Procedure : 2015/0062(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0324/2015

Ingediende teksten :

A8-0324/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2015 - 4.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0433

AANBEVELING     ***
PDF 172kWORD 92k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mariya Gabriel

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07185/2015),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07103/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0124/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0324/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Arabische Emiraten.

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond van de betrekkingen en de algemene bepalingen van de overeenkomst

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten worden onderhouden in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van 1988 tussen de Europese Unie en de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten. In 2013 heeft de Europese Unie een delegatie geopend in de Verenigde Arabische Emiraten, een teken van de wens om de bilaterale betrekkingen aan te halen.

In het kader van de wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 middels Verordening nr. 509/2014 van het Europees Parlement en de Raad zijn de Verenigde Arabische Emiraten overgeheveld naar bijlage II, die de lijst bevat van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten zijn vrijgesteld van de visumplicht. De gewijzigde Verordening nr. 539/2001 is van toepassing op alle lidstaten, met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Na de vaststelling van genoemde verordening op 20 mei 2014 heeft de Raad op 9 oktober 2014 een besluit vastgesteld tot machtiging van de Commissie om onderhandelingen te openen betreffende de sluiting van een bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten. De onderhandelingen zijn op 5 november geopend en op 20 november 2014 afgerond. De ondertekening van deze overeenkomst heeft op 6 mei 2015 in Brussel plaatsgevonden. Vanaf deze datum wordt de overeenkomst voorlopig toegepast, in afwachting van de goedkeuring van het Europees Parlement.

De overeenkomst voorziet in visumvrij reizen voor de burgers van de Europese Unie en voor de burgers van de Verenigde Arabische Emiraten die naar het grondgebied van de andere partij reizen voor maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen. De visumvrijstelling geldt voor alle categorieën personen (houders van gewone paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, officiële paspoorten en speciale paspoorten) en voor reizen voor alle doeleinden, behalve voor het verrichten van een bezoldigde bezigheid.

**

Motivering van de rapporteur

Deze visumvrijstellingsovereenkomst voor kort verblijf vormt het sluitstuk van de verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten en een aanvullend instrument om de economische en culturele betrekkingen aan te halen alsook de politieke dialoog over diverse kwesties, zoals de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, te intensiveren.

Meer dan 150 000 Europese burgers zijn gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten en het overgrote deel van hen maakt van de mogelijkheid gebruik om economisch activiteiten te ontplooien. Elk jaar bezoeken ongeveer 1,6 miljoen Europeanen de Verenigde Arabische Emiraten. In 2014 hebben ongeveer 230 000 burgers van de Verenigde Arabische Emiraten in Europa gereisd, voornamelijk voor zaken en in het kader van het luxe-toerisme.

Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme vormen de visumverplichting, de visumkosten en de noodzaak om zijn reis op deze visumverplichting af te stemmen, een belangrijke belemmering voor de burgers van de Verenigde Arabische Emiraten om naar Europa te reizen.

De visumvrijstellingsovereenkomst zorgt ervoor dat talrijke Europeanen eenvoudiger hun familie in de Verenigde Arabische Emiraten kunnen bezoeken, of voor zakelijke of vakantiedoeleinden daar naartoe kunnen reizen, wat m.m. ook geldt voor de burgers van Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast zijn er reeds zeer veel rechtstreekse vluchten van en naar de lidstaten van de Unie.

Van de 19 landen die op grond van de wijziging van de verordening naar de positieve lijst verplaatst zijn, zijn de Verenigde Arabische Emiraten het enige land dat als geïndustrialiseerd hoge-inkomensland te boek staat. Wat de handelsbetrekkingen betreft is de EU thans de eerste handelspartner van de Verenigde Arabische Emiraten, en staat het land op de veertiende plaats van de handelspartners van de Unie en zijn lidstaten. De omvang van de handel bedroeg 51 miljoen euro in 2014. Van de lidstaten van de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten, onderhouden de Verenigde Arabische Emiraten de meest intensieve handelsbetrekkingen met de Europese Unie. Dit zijn derhalve belangrijke handelsbetrekkingen die bij de visumvrijstellingsovereenkomst alleen maar baat kunnen hebben.

De politieke betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten worden sinds 1988 geregeld door de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC). In 2013 heeft de Europese Unie een delegatie geopend in Abu Dhabi, een teken van de wens om de bilaterale betrekkingen verder aan te halen. De visumvrijstellingsovereenkomst dient in een breder kader geplaatst te worden, als instrument om tot een nauwere samenwerking te komen, waar beide partijen gemeenschappelijk belang hebben bij de stabilisering van de grotere regio, en een solide en betrouwbaar partnerschap te vormen op verschillende gebieden zoals in de strijd tegen het terrorisme, de strijd tegen de mensenhandel of de klimaatverandering. De Verenigde Arabische Emiraten worden ook vooraanstaande actoren op het gebied van ontwikkeling en internationale hulp. Ook op dit gebied kunnen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten volwaardige partners worden. De visumvrijstellingsovereenkomst is dan ook een teken dat de bilaterale betrekkingen er baat bij hebben om verder aangehaald te worden.

Voorts herinnert de rapporteur eraan dat het hier de eerste Arabische staat betreft waarmee de Europese Unie een visumvrijstellingsovereenkomst sluit. De rapporteur is ingenomen met de instelling van de technische werkgroep Verenigde Arabische Emiraten - EU inzake de mensenrechten, ter gelegenheid van de verplaatsing naar bijlage II. De Verenigde Arabische Emiraten hebben eveneens de gelijke behandeling van alle Europese burgers en de volledige wederkerigheid gewaarborgd, met ingang van 22 maart 2014. Het goede verloop van de onderhandelingen met de Verenigde Arabische Emiraten kan als een voorbeeld van een goede praktijk dienen voor de volgende landen die van de negatieve lijst naar de positieve lijst zijn overgeheveld.

De rapporteur is ervan overtuigd dat deze elementen blijk geven van de openstelling van de Verenigde Arabische Emiraten en de wens tot toenadering met de Europese Unie, met inbegrip van kwesties in verband met mensenrechten, het recht van arbeidsmigranten, vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting.

De Verenigde Arabische Emiraten vormen geen enkel risico betreffende illegale immigratie, de openbare orde of veiligheid en hebben aan de Europese instellingen in dit verband de noodzakelijke stukken overlegd. Bovendien worden aan hun burgers biometrische paspoorten afgegeven. In 2014 hebben de lidstaten van Schengen 230 194 visa voor kort verblijf afgegeven en van de 253 765 aanvragen 7,6 % geweigerd. Vermeld dient te worden dat het weigeringspercentage sinds 2010 gehalveerd is, hetgeen wijst op toegenomen vertrouwen.

Tenslotte wijst de rapporteur op het niet verwaarloosbare effect van de visumvrijstelling voor de toenadering van de Europese volkeren en die op het Arabisch schiereiland. De visumvrijstellingsovereenkomst maakt het voor de burgers niet alleen mogelijk om ten volle gebruik te maken van het partnerschap EU-Verenigde Arabische Emiraten, maar ook eraan deel te nemen door voordeliger en met minder rompslomp te kunnen reizen.

**

Toepassing en toezicht op de overeenkomst

Wat de toepassing en de follow-up van de overeenkomst betreft verzoekt de rapporteur de Europese Commissie toezicht te houden op de mogelijke ontwikkelingen van de criteria die oorspronkelijk hebben geleid tot de verplaatsing van bijlage I naar bijlage II van Verordening nr. 509/2014. Deze criteria omvatten niet alleen illegale immigratie, openbare orde en veiligheid, maar ook de externe betrekkingen van de Unie met het betreffende derde land, met inbegrip van met name kwesties in verband met de inachtneming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

Bovendien verzoekt de rapporteur de Europese Commissie en de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten toe te zien op de volledige wederkerigheid van de visumvrijstelling die de gelijke behandeling van alle burgers, met name de burgers van de Unie, mogelijk moet maken.

De rapporteur wijst op het feit dat in het Gemengd comité voor het beheer van de overeenkomst (artikel 6), de Europese Unie uitsluitend door de Europese Commissie wordt vertegenwoordigd. Als de rechtstreeks door de Europese burgers verkozen instelling en hoeder van de democratie, de mensenrechten en de fundamentele beginselen van de Europese Unie, zou het Europese Parlement bij de werkzaamheden van het gemengd comité kunnen worden betrokken. De rapporteur van het Europese Parlement spoort de Europese Commissie nogmaals aan om de samenstelling van de gemengde comités voor het beheer van de toekomstige overeenkomsten te herzien.

Voorts stelt de rapporteur vraagtekens bij de praktijk om de visumvrijstellingsovereenkomsten te ondertekenen en voorlopig toe te passen voordat de goedkeuring door het Europees Parlement heeft plaatsgevonden. Zij merkt op dat deze praktijk de manoeuvreerruimte van het Europees Parlement beperkt, ook al gezien het feit dat het Parlement niet tijdig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de bilaterale onderhandelingen.

**

Bijzondere bepalingen

In de overwegingen van de gesloten overeenkomst is rekening gehouden met de bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen geen deel aan de gesloten overeenkomst en zijn niet gebonden aan de bepalingen daarvan.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis komt tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. In de verklaring worden de autoriteiten van deze landen aangespoord onverwijld bilaterale overeenkomsten te sluiten met de Verenigde Arabische Emiraten over de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.

De overeenkomst bevat bepalingen betreffende de territoriale toepassing: ten aanzien van Frankrijk en Nederland geldt de visumvrijstelling alleen voor verblijf op het Europese grondgebied van deze twee lidstaten.

**

Ten slotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken dit verslag steunen en dat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring verleent.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.11.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

4

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

HOOFDELIJKE STEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid