ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

16.11.2015 - (07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

Postup : 2015/0062(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0324/2015
Predkladané texty :
A8-0324/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07185/2015),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07103/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0124/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0324/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Európskeho parlamentu Rade, Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Spojeným arabským emirátom.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámec vzťahov a všeobecné ustanovenia dohody

Vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi sa udržiavajú v rámci dohody z roku 1988 o spolupráci medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive. V roku 2013 Európska únia otvorila v Spojených arabských emirátoch zastúpenie, čo svedčí o odhodlaní posilniť dvojstrannú spoluprácu.

V rámci zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2001 nariadením č. 509/2014 boli Spojené arabské emiráty presunuté do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Zmenené nariadenie (ES) č. 539/2001 uplatňujú všetky členské štáty s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva.

Po prijatí uvedeného nariadenia 20. mája 2014 prijala Rada 9. októbra 2014 rozhodnutie o poverení Komisie začať rokovania o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi. Rokovania sa začali 5. novembra a skončili 20. novembra 2014. Dohoda bola podpísaná 6. mája 2015 v Bruseli. Od tohto dátumu sa dohoda vykonáva predbežne, kým Európsky parlament neudelí súhlas.

V podpísanej dohode sa stanovuje systém cestovania bez vízovej povinnosti pre občanov Európskej únie a štátnych príslušníkov Spojených arabských emirátov, ktorých pobyt na území druhej zmluvnej strany dosahuje najviac 90 dní počas celého obdobia 180 dní. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na všetky kategórie osôb (držitelia bežných, diplomatických, služobných/úradných a špeciálnych pasov) cestujúcich z akéhokoľvek dôvodu okrem vykonávania platenej činnosti.

**

Odôvodnenie spravodajkyne

Táto dohoda o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch predstavuje úspešné zavŕšenie prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi, ako aj ďalší prostriedok na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd.

V Spojených arabských emirátoch žije viac ako 150 000 európskych občanov a veľká väčšina z nich využila príležitosti na hospodárske činnosti. Približne 1,6 milióna Európanov každoročne navštívi Spojené arabské emiráty. V roku 2014 cestovalo do Európy približne 230 000 občanov Spojených arabských emirátov, najmä v rámci služobných ciest a luxusného cestovného ruchu.

Podľa Svetovej organizácie pre cestovný ruch boli medzi hlavné prekážky cesty občanov Spojených arabských emirátov do Európy zaradené vízová povinnosť, náklady na víza a potreba vopred plánovať cestu v súvislosti s vízovou povinnosťou.

Dohoda o zrušení vízovej povinnosti zjednoduší teda mnohým Európanom návštevu rodiny v Spojených arabských emirátoch alebo cestu z pracovných dôvodov alebo v rámci cestovného ruchu, pričom to isté platí aj pre občanov Spojených arabských emirátov. Okrem toho už existuje veľa priamych letov z a do členských štátov Európskej únie.

Medzi 19 krajinami presunutými do pozitívneho zoznamu pri zmene nariadenia sú Spojené arabské emiráty jedinou krajinou klasifikovanou ako priemyselná krajina s vysokými príjmami. Pokiaľ ide o obchodné vzťahy, EÚ je dnes prvým obchodným partnerom Spojených arabských emirátov, ktoré sa nachádzajú na 14. mieste medzi obchodnými partnermi Únie a jej členských štátov. V roku 2014 dosiahol obchod hodnotu 51 miliónov EUR. Medzi štátmi Konferencie krajín Perského zálivu sa Spojené arabské emiráty vyznačujú najintenzívnejšími obchodnými vzťahmi s Európskou úniou. Z dohody o zrušení vízovej povinnosti môžu teda profitovať už veľmi rozvinuté obchodné vzťahy.

Pokiaľ ide o politické vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými arabské emiráty, od roku 1988 vychádzajú z Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. V roku 2013 Európska únia otvorila v Abú Zabí zastúpenie, čo svedčí o odhodlaní posilniť bilaterálne vzťahy. Dohodu o zrušení vízovej povinnosti treba vidieť v širšom kontexte, ako nástroj na prehĺbenie spolupráce, kde obidve strany majú spoločný záujem na stabilizácii makroregiónu a na pevnom a spoľahlivom partnerstve vo viacerých oblastiach, ako sú boj proti terorizmu, boj proti obchodovaniu s ľuďmi alebo tiež zmena klímy. Spojené arabské emiráty sa stávajú aj popredným subjektom v oblasti rozvoja a medzinárodnej pomoci. Aj v tejto oblasti môžu byť Európska únia a Spojené arabské emiráty plnohodnotnými partnermi. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti je teda dôkazom bilaterálnych vzťahov, ktorých prehĺbenie bude prínosom.

Okrem toho spravodajkyňa pripomína, že ide o prvý arabský štát, s ktorým Európska únie podpisuje dohodu o zrušení vízovej povinnosti. Spravodajkyňa víta vytvorenie technickej pracovnej skupiny Spojené arabské emiráty – EÚ o ľudských právach pri príležitosti presunu do prílohy II. Od 22. marca 2014 Spojené arabské emiráty zaručujú aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými európskymi občanmi a úplnú reciprocitu. Hladký priebeh rokovaní so Spojenými arabskými emirátmi môže slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie krajiny, ktoré budú presunuté z negatívneho do pozitívneho zoznamu.

Spravodajkyňa je presvedčená, že tieto prvky dokazujú otvorenosť Spojených arabských emirátov a ich odhodlanie zblížiť sa s Európskou úniou vrátane otázok, ktoré sa týkajú ľudských práv, práv migrujúcich pracujúcich, práv žien a slobody prejavu.

Okrem toho Spojené arabské emiráty nepredstavujú žiadne riziko spojené s nezákonným prisťahovalectvom, verejným poriadkom ani bezpečnosťou a európskym inštitúciám poskytli v tejto otázke dostatočné dôkazy. Navyše majú občania Spojených arabských emirátov biometrické pasy. V roku 2014 členské štáty zo schengenského priestoru vydali 230 194 víz pre krátkodobý pobyt a miera zamietnutia dosiahla 7,6 % z 253 765 žiadostí. Treba poznamenať, že miera zamietnutia sa od roku 2010 znížila o polovicu, čo dokazuje rastúcu dôveru.

Spravodajkyňa zdôrazňuje nezanedbateľný vplyv, ktorý má zrušenie víz na zbližovanie európskeho obyvateľstva s obyvateľstvom Arabského poloostrova. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti umožňuje občanom nielen v plnej miere ťažiť z partnerstva EÚ – Spojené arabské emiráty, ale aj podieľať sa na ňom cestovaním so zníženými ekonomickými nákladmi a zjednodušenými praktickými postupmi.

**

Uplatňovanie a monitorovanie dohody

V otázke uplatňovania a monitorovania dohody spravodajkyňa vyzýva Európsku komisiu, aby pozorovala možný vývoj, pokiaľ ide o kritériá, ktoré pôvodne viedli k presunu z prílohy I do prílohy II k nariadeniu č. 509/2014. K týmto kritériám patrí nielen nezákonné prisťahovalectvo, verejný poriadok a bezpečnosť, ale aj vonkajšie vzťahy Únie s príslušnou treťou krajinou, a to aj vrátane otázok spojených s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd.

Spravodajkyňa zároveň vyzýva Európsku komisiu a orgány Spojených arabských emirátov, aby dohliadali na úplnú reciprocitu zrušenia víz, ktorá musí umožňovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, a najmä všetkými občanmi Únie.

Spravodajkyňa upozorňuje na skutočnosť, že v spoločnom výbore pre správu dohody (článok 6) Európsku úniu zastupuje iba Európska komisia. Keďže Európsky parlament je inštitúcia priamo volená európskymi občanmi a je ochrancom demokracie, ľudských práv a základných zásad Európskej únie, mal by sa zapojiť do práce spoločného výboru. Spravodajkyňa Európskeho parlamentu opätovne nabáda Európsku komisiu, aby preskúmala zloženie spoločných výborov pre správu budúcich dohôd.

Rovnako sa zamýšľa nad postupom pri podpisovaní dohôd o zrušení vízovej povinnosti a ich predbežnom vykonávaní pred tým, ako Európsky parlament udelí súhlas. Spravodajkyňa poznamenáva, že tento postup vedie k obmedzovaniu manévrovacieho priestoru Európskeho parlamentu a je o to problematickejší, že Parlament nie je informovaný včas a o štádiu, v ktorom sa bilaterálne rokovania nachádzajú.

**

Osobitné ustanovenia

Osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska je vyjadrené v odôvodneniach uzavretej dohody. Spojené kráľovstvo a Írsko sa teda nezúčastňujú na uzavretej dohode a nie sú viazaní jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vyhlásenie nabáda orgány týchto krajín, aby so Spojenými arabskými emirátmi urýchlene uzavreli bilaterálne dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch.

Dohoda obsahuje ustanovenia týkajúce sa jej územnej pôsobnosti: v prípade Francúzska a Holandska sa ustanovenia tejto dohody uplatňujú iba na európskych územiach týchto dvoch členských štátov.

**

Na záver spravodajkyňa odporúča členom Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

4

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Eugen Freund

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania