Процедура : 2015/0061(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0325/2015

Внесени текстове :

A8-0325/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0432

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 195kWORD 107k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07191/2015 – C8‑0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(07191/2015 – C8‑0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07191/15),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07115/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0148/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8-0325/2015),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Сейнт Винсънт и Гренадини.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону, както и от диалозите между Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС и ЕС и Карифорум. Последният диалог доведе до установяването на различни инструменти за сътрудничество, сред които Споразумението за партньорство между ЕС и Карифорум (подписано пред 2008 г.) и съвместното стратегическо партньорство между Карибския регион и ЕС (2012 г.).

В контекста на изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Сейнт Винсънт и Гренадини беше прехвърлен към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини. Преговорите започнаха на 12 ноември 2014 г. и приключиха на 11 декември 2014 г. Подписването на споразумението се състоя на 28 май 2015 г. в Брюксел. От тази дата нататък споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Сейнт Винсънт и Гренадини, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Съвместна декларация относно тълкуването на този срок от 90 дни е приложена към споразумението. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

В икономически план, Сейнт Винсънт и Гренадини преживя труден период, белязан по-специално от природни бедствия и влошаване на условията за износ на основния селскостопански продукт – бананите. Тези елементи бяха пречка за икономическото възстановяване на страната и сериозно засегнаха туризма й. Въпреки това, през последните години Сейнт Винсънт и Гренадини претърпява положително развитие в социално-икономическата сфера. Благодарение на провежданите макроикономически политики, Сейнт Винсънт и Гренадини подобри постиженията си по отношение на външната търговия и успя да започне успешно програма за диверсифициране на икономиката, съсредоточена отново върху бананите, но и съчетана с мерки, насочени към увеличаване на обема на износа, за укрепване на туристическия сектор и за подобряване на равнището на социалното развитие. Настоящото споразумение ще даде възможност за по-нататъшно укрепване на отношенията между двете страни и за нов тласък на търговските обмени.

Що се отнася до политическата и институционалната обстановка, Сейнт Винсънт и Гренадини днес е открита и плуралистична демокрация, която, от получаването на своята независимост през 1979 г., проведе 8 пъти свободни и демократични избори и три пъти по мирен път беше променено политическото управление между различни политически партии. Гражданските и политическите права, както и основните свободи, като например свободата на изразяване на мнение и на събрания, са защитени от Конституцията. Сейнт Винсънт и Гренадини постигна значителен напредък в изпълнението на целите на хилядолетието за развитие. Сключването на настоящото споразумение ще даде възможност за сътрудничество в ключови области като правата на човека, както и да се води редовен и балансиран политически диалог по някои по-специфични въпроси, като домашното насилие и равенството между мъжете и жените, които са приоритетни за ЕС.

Що се отнася до мобилността, наличните данни показват, че надеждността на кандидатите за виза е висока, а процентът на отказите за издаване на визи е нисък. Тази страна не представлява никаква заплаха нито по отношение на незаконната миграция, нито в областта на сигурността и обществения ред.

Накрая, докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и Карибите. Споразумението за премахването на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ-ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

По отношение на прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможни развития по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне на приложение I към приложение II на Регламент № 509/2014. Посочените критерии включват не само нелегалната имиграция, обществения ред и сигурността, но включително и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, по-специално съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Сейнт Винсънт и Гренадини да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6), Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът изразява съмнение относно практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в споразумението и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави възможно най-скоро да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочен престой със Сейнт Винсънт и Гренадини.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия, разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да предостави своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Francisco Assis, Eugen Freund

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFFD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност