Procedura : 2015/0062(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0324/2015

Teksty złożone :

A8-0324/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0433

ZALECENIE     ***
PDF 185kWORD 107k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07185/2015),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07103/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0124/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0324/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramy stosunków i ogólne postanowienia umowy

Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi reguluje umowa z 1988 r. o współpracy między Unią Europejską a Radą Współpracy Państw Zatoki. W 2013 r. Unia Europejska utworzyła delegaturę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, potwierdzając w ten sposób wolę zacieśnienia współpracy dwustronnej.

W ramach zmiany rozporządzenia (WE) nr 539/2001 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 509/2014 Zjednoczone Emiraty Arabskie przeniesiono do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Zmodyfikowane rozporządzenie nr 539/2001 stosuje się do wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Po przyjęciu wspomnianego rozporządzenia w dniu 20 maja 2014 r. Rada przyjęła w dniu 9 października 2014 r. decyzję uprawniającą Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Negocjacje rozpoczęły się w dniu 5 listopada, a zakończono je w dniu 20 listopada 2014 r. Umowę podpisano w Brukseli w dniu 6 maja 2015 r. Od tego czasu umowa ma charakter tymczasowy do chwili jej zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Podpisana umowa przewiduje system podróży bezwizowych, zgodnie z którym obywatele Unii Europejskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą przebywać na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego obejmuje wszystkie kategorie osób (posiadaczy paszportów zwykłych, dyplomatycznych, służbowych/urzędowych lub specjalnych) podróżujących w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem prowadzenia działalności zarobkowej.

**

Uzasadnienie sprawozdawczyni

Umowa w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych stanowi istotne osiągnięcie w procesie pogłębiania wzajemnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także jest środkiem uzupełniającym umożliwiającym zacieśnienie stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz intensyfikację dialogu politycznego na temat wielu kwestii, w tym praw człowieka i podstawowych wolności.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszka ponad 150 000 obywateli europejskich, których znaczna większość skorzystała z możliwości prowadzenia działalności zarobkowej. Każdego roku Zjednoczone Emiraty Arabskie odwiedza około 1,6 mln Europejczyków. W 2014 r. około 230 000 obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich odbyło podróże do Europy – głównie podróże służbowe i luksusowe podróże turystyczne.

Światowa Organizacja Turystyki zaliczyła obowiązek wizowy, koszt wizy oraz konieczność planowania podróży z wyprzedzeniem wynikającą z obowiązku wizowego do głównych przeszkód utrudniających obywatelom Zjednoczonych Emiratów Arabskich podróże do Europy.

Umowa o zniesieniu wiz ułatwi zatem licznym Europejczykom odwiedzanie rodzin zamieszkałych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub odbywanie podróży służbowych bądź turystycznych oraz będzie stanowić analogiczne ułatwienie dla Emiratczyków. Przy tym już teraz istnieją liczne loty bezpośrednie z i do państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wśród 19 krajów, które w ramach zmiany rozporządzenia przeniesiono na listę pozytywną, Zjednoczone Emiraty Arabskie są jedynym zaliczanym do krajów uprzemysłowionych o wysokich dochodach. Co się tyczy stosunków handlowych, UE jest obecnie pierwszym partnerem handlowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, te zaś plasują się na czternastym miejscu wśród partnerów handlowych Unii i jej państw członkowskich. W 2014 r. wymiana handlowa osiągnęła wartość 51 mln EUR. Wśród państw Konferencji Państw Zatoki Zjednoczone Emiraty Arabskie wyróżniają się najbardziej intensywnymi stosunkami handlowymi z Unią Europejską. Umowa o zniesieniu wiz może tylko ułatwić te właśnie bardzo rozwinięte stosunki handlowe.

Jeżeli chodzi o stosunki polityczne między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, od 1988 r. reguluje je umowa o współpracy między Unią Europejską a Radą Współpracy Państw Zatoki. W 2013 r. Unia Europejska utworzyła delegaturę w Abu Zabi, potwierdzając w ten sposób wolę zacieśnienia stosunków dwustronnych. Umowę o zniesieniu wiz należy postrzegać, jako narzędzie pogłębiania współpracy, w szerszym kontekście, gdzie obie strony mają wspólny interes w stabilizacji makroregionu i w byciu solidnymi i wiarygodnymi partnerami w wielu dziedzinach takich jak walka z terroryzmem, walka z handlem ludźmi czy też walka ze zmianą klimatu. Zjednoczone Emiraty Arabskie stają się także pierwszoplanowym podmiotem w dziedzinie rozwoju i pomocy międzynarodowej. Również na tej płaszczyźnie Unia Europejska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą być partnerami w pełnym tego słowa znaczeniu. Umowa o zniesieniu wiz potwierdza zatem stosunki dwustronne, które zyskają na pogłębieniu.

Poza tym sprawozdawczyni przypomina, że chodzi tu o pierwsze państwo arabskie, z którym Unia Europejska podpisuje umowę o zniesieniu wiz. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje utworzenie technicznej grupy roboczej ZEA–UE do spraw praw człowieka, w związku z przeniesieniem kraju do załącznika II. Zjednoczone Emiraty Arabskie zagwarantowały też równość traktowania wszystkich obywateli europejskich oraz całkowitą wzajemność od dnia 22 marca 2014 r. Pomyślny przebieg negocjacji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi może stanowić przykład dobrej praktyki dla kolejnych krajów przenoszonych z listy negatywnej na listę pozytywną.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że powyższe fakty świadczą o otwartości Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz ich woli zbliżenia z Unią Europejską, w tym w sprawach związanych z prawami człowieka, prawami pracowników migrujących, prawami kobiet oraz wolnością słowa.

Poza tym Zjednoczone Emiraty Arabskie nie stanowią żadnego zagrożenia pod względem nielegalnej imigracji, porządku publicznego czy bezpieczeństwa i przekazały instytucjom niezbędne informacje w tym zakresie. Ponadto wydają one swoim obywatelom paszporty biometryczne. W 2014 r. państwa członkowskie strefy Schengen wydały 230 194 wiz krótkoterminowych – odmownie rozpatrzono 7,6% z 253 765 wniosków. Należy zauważyć, że odsetek odmów zmniejszył się o połowę od 2010 r., co świadczy o wzroście zaufania.

Sprawozdawczyni podkreśla wreszcie, jak ważne jest zwolnienie z obowiązku wizowego dla zbliżenia do siebie obywateli państw Unii Europejskiej i Półwyspu Arabskiego. Umowa o zniesieniu wiz pozwala obywatelom nie tylko w pełni korzystać z partnerstwa między UE a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale również uczestniczyć w nim dzięki możliwości odbywania podróży, których koszty są niższe, a związane z nimi procedury administracyjne – uproszczone.

**

Wdrażanie umowy i monitorowanie jej stosowania

Co się tyczy wdrażania umowy i monitorowania jej stosowania, sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej o śledzenie ewentualnych zmian pod względem kryteriów, które pierwotnie doprowadziły do przeniesienia kraju z załącznika I do załącznika II do rozporządzenia nr 509/2014. Kryteria te obejmują nie tylko nielegalną imigrację, porządek publiczny i bezpieczeństwo, lecz także stosunki zewnętrzne Unii z zainteresowanymi krajami trzecimi, w tym w szczególności względy związane z przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności.

Poza tym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji Europejskiej i władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zapewnienie pełnej wzajemności w znoszeniu wiz, co powinno umożliwić równe traktowanie wszystkich obywateli, w szczególności wszystkich obywateli Unii.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że we wspólnym komitecie ds. zarządzania umową (art. 6) Unię Europejską reprezentuje jedynie Komisja Europejska. W pracach wspólnego komitetu mógłby uczestniczyć Parlament Europejski, jako instytucja bezpośrednio wybierana przez obywateli europejskich oraz broniąca demokracji, praw człowieka i podstawowych zasad Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ponownie zachęca Komisję Europejską do dokonania przeglądu składu wspólnych komitetów ds. zarządzania przyszłymi umowami.

Sprawozdawczyni wyraża również wątpliwości co do praktyki podpisywania i tymczasowego stosowania umów o zniesieniu wiz przed wyrażeniem zgody przez Parlament Europejski. Sprawozdawczyni zauważa, że praktyka ta prowadzi do ograniczenia pola manewru Parlamentu Europejskiego i jest tym bardziej problematyczna, że Parlament nie otrzymuje terminowo informacji o postępie negocjacji dwustronnych.

**

Przepisy szczegółowe

Szczególną sytuację Wielkiej Brytanii i Irlandii uwzględniono w motywach zawartej umowy. Wielka Brytania i Irlandia nie przystępują zatem do zawartej umowy i nie podlegają jej postanowieniom.

We wspólnej deklaracji do umowy uwzględniono również fakt włączenia Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. W deklaracji zachęcono władze tych krajów do jak najszybszego zawarcia umów dwustronnych o zniesieniu wiz krótkoterminowych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące jej stosowania terytorialnego: w przypadku Francji i Holandii postanowienia umowy mają zastosowanie wyłącznie do obszarów europejskich tych dwóch państw członkowskich.

**

Na koniec sprawozdawczyni zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie tego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu – udzielenie zgody na zawarcie umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

10.11.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

4

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Eugen Freund

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności