig understreger ordføreren, at visumfritagelsen er en ikke uvæsentlig katalysator for tilnærmelsen mellem de europæiske folk og befolkningerne på Den Arabiske Halvø. Visumfritagelsesaftalen giver ikke kun borgerne mulighed for fuldt ud at drage fordel af partnerskabet mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater, men giver dem også mulighed for at deltage heri ved at rejse på en mere økonomisk og mindre besværlig måde.

**

Gennemførelsen og overvågning af aftalen

Med hensyn til gennemførelsen og overvågningen af aftalen opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen til at overvåge de eventuelle udviklinger vedrørende de kriterier, der oprindeligt førte til overførslen fra bilag I til bilag II til forordning nr. 509/2014. Disse kriterier omfatter ikke blot illegal indvandring, den offentlige orden og sikkerheden, men også Unionens eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig hensynet til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Endvidere opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen og myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater til at sikre fuld gensidig visumfritagelse, der skal sikre ligebehandling af alle borgere, især blandt alle EU-borgerne.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at i det blandede udvalg til forvaltning af aftalen (artikel 6) er Den Europæiske Union kun repræsenteret af Europa-Kommissionen. Europa-Parlamentet bør, som en institution, der er direkte valgt af europæiske borgere og forkæmper for demokratiet, menneskerettighederne og Den Europæiske Unions grundlæggende principper, kunne inddrages i arbejdet i det blandede udvalg. Ordføreren opfordrer på ny Kommissionen til at revurdere sammensætningen af de blandede udvalg til forvaltning af fremtidige aftaler.

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at indskrænke Europa-Parlamentets råderum og er så meget mere problematisk, fordi Parlamentet ikke informeres rettidigt om udviklingen i de bilaterale forhandlinger.

**

Særlige bestemmelser

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold.

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: for Frankrigs og Nederlandenes vedkommende giver visumfritagelsesaftalen statsborgere i De Forenede Arabiske Emirater ret til at ophold udelukkende på disse medlemsstaters europæiske områder.

**

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik