Förfarande : 2015/0062(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0324/2015

Ingivna texter :

A8-0324/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0433

REKOMMENDATION     ***
PDF 166kWORD 91k
16.11.2015
PE 557.309v02-00 A8-0324/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07185/2015),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0124/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0324/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Förenade Arabemiraten.

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund och allmänna bestämmelser i avtalet

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten ingår i ramen för samarbetsavtalet från 1988 mellan Europeiska unionen och gulfstaternas samarbetsråd. År 2013 öppnade Europeiska unionen en delegation i Förenade Arabemiraten, för att visa sin vilja att förstärka det bilaterala samarbetet.

I samband med den ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 509/2014 överfördes Förenade Arabemiraten till bilaga II med förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar unionens yttre gränser. Den ändrade förordning (EG) nr 539/2001 tillämpas av medlemsstaterna, med undantag för Irland och Förenade kungariket.

Efter antagandet av nämnda förordning den 20 maj 2014, antog rådet den 9 oktober 2014 ett beslut om att låta kommissionen inleda förhandlingar för att fullborda ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten. Förhandlingarna inleddes den 5 november och avslutades den 20 november 2014. Undertecknandet av avtalet gjordes den 6 maj 2015 i Bryssel. Efter detta datum har avtalet tillämpats provisoriskt i väntan på Europaparlamentets godkännande.

I det undertecknade avtalet föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Förenade Arabemiraten vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom för att utöva avlönad verksamhet.

**

Föredragandens motivering

Detta avtal om undantag från viseringskrav för kortare vistelser betyder att ett mål uppnåtts i fördjupningen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten. Dessutom utgör det ytterligare ett sätt att stärka de ekonomiska och kulturella förbindelserna och att intensifiera den politiska dialogen i ett antal frågor, inklusive grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Mer än 150 000 unionsmedborgare finns i Förenade Arabemiraten, och de flesta av dem arbetar med ekonomi och näringsliv. Ungefär 1,6 miljoner unionsmedborgare besöker varje år Förenade Arabemiraten. 2014 reste omkring 230 000 personer från Förenade Arabemiraten i Europa, huvudsakligen i affärssyfte och för lyxturism.

Enligt Världsturismorganisationen utgör visumkraven, visumkostnaderna och behovet att långtidsplanera sin resa på grund av detta visumkrav de främsta hindrena för att personer från Förenade Arabemiraten ska resa i Europa.

Avtalet om undantag från viseringskraven kommer alltså att göra det möjligt för många unionsmedborgare att lättare besöka sina familjemedlemmar som arbetar i Förenade Arabemiraten, eller att resa av yrkesskäl eller för turism. Och motsvarande gäller naturligtvis för Förenade Arabemiratens medborgare. Det finns dessutom redan väldigt många direkta flygförbindelser till och från Europeiska unionens medlemsstater.

Av de nitton länder som förts över så att de efter ändringen av förordningen finns med i den ”positiva” förteckningen är Förenade Arabemiraten det enda landet som är klassat som höginkomstindustriland. Vad gäller handelsförbindelserna är EU idag Förenade Arabemiratens främsta handelspartner, och Förenade Arabemiraten ligger i sin tur på fjortonde plats på listan över EU:s och dess medlemsstaters handelspartner. Värdet av handeln uppgick till 51 miljoner euro 2014. Bland de stater som medverkar i gulfstaternas konferens utmärker sig Förenade Arabemiraten som det land som har de mest intensiva handelsförbindelserna med Europeiska unionen. Det rör sig alltså om mycket välutvecklade handelsförbindelser, och avtalet om viseringsundantag kommer att underlätta förbindelserna ytterligare.

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten ingår i ramen för samarbetsavtalet från 1988 mellan Europeiska unionen och gulfstaternas samarbetsråd. År 2013 öppnade Europeiska unionen en delegation i Abu Dhabi, som ett tecken på viljan att förstärka det bilaterala samarbetet. Avtalet om viseringsundantag bör sättas in i ett bredare sammanhang, som ett verktyg för fördjupat samarbete, där de båda parterna har gemensamma intressen att stabilisera makroregionen och vara solida och stabila partner på många områden, t.ex. i kampen mot terrorismen, kampen mot människohandel eller arbetet för att motverka klimatförändringar. Förenade Arabemiraten blir även en viktig aktör när det gäller utveckling och internationellt bistånd. Även på detta plan kan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten vara fullständiga partner. Avtalet om viseringsundantag kan alltså ses som en symbol för bilaterala förbindelser som tjänar på att fördjupas.

Föredraganden vill även påminna om att detta är den första arabstat med vilken Europeiska unionen tecknar ett avtal om viseringsundantag. Föredraganden välkomnar att den tekniska arbetsgrupp som inrättades mellan Förenade Arabemiraten och Europeiska unionen om mänskliga rättigheter i samband med att landet överfördes till bilaga II. Förenade Arabemiraten har också åtagit sig att garantera likabehandling av alla EU‑medborgare och fullständig ömsesidighet från och med den 22 mars 2014. De positiva förhandlingarna med Förenade Arabemiraten kan utgöra ett exempel på god praxis för länder som står på tur att föras över från den negativa till den positiva förteckningen.

Föredraganden är övertygad om att förhandlingarnas innehåll visar att Förenade Arabemiraten öppnat sig och har en vilja att närma sig Europeiska unionen, även när det gäller frågor som har att göra med mänskliga rättigheter, rättigheter för migrerande arbetstagare, kvinnors rättigheter och yttrandefrihet.

Förenade Arabemiraten uppvisar dessutom inte alls några risker när det gäller olovlig invandring, den allmänna ordningen eller säkerheten, och landet har gett EU:s institutioner nödvändiga uppgifter i dessa frågor. Landet utfärdar även pass med biometriska uppgifter till sina medborgare. 2014 utfärdade Schengenländerna 230 194 viseringar för kortare vistelse, och 7,6 procent av 253 765 ansökningar avslogs. Det bör noteras att avslagsnivån minskat med hälften sedan 2010, vilket visar på ökat förtroende.

Slutligen understryker föredraganden den positiva effekt som undantaget från viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och den arabiska halvön. Avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan dra full nytta av partnerskapet mellan EU och Förenade Arabemiraten utan även delta i detta genom att resa till en praktiskt och ekonomiskt sett lägre kostnad.

**

Genomförande och uppföljning av avtalet

I fråga om genomförandet och uppföljningen av avtalet uppmanar föredraganden kommissionen att övervaka utvecklingen vad gäller de kriterier som ursprungligen överfördes från bilaga I till bilaga II till förordning (EU) nr 509/2014. Dessa kriterier inbegriper inte enbart olovlig invandring, allmän ordning och säkerhet utan också unionens yttre förbindelser med det berörda tredjelandet, inbegripet i synnerhet hänsyn till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.

Föredraganden uppmanar dessutom Europeiska kommissionen och myndigheterna i Förenade Arabemiraten att säkerställa fullständig ömsesidighet när det gäller undantaget från viseringskravet, som måste möjliggöra likabehandling av alla medborgare, i synnerhet mellan alla EU-medborgare.

Föredraganden uppmärksammar att EU i den gemensamma kommittén för förvaltningen av avtalet (artikel 6) företräds enbart av kommissionen. I egenskap av en institution som är direkt vald av unionsmedborgarna och värnar demokrati, mänskliga rättigheter och Europeiska unionens grundläggande principer skulle Europaparlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete. Europaparlamentets föredragande uppmanar på nytt kommissionen att se över sammansättningen av de gemensamma kommittéer som ska förvalta framtida avtal.

Föredraganden är också tveksam till praxis för undertecknande av avtal om viseringsundantag och deras provisoriska tillämpning före Europaparlamentets godkännande. Denna praxis tenderar att minska handlingsutrymmet för Europaparlamentet och är än mer problematisk med tanke på att parlamentet inte informeras i tid om framstegen i de bilaterala förhandlingarna.

**

Särskilda bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen till det ingångna avtalet. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

Avtalet innehåller bestämmelser om dess territoriella tillämpning: när det gäller Frankrike och Nederländerna ska bestämmelserna i avtalet endast tillämpas på dessa medlemsstaters europeiska territorier.

**

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.11.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Francisco Assis, Eugen Freund

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara

ENF

 

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

4

0

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy