Pranešimas - A8-0324/2015Pranešimas
A8-0324/2015

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

16.11.2015 - (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Mariya Gabriel

Procedūra : 2015/0062(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0324/2015
Pateikti tekstai :
A8-0324/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07185/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju projektą (07103/2015),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0124/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0324/2015),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jungtinių Arabų Emyratų parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Santykių pobūdis ir bendrosios susitarimo nuostatos

Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų santykiai reglamentuojami pagal 1988 m. Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos bendradarbiavimo susitarimą. 2013 m. Europos Sąjunga, rodydama siekį sutvirtinti dvišalį bendradarbiavimą, Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsteigė delegaciją.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 509/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, Jungtiniai Arabų Emyratai įtraukti į II priedą, kuriame išdėstytas sąrašas trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant valstybių narių išorės sieną. Iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę.

Po to, kai 2014 m. gegužės 20 d. buvo priimtas minėtasis reglamentas, 2014 m. spalio 9 d. Taryba savo sprendimu įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų dvišalio susitarimo sudarymo. Derybos buvo pradėtos 2014 m. lapkričio 5 d. ir baigtos 2014 m. lapkričio 20 d. Šis susitarimas pasirašytas 2015 m. gegužės 6 d. Briuselyje. Nuo tos dienos susitarimas taikomas laikinai, laukiant, kol jį patvirtins Europos Parlamentas.

Pasirašytu susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir JAE piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios šalies teritoriją ir ten būnantiems ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių, tarnybinių ir (arba) pareiginių bei specialiųjų pasų turėtojams), vykstantiems į šalį bet kokiais tikslais, išskyrus asmenis, vykstančius dirbti mokamo darbo.

**

Pranešėjos pagrindimas

Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų santykių plėtojimo rezultatas, taip pat papildoma priemonė siekiant sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrę daugiau kaip 150 000 Europos šalių piliečių, didžioji jų dalis pasinaudojo ekonominės veiklos galimybėmis. Kiekvienais metais Jungtiniuose Arabų Emyratuose apsilanko apie 1,6 mln. europiečių. 2014 m. apie 230 000 JAE piliečių atvyko į Europą, visų pirma verslo ir prabangaus turizmo tikslais.

Pasaulio turizmo organizacijos teigimu, reikalavimas turėti vizą, jos kaina ir būtinybė kelionę planuoti iš anksto dėl reikalavimo turėti šią vizą yra vienos iš pagrindinių kliūčių, trukdančių JAE piliečiams keliauti Europoje.

Taigi susitarimu dėl bevizio režimo būtų sudarytos galimybės daugeliui europiečių lengviau aplankyti šeimos narius, gyvenančius Jungtiniuose Arabų Emyratuose, arba vykti verslo ar turizmo tikslais, ta pati tvarka galiotų ir JAE piliečiams. Jau nekalbant apie tai, kad jau yra daug tiesioginių skrydžių tarp JAE ir Europos Sąjungos valstybių narių.

Jungtiniai Arabų Emyratai yra vienintelė iš 19 šalių, šiuo pakeitimu perkeliamų į sąrašą šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, priklausanti industrializuotoms dideles pajamas gaunančioms šalims. Kalbant apie prekybos santykius šiandien ES yra didžiausia Jungtinių Arabų Emyratų prekybos partnerė, o Jungtiniai Arabų Emyratai – keturiolikta pagal dydį Sąjungos ir jos valstybių narių prekybos partnerė. 2014 m. jų prekybos mainų vertė siekė 51 mln. eurų. Jungtiniai Arabų Emyratai nuo kitų Persijos įlankos tarybos šalių skiriasi tuo, kad jų prekybos santykiai su Europos Sąjunga intensyvesni. Todėl šie prekybos ryšiai taip išvystyti, kad juos palengvinti galima tik sudarius susitarimą dėl bevizio režimo.

Be to, Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų politiniai santykiai reglamentuojami pagal 1988 m. Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos bendradarbiavimo susitarimą. 2013 m. Europos Sąjunga, rodydama siekį sutvirtinti dvišalį bendradarbiavimą, Abu Dabyje įsteigė delegaciją. Susitarimą dėl bevizio režimo reikia vertinti platesniame kontekste, nes jis yra priemonė, kuria siekiama plėtoti bendradarbiavimą, kai abi šalys turi bendrų interesų stabilizuoti didįjį regioną ir būti tvirtos bei patikimos partnerės ne vienoje srityje, pavyzdžiui, kovoje su terorizmu, kovoje su prekyba žmonėmis ar net klimato kaita. Jungtiniai Arabų Emyratai taip pat tampa vis svarbesniais veikėjais vystymosi ir tarptautinės pagalbos srityje. Pagal šį planą Europos Sąjunga ir Jungtiniai Arabų Emyratai gali būti visateisėmis partnerėmis. Susitarimas dėl bevizio režimo yra įrodymas, kad pavyko išplėtoti dvišalius santykius.

Be to, Pranešėja primena, kad JAE bus pirma arabų valstybė, su kuria Europos Sąjunga sudarys susitarimą dėl bevizio režimo. Pranešėja palankiai vertina tai, kad svarstant, ar šią valstybę įtraukti į II priedą, buvo sudaryta Jungtinių Arabų Emyratų ir ES techninio darbo grupė žmogaus teisių klausimu. Jungtiniai Arabų Emyratai taip pat užtikrino, kad nuo 2014 m. kovo 22 d. bus taikomos vienodos sąlygos visiems ES piliečiams ir abipusiškumo principas. Sėkmingos derybos su Jungtiniais Arabų Emyratais gali būti gerosios patirties pavyzdys kitoms šalims, kurias bus siekiama įtraukti į sąrašą šalių, kurioms taikomas bevizis režimas.

Pranešėja yra įsitikinusi, kad iš šių faktų matyti Jungtinių Arabų Emyratų atvirumas ir siekis suartėti su Europos Sąjunga, taip pat įsipareigojimas spręsti tokius klausimus kaip pagarba žmogaus teisėms, darbuotojų migrantų teisėms, moterų teisėms ir saviraiškos laisvei.

Be to, Jungtiniai Arabų Emyratai nekelia jokios rizikos, susijusios su nelegalia imigracija, pavojumi viešajai tvarkai ar saugumui, ir tai tinkamai įrodė ES institucijoms. Jų piliečiai taip pat turi biometrinius pasus. 2014 m. Šengeno erdvei priklausančios valstybės narės išdavė 230 194 trumpalaikes vizas, iš pateiktų 253 765 prašymų atsisakymo išduoti vizas procentinė dalis buvo 7,6 proc. Reikėtų pastebėti, kad nuo 2010 m. atsisakymų išduoti vizas procentinė dalis sumažėjo dvigubai, tai rodo vis augantį pasitikėjimą.

Pagaliau pranešėja pabrėžia, kad bevizis režimas nemažai prisidės suartinant europiečius ir Arabijos pusiasalio šalių gyventojus. Susitarimas dėl bevizio režimo sudaro galimybes piliečiams ne tik visiškai pasinaudoti Jungtinių Arabų Emyratų ir ES partneryste, bet ir joje dalyvauti ekonomiškai nebrangiai ir praktiškai keliaujant.

**

Susitarimo įgyvendinimas ir kontrolė

Pranešėja, kalbėdama apie susitarimo įgyvendinimą ir kontrolę, ragina Europos Komisiją stebėti galimus pokyčius, susijusius su kriterijais, kuriais remiantis iš pradžių šalys buvo perkeliamos iš Reglamento 509/2014 I priedo į II priedą. Šie kriterijai apima ne tik nelegalią migraciją, viešąją tvarką ir saugumą, bet ir Sąjungos išorės ryšius su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, visų pirma, kalbant apie klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

Be to, pranešėja ragina Europos Komisiją ir Jungtinių Arabų Emyratų valdžios institucijas užtikrinti visišką bevizio režimo abipusiškumą, taip sudarant galimybę su visais piliečiais, ypač Sąjungos piliečiais, elgtis vienodai.

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtiniame komitete Susitarimo vykdymo priežiūrai (6 straipsnis) Europos Sąjungai atstovauja tik Europos Komisija. Europos Parlamentas kaip piliečių tiesiogiai renkama ir demokratiją, žmogaus teises bei ES pagrindinius principus ginanti institucija taip pat galėtų dalyvauti šio jungtinio komiteto veikloje. Europos Parlamento pranešėja dar kartą ragina Europos Komisiją persvarstyti būsimų susitarimų Jungtinių komitetų Susitarimo vykdymo priežiūrai sudėtį.

Pranešėjai taip pat kyla klausimų dėl praktikos, pagal kurią susitarimai dėl bevizio režimo pasirašomi ir laikinai taikomi negavus Europos Parlamento pritarimo. Pranešėja pabrėžia, kad tokia praktika sumažina Europos Parlamento veiksmų laisvę, juo labiau, kad Parlamentas nedelsiant ir laiku neinformuojamas apie dvišalių derybų eigą.

**

Specialios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama sudaryto susitarimo konstatuojamosiose dalyse. Taigi Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja sudarant šį susitarimą ir jo nuostatos joms nėra taikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat aprašomas glaudus Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau su Jungtiniais Arabų Emyratais sudaryti dvišalius susitarimus dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju.

Susitarime yra nuostatų dėl jo teritorinio taikymo: Prancūzijos ir Nyderlandų atveju bevizis režimas taikomas tik šių valstybių narių teritorijoje Europos žemyne.

**

Be to, pranešėja rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

10.11.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

4

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Francisco Assis, Eugen Freund

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Verts/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  balsavo prieš

0  :  susilaikė