Menetlus : 2015/0062(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0324/2015

Esitatud tekstid :

A8-0324/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0433

SOOVITUS     ***
PDF 165kWORD 93k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mariya Gabriel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07185/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu eelnõu (07103/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0124/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0324/2015),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Araabia Ühendemiraatide valitsusele ja parlamendile.

LÜHISELGITUS

Suhete raamistik ja lepingu üldsätted

Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide suhetes on juhindutud 1988. aastal sõlmitud Euroopa Liidu ja Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu vahelisest koostöölepingust. Aastal 2013 avas Euroopa Liit delegatsiooni Araabia Ühendemiraatides, väljendades tahet tihendada kahepoolset koostööd.

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 509/2014 muudeti määrust (EÜ) nr 539/2001, viidi Araabia Ühendemiraadid üle II lisasse, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide nimekiri, kelle kodanikud on liikmesriikide välispiiride ületamisel viisanõudest vabastatud. Muudetud määrust (EÜ) nr 539/2001 kohaldavad kõik liikmesriigid peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi.

Pärast nimetatud määruse vastuvõtmist 20. mail 2014. aastal võttis nõukogu 9. oktoobril 2014. aastal vastu otsuse, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise kahepoolse lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised algasid 5. novembril ja lõppesid 20. novembril 2014. Lepingule kirjutati alla 6. mail 2015 Brüsselis. Nimetatud kuupäevast alates kohaldatakse lepingut ajutiselt kuni ajani, mil Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud.

Sõlmitud lepinguga nähakse Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide kodanikele ette võimalus reisida viisavabalt teise lepinguosalise territooriumile kuni 90 päevaks mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul. Viisanõudest on vabastatud kõik isikud (tava-, diplomaatilise, teenistus- või ametipassi ning eripassi kasutajad), kes reisivad kõikidel muudel eesmärkidel peale tasustatava töö tegemise.

**

Raportööri põhjendus

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping on saavutus Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vaheliste suhete süvendamisel ning ühtlasi täiendav vahend majandus- ja kultuurisuhete tihendamiseks ning intensiivsema poliitilise dialoogi pidamiseks mitmesugustel teemadel, nagu inimõigused ja põhivabadused.

Araabia Ühendemiraatidesse on asunud üle 150 000 ELi kodaniku, kellest suur enamus kasutab võimalust osaleda majandustegevuses. Igal aastal külastab Araabia Ühendemiraate umbes 1,6 miljonit eurooplast. Aastal 2014 reisis ligikaudu 230 000 Araabia Ühendemiraatide elanikku Euroopas, peamiselt äri- või luksusturismi eesmärgil.

Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel mainisid ühendemiraatide elanikud peamise takistusena Euroopasse reisimisel viisakohustust, viisa maksumust ja vajadust kavandada viisanõude tõttu oma reisi ette.

Viisanõudest loobumise leping võimaldab seega Euroopa elanikel hõlpsamini külastada oma Araabia Ühendemiraatides elavaid pereliikmeid või sõita neil – nagu ka ühendemiraatide elanikel – äri- või turismireisile. Rääkimata sellest, et juba on olemas väga palju otselende Euroopa Liidu liikmesriikidest ja liikmesriikidesse.

Määruse muutmisega positiivsesse nimekirja kantud 19 riigist on Araabia Ühendemiraadid ainus, kes kuulub suure sissetulekuga tööstusriikide hulka. Kaubandussuhete poolest on EL praegu Araabia Ühendemiraatide esimene kaubanduspartner ning ühendemiraadid on liidu ja selle liikmesriikide kaubanduspartnerite hulgas 14. kohal. Aasal 2014 ulatus kaubavahetuse maht 51 miljoni euroni. Pärsia lahe nõukogu riikidest on Araabia Ühendemiraatidel kõige tihedamad kaubandussuhted Euroopa Liiduga. Seega on kaubandussuhted väga hästi arenenud ja viisanõudest loobumise leping soodustab neid veelgi.

Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide poliitilisi suhteid on alates 1988. aastast reguleerinud Euroopa Liidu ja Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu vaheline koostööleping. Aastal 2013 avas Euroopa Liit delegatsiooni Abu Dhabis, väljendades tahet tihendada kahepoolset koostööd. Viisanõudest loobumise lepingut tuleb käsitleda laiemas kontekstis kui koostöö süvendamise vahendit, mille puhul kahel poolel on ühine huvi stabiliseerida makropiirkonda ning olla kindlad ja usaldusväärsed partnerid paljudes valdkondades, nagu võitlus terrorismiga, võitlus inimkaubanduse või ka kliimamuutuse vastu. Araabia Ühendemiraatidest saavad samuti esimese suurusjärgu osalised arengu ja rahvusvahelise abi valdkonnas. Selles osas saavad Euroopa Liit ja Araabia Ühendemiraadid olla täieõiguslikud partnerid. Viisanõudest loobumise leping annab seega tunnistust kahepoolsetest suhetest, mis süvenevad veelgi.

Raportöör tuletab ühtlasi meelde, et tegemist on esimese Araabia riigiga, kellega Euroopa Liit on sõlminud viisavabaduslepingu. Raportöör tunneb heameelt, et II lisasse kandmise puhul loodi Araabia Ühendemiraatide ja ELi tehniline töörühm inimõiguste küsimuses. Araabia Ühendemiraadid on samuti taganud kõigi ELi kodanike võrdse kohtlemise ja täieliku vastastikkuse põhimõtte järgimise alates 22. märtsist 2014. Araabia Ühendemiraatidega peetud läbirääkimiste tõrgeteta kulgu võib lugeda heaks tavaks järgmistele riikidele, keda kantakse negatiivsest nimekirjast positiivsesse.

Raportöör on veendunud, et eelnimetatu kinnitab Araabia Ühendemiraatide avatust ja tahet läheneda Euroopa Liidule, sealhulgas ka küsimustes, mis on seotud inimõiguste, võõrtöötajate õiguste, naiste õiguste ja sõnavabadusega.

Pealegi ei kujuta Araabia Ühendemiraadid mingit ohtu ebaseadusliku sisserände, avaliku korra või julgeoleku seisukohast ning on ELi institutsioonidele selle kohta esitanud vajalikke andmeid. Samuti väljastavad ühendemiraadid oma kodanikele biomeetrilisi passe. Aastal 2014 andsid Schengeni liikmesriigid välja 230 194 lühiajalist viisat ja viisast keeldumise määr 253 765 taotluse kohta oli 7,6 %. Tuleb märkida, et viisa väljastamisest keeldumise juhtude arv on aastast 2010 vähenenud kaks korda, mis näitab usalduse kasvu.

Raportöör rõhutab, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ja Araabia poolsaare rahvaste lähenemise seisukohast. Viisavabaduse leping annab kodanikele mitte üksnes võimaluse saada täielikult kasu ELi ja Araabia Ühendemiraatide partnerlusest, vaid ka selles osaleda, reisides soodsa hinnaga ja hõlpsasti.

**

Lepingu rakendamine ja järelevalve

Lepingu rakendamise ja järelevalve osas palub raportöör Euroopa Komisjonil jälgida võimalikku arengut nende kriteeriumide puhul, mille alusel kanti riik määruse nr 509/2014 I lisast II lisasse. Nimetatud kriteeriumid ei puuduta mitte ainult ebaseaduslikku sisserännet, avalikku korda ja julgeolekut, vaid ka liidu välissuhteid asjaomaste kolmandate riikidega, sealhulgas eeskätt küsimusi, mis on seotud inimõiguste ja põhivabaduste järgimisega.

Raportöör kutsub ühtlasi Euroopa Komisjoni ja Araabia Ühendemiraatide ametivõime tagama viisavabaduse täieliku vastastikuse põhimõtet, mis peab võimaldama kõigi kodanike, eeskätt kõigi liidu kodanike võrdset kohtlemist.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et lepingu haldamise ühiskomitees (artikkel 6) esindab Euroopa Liitu ainult Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament kui ELi kodanike poolt otse valitud institutsioon ning demokraatia, inimõiguste ja Euroopa Liidu aluspõhimõtete kaitsja võiks olla kaasatud ühiskomitee töösse. Euroopa Parlamendi raportöör ergutab veel kord Euroopa Komisjoni vaatama edaspidistes lepingutes läbi ühiskomisjonide koosseisu.

Ühtlasi seab raportöör kahtluse alla tava, mille kohaselt viisavabaduse lepingutele kirjutatakse alla ja neid hakatakse ajutiselt kohaldama enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. Raportööri arvates vähendab selline tava Euroopa Parlamendi tegutsemisvõimalusi ja on seda enam küsitav, et Euroopa Parlamenti ei teavitata õigeaegselt kahepoolsete läbirääkimiste kulgemisest.

**

Erisätted

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on arvesse võetud sõlmitud lepingu põhjendustes. Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ning nende suhtes ei kohaldata selle sätteid.

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, milles kajastatakse Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seost Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Deklaratsioonis ergutatakse nende riikide võime sõlmima võimalikult kiiresti Araabia Ühendemiraatidega kahepoolsed lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad lepingud.

Leping sisaldab territoriaalse kohaldatavusega seotud sätteid: Prantsusmaa ja Madalmaade puhul kohaldatakse lepingut ainult nende kahe liikmesriigi Euroopas paikneval territooriumil

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

4

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika