Postopek : 2015/0062(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0324/2015

Predložena besedila :

A8-0324/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0433

PRIPOROČILO     ***
PDF 172kWORD 105k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07185/2015),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (07103/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 77(2)(a) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0124/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0324/2015),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Združenih arabskih emiratov.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Okvirni odnosi in splošne določbe sporazuma

Odnosi med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati potekajo v okviru sporazuma o sodelovanju iz leta 1988 med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje arabskih zalivskih držav. Evropska unija je leta 2013 odprla delegacijo v Združenih arabskih emiratih, s tem pa izrazila pripravljenost za okrepitev dvostranskega sodelovanja.

Z uredbo št. 509/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 539/2001 so bili Združeni arabski emirati prestavljeni v Prilogo II, ki vsebuje seznam držav nečlanic, katerih državljani so izvzeti iz vizumske obveznosti pri prečkanju zunanjih meja držav članic. Spremenjena Uredba (ES) št. 539/2001 se uporablja v vseh državah članicah, razen Irske in Združenega kraljestva.

Po sprejetju omenjene uredbe 20. maja 2014 je Svet 9. oktobra 2014 sprejel sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati. Pogajanja so se začela 5. novembra 2014, zaključila pa 20. novembra 2014. Sporazum je bil podpisan 6. maja 2015 v Bruslju. Od tega dne dalje se sporazum, do odobritve Evropskega parlamenta, uporablja začasno.

Podpisani sporazum državljanom Evropske unije in državljanom Združenih arabskih emiratov omogoča potovanje brez vizumov na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumske obveznosti velja za vse kategorije oseb (imetnike običajnega, diplomatskega, službenega/uradnega ali posebnega potnega lista), ki potujejo s kakršnim koli namenom, razen opravljanja plačanega dela.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje je rezultat poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati, je pa tudi dodatno sredstvo za okrepitev gospodarskih in kulturnih odnosov ter poglobitev političnega dialoga o različnih vprašanjih, vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.

V Združenih arabskih emiratih živi več kot 150 000 evropskih državljanov in večina jih je izkoristila priložnosti za gospodarske dejavnosti. Vsako leto Združene arabske emirate obišče približno 1,6 milijona Evropejcev. V letu 2014 je približno 230 000 državljanov Združenih arabskih emiratov potovalo po Evropi, predvsem na poslovnih in luksuznih turističnih potovanjih.

Po ocenah Svetovne turistične organizacije so vizumske obveznosti in potreba po vnaprejšnjem načrtovanju potovanja zaradi vizumske obveznosti med glavnimi ovirami za državljane Združenih arabskih emiratov za potovanja po Evropi.

Sporazum o odpravi vizumov bo torej mnogim Evropejcem olajšal obisk družinskih članov, ki živijo v Združenih arabskih emiratih, pa tudi potovanje tja iz poslovnih ali turističnih razlogov. Enako bo veljalo za potovanja državljanov Združenih arabskih emiratov v Evropo. Poleg tega obstaja že veliko neposrednih letov v države članice Evropske unije in iz njih.

Od 19 držav, prenesenih na pozitivni seznam ob spremembi uredbe, so samo Združeni arabski emirati uvrščeni med industrializirane države z visokimi prihodki. Kar zadeva trgovinske odnose, je EU trenutno največja trgovinska partnerica Združenih arabskih emiratov, ki je na 14. mestu med trgovinskimi partnericami Unije in njenih držav članic. Trgovinska menjava je leta 2014 znašala 51 milijonov EUR. Združeni arabski emirati imajo med državami Konference zalivskih držav najbolj intenzivne trgovinske odnose z Evropsko unijo. Gre torej za zelo razvite trgovinske odnose, ki jih bo poenostavitev sporazuma o odpravi vizumov samo še olajšala.

Kar zadeva politične odnose med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati, so ti od leta 1988 določeni s sporazumom o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje arabskih zalivskih držav. Evropska unija je leta 2013 odprla delegacijo v Abu Dabiju, s čimer je izrazila pripravljenost za okrepitev dvostranskega sodelovanja. Sporazum o odpravi vizumov je treba razumeti širše, kot orodje za nadaljnjo poglobitev sodelovanja, kjer imata obe strani skupne interese za stabilizacijo v širši regiji, za trdna in zanesljiva partnerstva na več področjih, kot so boj proti terorizmu, trgovini z ljudmi in podnebnim spremembam. Združeni arabski emirati pa postajajo tudi ključni akter na področju razvoja in mednarodne pomoči. Tudi v tem pogledu so lahko Evropska unija in Združeni arabski emirati polnopravni partnerji. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti torej priča o dvostranskih odnosih, ki bi jih bilo vredno poglobiti.

Poročevalka opozarja tudi, da je bila to prva arabska država, s katero je EU podpisala sporazum o odpravi vizumov. Pozdravlja ustanovitev tehnične delovne skupine Združeni arabski emirati–EU o človekovih pravicah ob prestavitvi v Prilogo II. Združeni arabski emirati so prav tako zagotovili enako obravnavo vseh državljanov EU in popolno vzajemnost od 22. marca 2014. Potek pogajanj z Združenimi arabskimi emirati lahko služi kot zgled dobre prakse za naslednje države, ki se bodo prestavile z negativnega na pozitivni seznam.

Poročevalka je prepričana, da ti elementi kažejo na odprtje Združenih arabskih emiratov in njihovo pripravljenost za uskladitev z Evropsko unijo, vključno na področju vprašanj, ki se nanašajo na človekove pravice, pravice delavcev migrantov, pravice žensk in svobodo izražanja.

Združeni arabski emirati tudi ne predstavljajo tveganja v zvezi z nezakonitim priseljevanjem, javnim redom in varnostjo in so evropskim institucijam zagotovili potrebne informacije v zvezi s tem. Poleg tega izdajajo svojim državljanom biometrične potne liste. Leta 2014 so države članice schengenskega območja izdale 230 194 vizumov za kratkoročno bivanje, od 253 765 vloženih prošenj pa jih je bilo zavrnjenih 7,6 %. Poudariti je treba, da se je stopnja zavrnitev od leta 2010 prepolovila, kar kaže na večje zaupanje.

Na koncu poročevalka poudarja, da je odprava vizumske obveznosti pomembno sredstvo za zbliževanje evropskih narodov in narodov Arabskega polotoka. Sporazum o odpravi vizumske obveznosti državljanom omogoča, da so v celoti deležni ugodnosti partnerstva med Združenimi arabskimi emirati in EU, pa tudi, da je pri potovanjih njihov delež finančnih in praktičnih stroškov manjši.

**

Izvajanje in spremljanje sporazuma

Kar zadeva izvajanje in spremljanje sporazuma, poročevalka poziva Evropsko komisijo k spremljanju morebitnih sprememb meril, ki so prvotno pripeljala do prestavitve države iz Priloge I v Prilogo II Uredbe št. 509/2014. Merila ne zajemajo le nezakonitega priseljevanja, javnega reda in varnosti, temveč tudi zunanje odnose Unije s tretjimi državami, vključno z vprašanjem spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Poročevalka poleg tega poziva Evropsko komisijo in organe Združenih arabskih emiratov, naj poskrbijo za popolno vzajemnost odprave vizumske obveznosti, ki mora omogočiti enakopravno obravnavanje vseh državljanov, zlasti državljanov različnih držav članic Unije.

Opozarja na dejstvo, da v skupnem odboru za upravljanje sporazuma (člen 6) Evropsko unijo predstavlja le Evropska komisija. Kot institucija, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani in ki brani demokracijo, človekove pravice in temeljna načela Evropske unije, bi bil lahko v delo skupnega odbora vključen tudi Evropski parlament. Poročevalka Evropskega parlamenta ponovno spodbuja Evropsko komisijo, naj za prihodnje sporazume razmisli o spremembi sestave skupnih odborov.

Prav tako se sprašuje o praksi podpisovanja sporazumov o odpravi vizumske obveznosti in njihovem začasnem izvajanju pred odobritvijo Evropskega parlamenta. Ugotavlja, da tovrstna praksa zmanjšuje manevrski prostor Evropskega parlamenta, še bolj problematično pa je, da Parlament ni pravočasno obveščen o napredku dvostranskih pogajanj.

**

Posebne določbe

Posebni položaj Združenega kraljestva in Irske je opredeljen v preambuli sklenjenega sporazuma. Združeno kraljestvo in Irska torej ne sodelujeta pri sporazumu in zanju njegove določbe ne veljajo.

V skupni izjavi k Sporazumu je prav tako navedeno tesno sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Izjava spodbuja organe teh držav, naj z Združenimi arabskimi emirati čim prej sklenejo dvostranske sporazume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Sporazum vsebuje določbe v zvezi s teritorialno veljavnostjo: določbe sporazuma veljajo le za evropska ozemlja Francije in Nizozemske.

**

Poročevalka članom Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoča, naj to poročilo podprejo, Evropski parlament pa naj ga odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

4

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Eugen Freund

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov