Menettely : 2015/0062(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0324/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0324/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0433

SUOSITUS     ***
PDF 164kWORD 91k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Mariya Gabriel

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07185/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien väliseksi lyhytaikaista oleskelua koskevaksi viisumivapaussopimukseksi (07103/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0124/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0324/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Osapuolten väliset suhteet ja sopimuksen yleiset määräykset

Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisiä suhteita säännellään Euroopan unionin ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston välillä vuonna 1988 tehdyllä yhteistyösopimuksella. Euroopan unioni avasi vuonna 2013 Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin edustuston, mikä on osoitus halusta vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä.

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014, jossa Yhdistyneet arabiemiirikunnat siirrettiin liitteeseen II. Kyseisessä liitteessä vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat muutettua asetusta (EY) N:o 539/2001.

Kyseinen asetus hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, jonka jälkeen neuvosto hyväksyi 9. lokakuuta 2014 päätöksen siitä, että komissio voi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kahdenvälisestä sopimuksesta. Neuvottelut aloitettiin 5. marraskuuta 2014 ja päätettiin 20. marraskuuta 2014. Sopimus allekirjoitettiin 6. toukokuuta 2015 Brysselissä. Sopimusta on siitä päivästä lähtien sovellettu väliaikaisesti odotettaessa Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Allekirjoitetussa sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen osapuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Viisumivapaus myönnetään kaikille henkilöryhmille (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

**

Esittelijän perustelut

Kyseinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus on tulosta Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisten suhteiden syvenemisestä ja se on myös yksi keino lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita sekä lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, myös ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin on asettunut yli 150 000 unionin kansalaista, ja suurin osa heistä harjoittaa siellä taloudellista toimintaa. Noin 1,6 miljoonaa eurooppalaista vierailee Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa vuosittain. Vuonna 2014 noin 230 000 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaista matkusti Euroopassa. Suurimmassa osassa heidän matkoistaan oli kyse liikematkoista ja luksusmatkailusta.

Maailman matkailujärjestön mukaan viisumipakko, viisumin hinta ja tarve suunnitella matkansa viisumipakon vuoksi etukäteen ilmoitetaan pääasiallisiksi esteiksi Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisten Euroopan-matkoille.

Viisumivapaussopimuksen ansiosta yhä useammat eurooppalaiset voivat näin ollen vierailla helpommin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin asettuneiden sukulaistensa luona tai matkustaa niihin työnsä vuoksi tai lomalle, ja sama pätee Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisiin. Puhumattakaan siitä, että jo nyt on tarjolla runsaasti suoria lentoja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Asetuksen muuttamisen yhteydessä myönteiseen luetteloon siirretyistä 19 maasta Yhdistyneet arabiemiirikunnat on ainoa, joka on luokiteltu teollistuneeksi korkean tulotason maaksi. EU on tällä hetkellä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tärkein kauppakumppani, ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat taas on EU:n ja se jäsenvaltioiden kauppakumppaneista 14. sijalla. Kauppavaihdon arvo oli peräti 51 miljoonaa euroa vuonna 2014. Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston valtioiden joukosta Yhdistyneet arabiemiirikunnat erottuvat kaikkein vilkkaimmilla kauppasuhteillaan EU:hun. Näin ollen viisumivapaussopimus voi vain edistää entisestään näitä erittäin pitkälle kehittyneitä kauppasuhteita.

Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisiä poliittisia suhteita määrittää Euroopan unionin ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston välillä vuonna 1988 tehty yhteistyösopimus. Euroopan unioni avasi vuonna 2013 Abu Dhabiin edustuston, mikä on osoitus halusta vahvistaa kahdenvälisiä suhteita. Viisumivapaussopimus on sijoitettava laajempaan asiayhteyteen, ja se on nähtävä sellaisen yhteistyön syventämisen välineenä, jossa osapuolten yhteisenä etuna on makroalueen vakauttaminen ja jossa niiden on oltava toisilleen vahvoja ja luotettavia kumppaneita useilla aloilla, kuten terrorismin ja ihmiskaupan torjunnassa sekä ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. Yhdistyneistä arabiemiirikunnista tulee myös eturivin toimija kehitystyön ja kansainvälisen kehitysavun alalla. Myös tällä osa-alueella EU ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat voivat olla täysivaltaisia kumppaneita. Viisumivapaussopimus edistää näin ollen kahdenvälisiä suhteita, joita on hyödyllistä syventää.

Esittelijä haluaa myös muistuttaa, että kyseessä on ensimmäinen arabimaa, jonka kanssa EU allekirjoittaa viisumivapaussopimuksen. Esittelijä pitää tervetulleena Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja EU:n välisen ihmisoikeuksia käsittelevän teknisen työryhmän perustamista liitteeseen II siirron yhteydessä. Yhdistyneet arabiemiirikunnat on myös 22. maaliskuuta 2014 alkaen taannut kaikkien unionin kansalaisten yhdenmukaisen kohtelun ja täyden vastavuoroisuuden. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa käytävien neuvottelujen asianmukainen sujuminen voi toimia esimerkkinä hyvästä käytännöstä niille maille, jotka seuraavaksi siirretään kielteisestä myönteiseen luetteloon.

Esittelijä on vakuuttunut, että nämä seikat ovat osoitus Yhdistyneiden arabiemiirikuntien avautumisesta ja sen halusta lähentyä EU:n kanssa myös ihmisoikeuksiin, siirtotyöläisten oikeuksiin, naisten oikeuksiin sekä sananvapauteen liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi Yhdistyneet arabiemiirikunnat ei aiheuta minkäänlaista laittoman maahanmuuton riskiä eikä riskejä yleisellä järjestyksellä ja turvallisuudelle, ja se on toimittanut EU:n toimielimille tarvittavat asiaa koskevat vakuudet. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisilla on lisäksi biometriset passit. Vuonna 2014 Schengenin alueeseen kuuluvat jäsenvaltiot myönsivät 230 194 viisumia lyhytaikaista oleskelua varten, ja 253 765 hakemuksesta 7,6 prosenttia hylättiin. On syytä panna merkille, että hylkäämisprosentti on puolittunut vuoteen 2010 verrattuna, mikä on osoitus kasvavasta luottamuksesta.

Esittelijän mielestä on tärkeää myös ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentää eurooppalaisia ja Arabian niemimaan kansoja. Viisumivapaussopimuksen ansiosta kansalaiset hyötyvät täysin EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisestä kumppanuudesta ja voivat osallistua siihen matkustamalla edulliseen hintaan ja helpommin.

**

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevassa asiassa esittelijä kehottaa komissiota seuraamaan niihin kriteereihin liittyvää mahdollista kehitystä, jotka alunperin johtivat asetuksen (EU) N:o 509/2014 liitteen I siirtämiseen liitteeseen II. Näihin perusteisiin kuuluvat laittoman maahanmuuton sekä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koituvan riskin tai uhan lisäksi myös unionin ulkosuhteet asianomaisten maiden kanssa ottaen huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä kehottaa lisäksi komissiota ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia varmistamaan viisumivapauden täysimääräisen vastavuoroisuuden, jotta kaikkia kansalaisia ja erityisesti unionin kansalaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa (6 artikla) EU:ta edustaa vain komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä ja demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n perusperiaatteiden vaalijana parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön. Esittelijä kehottaa jälleen komissiota tarkistamaan tulevien sopimusten hallinnointia käsittelevien sekakomiteoiden kokoonpanoa.

Esittelijä ei ole vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö kaventaa parlamentin liikkumavaraa ja on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä.

**

Erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

**

Lopuksi esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francisco Assis, Eugen Freund

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö