Procedūra : 2015/0062(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0324/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0324/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0433

IETEIKUMS     ***
PDF 182kWORD 103k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

par projektu Padomes lēmumam par to, par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Mariya Gabriel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07185/2015),

–  ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07103/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0124/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0324/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Apvienoto Arābu Emirātu valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Nolīguma attiecību konteksts un vispārīgie noteikumi

Eiropas Savienības un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) attiecības tiek īstenotas saskaņā ar 1988. gada sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomi. Eiropas Savienība 2013. gadā izveidoja delegāciju Apvienotajos Arābu Emirātos, apliecinot vēlmi pastiprināt divpusējo sadarbību.

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 Apvienotie Arābu Emirāti tika pārcelti uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā tika pieņemta minētā regula, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Sarunas tika sāktas 2014. gada 5. novembrī un noslēgtas 2014. gada 20. novembrī. Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 6. maijā Briselē. Kopš minētā datuma šis nolīgums tiek piemērots provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Apvienoto Arābu Emirātu pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Apvienoto Arābu Emirātu attiecību padziļināšanas pozitīvs iznākums, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

AAE ir apmetušies vairāk nekā 150 000 Eiropas Savienības valstspiederīgo, no kuriem lielākā daļa izmanto iespējas veikt ekonomiskas darbības. Katru gadu Apvienotos Arābu Emirātus apmeklē aptuveni 1,6 miljoni Eiropas iedzīvotāju. 2014. gadā aptuveni 230 000 Apvienoto Arābu Emirātu iedzīvotāju ceļoja uz Eiropu. Lielākā daļa no viņiem devās darījumu braucienos vai izmantoja luksusa klases tūrisma pakalpojumus.

Kā norāda Starptautiskā Tūrisma organizācija, prasība pēc vīzas, tās izmaksas un nepieciešamība šīs prasības dēļ plānot ceļojumu savlaicīgāk tiek uzskatītas par būtiskiem šķēršļiem, lai Apvienoto Arābu Emirātu iedzīvotāji ceļotu uz Eiropu.

Līdz ar to nolīgums par vīzu režīma atcelšanu ļaus daudziem Eiropas iedzīvotājiem daudz vienkāršāk apmeklēt savu ģimeni, kas ir apmetusies Apvienotajos Arābu Emirātos, vai ceļot profesionālu iemeslu dēļ vai kā tūristiem. Tas pats attiecas uz Apvienoto Arābu Emirātu iedzīvotājiem. Turklāt šobrīd jau ir daudz tiešo reisu uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un no tām.

No 19 valstīm, kas saistībā ar regulas grozīšanu ir pārceltas uz pozitīvo sarakstu, Apvienotie Arābu Emirāti ir vienīgā valsts, kura ir norādīta kā rūpnieciski attīstīta valsts ar augstiem ienākumiem. Tirdzniecības attiecību jomā ES šobrīd ir Apvienoto Arābu Emirātu galvenā tirdzniecības partnere, un tas šo valsti ierindo 14. vietā Savienības un tās dalībvalstu tirdzniecības partneru vidū. Tirdzniecības vērtība 2014. gadā sasniedza EUR 51 miljonu. Persijas līča konferences valstu vidū Apvienotie Arābu Emirāti izceļas ar visintensīvākajām tirdzniecības attiecībām ar Eiropas Savienību. Līdz ar to tirdzniecības attiecības ir ļoti attīstītas, un nolīgums par vīzu režīma atcelšanu var tās tikai veicināt.

Turklāt Eiropas Savienības un Apvienoto Arābu Emirātu politiskās attiecības kopš 1988. gada noris atbilstīgi ES un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes (CCG) sadarbības nolīgumam. Eiropas Savienība 2013. gadā izveidoja delegāciju Abū Dabī, apliecinot gatavību pastiprināt divpusējās attiecības. Nolīgums par vīzu režīma atcelšanu ir jāskata plašākā kontekstā kā sadarbības padziļināšanas līdzeklis, abām pusēm īstenojot kopīgas intereses stabilizēt makroreģionu un esot stabilām un uzticamām partnerēm daudzās jomās, piemēram, cīņā pret terorismu un cilvēku tirdzniecību vai klimata pārmaiņu apkarošanā. Apvienotie Arābu Emirāti arī kļūst par vienu no galvenajiem dalībniekiem attīstības un starptautiskās palīdzības jomā. Arī šajā ziņā Eiropas Savienība un Apvienotie Arābu Emirāti var būt pilntiesīgi partneri. Līdz ar to nolīgums par vīzu režīma atcelšanu apliecina divpusējās attiecības, kas gūs labumu no to padziļināšanas.

Turklāt referente atgādina, ka AAE ir pirmā arābu valsts, ar kuru Eiropas Savienība paraksta nolīgumu par vīzu režīma atcelšanu. Saistībā ar Apvienoto Arābu Emirātu pārcelšanu uz II pielikumu referente arī atzinīgi vērtē AAE un ES tehniskās darba grupas izveidi cilvēktiesību jomā. Apvienotie Arābu Emirāti arī garantēja vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un pilnīgu savstarpību no 2014. gada 22. marta. Sarunu laba norise ar AAE var būt labas prakses piemērs attiecībā uz turpmākajām valstīm, kas tiek pārceltas no negatīvā uz pozitīvo sarakstu.

Referente ir pārliecināta, ka šie elementi apliecina Apvienoto Arābu Emirātu atvērtību un vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai, tostarp jautājumos, kas skar cilvēktiesības, migrējošo darba ņēmēju tiesības, sieviešu tiesības un vārda brīvību.

Turklāt Apvienotie Arābu Emirāti nerada nekādu nelikumīgas imigrācijas, sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējuma risku un ir nodrošinājuši Eiropas Savienības iestādēm šajā sakarībā vajadzīgos elementus. Turklāt AAE saviem pilsoņiem izsniedz pases ar biometriskajiem datiem. Šengenas zonas dalībvalstis 2014. gadā izsniedza 230 194 īstermiņa uzturēšanās vīzas, un no 253 765 pieteikumiem tas ir 7,6 % atteikuma līmenis. Būtu jānorāda, ka atteikuma rādītāji kopš 2010. gada samazinājušies divkārt, kas apliecina pieaugošu uzticēšanos.

Visbeidzot referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana ir būtisks Eiropas un Arābijas pussalas reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ES un Apvienoto Arābu Emirātu partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā piedalīties, ērti un praktiski ceļojot par zemākām izmaksām.

**

Nolīguma īstenošana un turpmāk veicamie pasākumi

Attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referente aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai to kritēriju jomā, kuri sākotnēji noveda pie AAE pārcelšanas no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši apsvērumus saistībā ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Apvienoto Arābu Emirātu iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot pie turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu.

Tāpat referente izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Eiropas Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ka turklāt EP netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma preambulā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un šīm valstīm nav saistoši tā noteikumi.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīzāk noslēgt ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.11.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

4

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Eugen Freund

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto simbolu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika