Menetlus : 2015/0061(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0325/2015

Esitatud tekstid :

A8-0325/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0432

SOOVITUS     ***
PDF 165kWORD 91k
16.11.2015
PE 560.849v02-00 A8-0325/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mariya Gabriel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07191/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu eelnõu (07115/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0148/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0325/2015),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Saint Vincenti ja Grenadiinide valitsusele ja parlamendile.

LÜHISELGITUS

Suhete raamistik ja lepingu üldsätted

Euroopa Liidu ja Saint Vincenti ja Grenadiinide vahelisi suhteid reguleeritakse koostöölepinguga, mis on sõlmitud ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel (Cotonou leping), ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) ja Kariibi mere piirkonna foorumiga (CARIFORUM) peetavate ELi dialoogide kaudu. Nimetatud dialoogid on toonud kaasa mitme eri koostöövahendi kehtestamise, sh CARIFORUMi-ELi partnerluslepingu allkirjastamise 2008. aastal ning Kariibi piirkonna ja ELi ühise partnerlusstrateegia kehtestamise 2012. aastal.

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 509/2014 muudeti määrust (EÜ) nr 539/2001, viidi Saint Vincent ja Grenadiinid II lisasse, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide nimekiri, kelle kodanikud on liikmesriikide välispiiride ületamisel viisanõudest vabastatud. Muudetud määrust (EÜ) nr 539/2001 kohaldavad kõik liikmesriigid peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi.

Pärast nimetatud määruse vastuvõtmist 20. mail 2014 võttis nõukogu 9. oktoobril 2014 vastu otsuse, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Saint Vincenti ja Grenadiinide vahelise kahepoolse lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised algasid 12. novembril 2014 ja lõppesid 11. detsembril 2014. Lepingule kirjutati alla 28. mail 2015 Brüsselis. Nimetatud kuupäevast alates kohaldatakse lepingut ajutiselt kuni ajani, mil Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud.

Allkirjastatud lepinguga nähakse Euroopa Liidu ning Saint Vincenti ja Grenadiinide kodanikele ette võimalus reisida viisavabalt teise lepinguosalise territooriumile kuni 90 päevaks mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul. Lepingule on lisatud ühisdeklaratsioon, milles tõlgendatakse kõnealust 90-päevast ajavahemikku. Viisanõudest on vabastatud kõik isikud (tava-, diplomaatilise, teenistus- või ametipassi ning eripassi kasutajad), kes reisivad kõikidel muudel eesmärkidel peale tasustatava töö tegemise.

**

Raportööri põhjendus

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping on saavutus Euroopa Liidu ja Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheliste suhete süvendamisel ning ühtlasi on see Cotonou lepingu raames poliitiliselt äärmiselt tähenduslik märk ja täiendav vahend majandus- ja kultuurisuhete tihendamiseks ning intensiivsema poliitilise dialoogi pidamiseks mitmesugustel teemadel, nagu inimõigused ja põhivabadused.

Majanduslikus plaanis on Saint Vincentil ja Grenadiinidel olnud rasked ajad loodusõnnetuste ja peamise põlumajandustoote banaani eksporditingimuste halvenemise tõttu. Need tegurid on takistanud riigi majanduse taastumist ja kahjustanud tõsiselt turismisektorit. Sellegipoolest on viimastel aastatel Saint Vincenti ja Grenadiinide sotsiaal-majanduslikus olukord paranenud. Tänu rakendatud makromajanduspoliitikale on Saint Vincent ja Grenadiinid parandanud tulemuslikkust väliskaubanduse valdkonnas ja alustanud edukalt majanduse mitmekesistamise programmiga: majanduse keskmes on küll endiselt banaanisektor, kuid on võetud meetmeid ka ekspordimahu suurendamiseks, turismisektori tugevdamiseks ja sotsiaalse arengu parandamiseks. Kõnealune leping võimaldab veelgi tugevdada pooltevahelisi suhteid ja elavdada kaubavahetust.

Mis puudutab poliitilist ja institutsioonilist olukorda, siis on Saint Vincent ja Grenadiinid tänapäeval pluralistlik ja avatud demokraatiaga riik, kus on 1979. aasta iseseisvumisest saadik toimunud kaheksal korral vabad ja demokraatlikud valimised ning kolmel korral rahumeelne võimuvahetus eri erakondade vahel. Põhiseadusega on kaitstud kodaniku- ja poliitilised õigused ning sellised põhivabadused nagu sõnavabadus ja kogunemisvabadus. Saint Vincent ja Grenadiinid on teinud märkimisväärseid edusamme aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel. Kõnealuse lepingu sõlmimine võimaldab teha koostööd sellistes olulistes valdkondades nagu inimõigused ning pidada korrapärast ja tasakaalustatud poliitilist dialoogi konkreetsetes küsimustes, nagu perevägivald või sooline võrdõiguslikkus, mis on Euroopa liidu jaoks endiselt väga olulised küsimused.

Liikuvuse seisukohast näitavad juba olemas olevad andmed, et viisataotlejate usaldusväärsus on suur ja viisa väljastamisest keeldumiste arv väike. Seega ei kujuta Saint Vincent ja Grenadiinid endast mingit ohtu ei ebaseadusliku rände ega ka avaliku julgeoleku ja korra seisukohast.

Raportöör rõhutab, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ja Kariibi mere piirkonna rahvaste lähenemisel. Viisanõude kaotamise leping annab kodanikele mitte üksnes võimaluse saada täit kasu ELi ja AKV riikide partnerlusest, vaid ka selles osaleda, reisides soodsa hinnaga ja hõlpsasti.

Seetõttu peab raportöör tervitatavaks AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee liikmete märkimisväärset tegevust kõnealuse lepingu sõlmimisel. Leping hõlbustab muu hulgas ka nende endi osalemist AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumistel.

**

Lepingu rakendamine ja järelevalve

Lepingu rakendamise ja järelevalve osas palub raportöör Euroopa Komisjonil jälgida võimalikku arengut nende kriteeriumide puhul, mille alusel kanti riik määruse nr 509/2014 I lisast II lisasse. Nimetatud kriteeriumid ei puuduta mitte ainult ebaseaduslikku sisserännet, avalikku korda ja julgeolekut, vaid ka liidu välissuhteid asjaomaste kolmandate riikidega, sealhulgas eeskätt küsimusi, mis on seotud inimõiguste ja põhivabaduste järgimisega.

Raportöör kutsub ühtlasi Euroopa Komisjoni ja Saint Vincenti ja Grenadiinide ametivõime üles tagama viisavabaduse täieliku vastastikkuse, mis peab võimaldama kõigi kodanike, eeskätt kõigi liidu kodanike võrdset kohtlemist.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et lepingu haldamise ühiskomitees (artikkel 6) esindab Euroopa Liitu ainult Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament kui ELi kodanike poolt otse valitud institutsioon ning demokraatia, inimõiguste ja Euroopa Liidu aluspõhimõtete kaitsja võiks olla kaasatud ühiskomitee töösse. Euroopa Parlamendi raportöör ergutab veel kord Euroopa Komisjoni vaatama edaspidistes lepingutes läbi ühiskomisjonide koosseisu.

Ühtlasi seab raportöör kahtluse alla tava, mille kohaselt viisavabaduse lepingutele kirjutatakse alla ja neid hakatakse ajutiselt kohaldama enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. Raportööri arvates vähendab selline tava Euroopa Parlamendi tegutsemisvõimalusi ja on seda enam küsitav, et Euroopa Parlamenti ei teavitata õigeaegselt kahepoolsete läbirääkimiste kulgemisest.

**

Erisätted

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on arvesse võetud sõlmitud lepingu põhjendustes. Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ja nende suhtes ei kohaldata selle sätteid.

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, milles käsitletakse Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seost Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Deklaratsioonis ergutatakse nende riikide võime sõlmima võimalikult kiiresti Saint Vincenti ja Grenadiinidega kahepoolsed lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad lepingud.

Leping sisaldab territoriaalse kohaldatavusega seotud sätteid: Prantsusmaa ja Madalmaade puhul kohaldatakse lepingut ainult nende kahe liikmesriigi Euroopas paikneval territooriumil.

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Francisco Assis, Eugen Freund

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

51

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski, Branislav Škripek

EFFD

Laura Ferrara

ENF

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS

Eva Joly, Jan Keller, Bodil Valero

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

3

-

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika