Διαδικασία : 2015/0062(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0324/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0324/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0433

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 192kWORD 109k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια Mariya Gabriel

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07185/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (07113/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0124/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0324/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και οι γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διεξάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας του 1988 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου. Το 2013, η ΕΕ εγκαινίασε μια αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δηλώνοντας έτσι την πρόθεσή της να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 με τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταφέρθηκαν στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο κανονισμός αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, στις 9 Οκτωβρίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 5 Νοεμβρίου και περατώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2014. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των ΗΑΕ όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση

Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πάνω από 150.000 πολίτες της ΕΕ έχουν εγκατασταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η συντριπτική πλειοψηφία τους αξιοποίησαν ευκαιρίες οικονομικών δραστηριοτήτων. Περίπου 1,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι επισκέπτονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάθε χρόνο. Το 2014, περίπου 230.000 πολίτες από τα Εμιράτα ταξίδεψαν στην Ευρώπη, κυρίως για επιχειρήσεις και τουρισμό πολυτελείας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η υποχρέωση θεώρησης, το κόστος της θεώρησης και η ανάγκη να προγραμματίσουν το ταξίδι εκ των προτέρων, λόγω αυτής της υποχρέωσης θεώρησης, χαρακτηρίστηκαν από τους πολίτες των ΗΑΕ ως τα σημαντικότερα εμπόδια για ένα ταξίδι στην Ευρώπη.

Κατά συνέπεια, η συμφωνία για την απαλλαγή από τη θεώρηση θα διευκολύνει πολλούς Ευρωπαίους να επισκεφθούν τις οικογένειές τους που είναι εγκατεστημένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ή να ταξιδέψουν για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή, και το ίδιο ισχύει για τους κατοίκους των Εμιράτων. Πέραν αυτού, υπάρχουν ήδη πολλές απευθείας πτήσεις προς και από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των 19 χωρών που έχουν μετακινηθεί στον θετικό κατάλογο σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η μόνη χώρα που ταξινομείται ως υψηλού εισοδήματος βιομηχανική χώρα. Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις, η ΕΕ είναι σήμερα ο πρώτος εμπορικός εταίρος των ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία βρίσκονται στην 14η θέση των εμπορικών εταίρων της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι εμπορικές συναλλαγές έφθασαν τα € 51 εκατομμύρια σε αξία το 2014. Μεταξύ των μελών της Διάσκεψης των χωρών του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεχωρίζουν, διατηρώντας τις πιο έντονες εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, υπάρχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις, οι οποίες μπορεί να διευκολυνθούν μόνο με τη συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Εξάλλου, όσον αφορά τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αυτές αποτελούν μέρος της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) από το 1988. Το 2013, η ΕΕ εγκαινίασε μια αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι, δηλώνοντας έτσι την πρόθεσή της να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ως ένα εργαλείο για την εμβάθυνση της συνεργασίας, όπου οι δύο πλευρές έχουν κοινά συμφέροντα για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιφέρειας, και για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και αξιόπιστης εταιρικής σχέσης σε διάφορους τομείς, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η κλιματική αλλαγή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθίστανται επίσης σημαντικοί παράγοντες στους τομείς της ανάπτυξης και της διεθνούς ενίσχυσης. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εμιράτα μπορεί να είναι πλήρεις εταίροι. Η συμφωνία κατάργησης των θεωρήσεων είναι, ως εκ τούτου, μια ευκαιρία για διμερείς σχέσεις που θα επωφεληθούν από μια περαιτέρω εμβάθυνση.

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει επίσης ότι πρόκειται για το πρώτο αραβικό κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη δημιουργία της τεχνικής ομάδας εργασίας Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ευκαιρία της μεταφοράς στο Παράρτημα ΙΙ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγγυώνται επίσης την ίση μεταχείριση όλων των ευρωπαίων πολιτών και την πλήρη αμοιβαιότητα από 22 Μαρτίου 2014. Η επιτυχής διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για τις επόμενες χώρες που μεταφέρονται από τον αρνητικό στον θετικό κατάλογο.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν το άνοιγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και την επιθυμία τους για προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων, των γυναικών και της ελευθερίας της έκφρασης.

Επιπλέον, τα Εμιράτα δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια, και έχουν παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για αυτό στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επιπλέον, παρέχουν βιομετρικά διαβατήρια στους πολίτες τους. Το 2014, τα κράτη μέλη του Σένγκεν εξέδωσαν 230.194 θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας και το ποσοστό απόρριψης ήταν 7,6% για 253.765 αιτήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό άρνησης έχει μειωθεί στο μισό από το 2010, γεγονός που καταδεικνύει μια αυξανόμενη εμπιστοσύνη.

Τέλος, η εισηγήτρια τονίζει ένα επιπλέον το σημαντικό επιχείρημα υπέρ της απαλλαγής της θεώρησης, την προσέγγιση των λαών της Ευρώπης και της Αραβικής Χερσονήσου. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, όχι μόνο επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν πλήρως από την εταιρική σχέση ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και να ταξιδεύουν σε οικονομικό κόστος και με λιγότερες ταλαιπωρίες.

**

Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, Η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρεί τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στη μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 509/2014. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Επιπλέον, η εισηγήτρια ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ιδίως μεταξύ των πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες και είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενθαρρύνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης για τις μελλοντικές συμφωνίες.

Επίσης, η εισηγήτρια αμφισβητεί την πρακτική της υπογραφής των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και την προσωρινή εφαρμογή τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώσει την ευελιξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακόμη πιο προβληματικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικοί όροι

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσης συμφωνίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν άρα στη συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση ενθαρρύνει τις αρχές των χωρών αυτών να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις διμερείς συμφωνίες για την απαλλαγή από τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των κρατών μελών.

**

Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Μιλτιάδης Κύρκος, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Eugen Freund

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου